KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE 
GASTRONOMIA I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA DLA NAUCZYCIELI

Studia podyplomowe są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych.  Program studiów zgodnie z efektami kształcenia i kryteriami ich weryfikacji, zawartymi w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (343404), określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r.  poz. 991).

 • Tryb studiów: niestacjonarny.
 • Czas trwania: 380 godzin w tym 90 godzin praktyk, tj. 3 semestry.
 • Koszt: 1400 zł za semestr, opłata wpisowa: 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

 • PKO BANK POLSKI  S.A. O /2 W KATOWICACH UL. WARSZAWSKA 7 
  94 1020 2313 0000 3602 0431 8770

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 1) podanie i kwestionariusz osobowy (do pobrania)
  2) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3) dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • 4) potwierdzenie opłaty wpisowej 

PROGRAM STUDIÓW

 • Podstawy żywienia człowieka
  Technologia gastronomiczna z elementami żywienia zbiorowego
  Towaroznawstwo
  Podstawy żywienia dietetycznego
  Projektowanie i wyposażenie zakładów gastronomicznych
  Obsługa konsumenta
  Rozliczanie usług gastronomicznych
  Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
  Marketing usług gastronomicznych
  Organizowanie produkcji gastronomicznej
  Informatyka w gastronomii
  Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
  Seminarium dyplomowe
  Praktyka

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

Zapisz się