REKOMENDACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO W KONTEKŚCIE PRACOWNIKÓW UCZELNI

W związku z zawieszeniem na obszarze całego kraju działalności dydaktycznej prowadzonej przez uczelnie rekomenduje się rozważenie ograniczenia pracy przez pracowników uczelni, w tym niebędących nauczycielami akademickimi.

 Ministerstwo zwraca się do władz uczelni o wprowadzenie takiego sposobu organizacji pracy, który w możliwie największym stopniu chronić będzie wszystkich członków wspólnoty akademickiej.

Minister rekomenduje w szczególności:

  • rozważenie stosowania pracy zdalnej w połączeniu z systemem dyżurów na tych stanowiskach, na których praca zdalna nie może być wykonywana,
  • ograniczenie dostępu do terenu uczelni (w szczególności budynków i pomieszczeń) również dla studentów i doktorantów w szczególności jeśli możliwe jest zdalne załatwienie doraźnej sprawy,
  • zmianę zalecanej formy komunikacji na elektroniczną w połączeniu z czasowym uelastycznieniem procedur wewnętrznych w uczelniach,
  • ograniczenie przyjmowania dokumentacji papierowej do minimum i wyznaczenie określonego miejsca (miejsc) w uczelniach,
  • wydłużenie terminów na składanie wniosków i rozpatrywanie spraw studentów, doktorantów i pracowników, w tym spraw socjalnych i innych, dla których w regulacjach prawnych ustalono terminy.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło wszystkie z rekomendowanych powyżej rozwiązań.

Podjęliśmy skuteczne działania zmierzające do wydłużenia ważności legitymacji studenckich. Będziemy informować o przesunięciu terminów między innymi na wprowadzanie danych do systemu POL-on. Zapewniamy o elastyczności w podejściu do terminów przyjmowania wniosków kierowanych do Ministra.

Informujemy także, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wystąpiło do wszystkich instytucji z prośbą o wydłużenie terminów składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć finansowanych ze środków budżetu państwa oraz o elastyczne podejście do innych terminów oraz ewentualnych problemów w realizacji projektów zaistniałych w związku z panującą obecnie w kraju sytuacją. Wystąpi ono także do wszystkich Instytucji Zarządzających i Pośredniczących z takim samym apelem w zakresie funduszy zarządzanych przez to ministerstwo.

Kierujemy do społeczności akademickiej komunikaty i rekomendacje, nie możemy jednak za Rektorów podejmować decyzji. Zalecamy rozwagę w połączeniu z elastycznością działania oraz bezwzględnym przestrzeganiem przepisów wynikających ze stanu zagrożenia epidemiologicznego wprowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Podkreślamy konieczność troski o bezpieczeństwo wszystkich osób funkcjonujących w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Informujemy, że w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęto prace nad uregulowaniem powyższych kwestii w formie rozporządzenia.

ŹRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-zwiazku-z-sytuacja-zagrozenia-epidemiologicznego-w-kontekscie-pracownikow-uczelni