...

KARTA ERASMUS+

WSTiE z prestiżową Kartą Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE)

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii od początku swojego istnienia duży nacisk kładzie na internacjonalizację i robi wszystko, by jej studenci mogli czerpać korzyści z nauki w międzynarodowym środowisku. Liczne inicjatywy uczelni, jej przygotowanie, standard oraz kompetencje kadry zaowocowały przyznaniem jej rozszerzonej Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027. Jest to najwyższe i kluczowe potwierdzenie wpisywania się uczelni w ramy jakości działań w obszarze programu Erasmus+.

Nowa karta – nowe horyzonty

Dotychczasowe inicjatywy europejskie WSTiE przyniosły uczelni szereg korzyści, w tym zbudować sieć partnerstw, pozyskać know-how oraz zbudować renomę na europejskiej scenie edukacyjnej. Dzięki rozszerzonej karcie i złożeniu wniosku o pełną akredytację dla wszystkich akcji programu, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii będzie w stanie nie tylko kontynuować dotychczasowe działania, ale także znacznie rozszerzyć ich zasięg. Uczelnia będzie uprawniona m.in. do aplikowania o środki finansowe na realizację mobilności studentów i pracowników uczelni, wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus, partnerstw strategicznych (których celem jest wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w szkołach wyższych), sojuszy na rzecz wiedzy (projektów szkół wyższych we współpracy z przedsiębiorstwami) oraz projektów typu „Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym” (w ramach których wspiera się współpracę z krajami partnerskimi z innych regionów świata).

Ponad granicami – i niezależnie od barier

Pandemia COVID-19 znacząco wpływa na realizację wielu projektów, ale dzięki zwiększonemu budżetowi (26 mld EUR, czyli dwa razy więcej niż w latach 2014–2020) posiadacze nowej Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego będą w stanie dostosować własne procedury i działania. Już teraz wiadomo, że pojawią się nowe typy mobilności, a także możliwość aplikowania o granty krajowe wszystkich tych instytucji, które korzystają ze środków unijnych. Podążając za nowoczesnymi trendami oraz starając się zachować najwyższy poziom usług edukacyjnych w czasach pandemii, planowane jest także dynamiczne wdrażanie instrumentów digitalizacji programu (m.in. Erasmus without Paper). Kreśląc nowe plany WSTiE przystępuje także do rozliczenia i przeanalizowania obecnego programu, kończącego się w 2022 roku. Na tej podstawie uczelnia będzie w stanie wyciągnąć wnioski, zmodyfikować plan działania i możliwie najskuteczniej wspierać międzynarodową edukację studentów.