...

Współpraca

WSPÓŁPRACA MIĘDZYUCZELNIANA I MIĘDZYNARODOWA

Współpraca międzynardowa i międzyuczlniana, wstie

Współpraca z partnerami zagranicznymi zajmuje bardzo ważne miejsce w działalności WSTiE. Wpływa na podniesienie jakości procesu edukacyjnego, służy wymianie doświadczeń, pełni rolę promocji regionu i Polski na arenie międzynarodowej.

WSTiE od wielu lat aktywnie współpracuje z partnerami zagranicznymi na całym świecie;

– organizacjami międzynarodowymi,
– ośrodkami polonijnymi,
– stowarzyszeniami,
– uczelniami wyższymi,

W erze wspólnego rynku edukacyjnego jednym z priorytetów Uczelni jest zarówno rozwój wspólnych projektów z obecnymi partnerami, jak i inicjowanie współpracy z nowymi środowiskami akademickimi.

Współpraca WSTiE jest najbardziej intensywna z uczelniami z krajów członkowskich Unii Europejskiej ze względu na wspólne z dziedzictwo kulturowe, jak i najnowsze trendy w edukacji wyższej.

OBSZAR DZIAŁANIA
– Współpraca z uczelniami i innymi organizacjami zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń naukowo-dydaktycznych.
– Negocjowanie, opracowywanie i nadzór nad realizacją umów lub porozumień o współpracy międzynarodowej.
– Koordynacja programu Erasmus; wymiana studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej.
– Organizacja wizyt gości i delegacji zagranicznych w Uczelni oraz delegacji przedstawicieli WSTiE za granicą.
– Organizowanie i koordynacja programów wymiany dla studentów i pracowników Uczelni i innych partnerów krajowych z instytucjami zagranicznymi. – Wspieranie międzynarodowej mobilności studentów WSTiE w zakresie możliwości realizowania za granicą części studiów, praktyk studenckich oraz staży. – Doradztwo edukacyjne dla studentów z zagranicy w zakresie możliwości form i kierunków kształcenia w WSTiE, przygotowania aplikacji na studia oraz aktualnych wymogów rynku pracy.