Pomoc materialna

WSTiE > Dla studenta > Pomoc materialna

Formy pomocy materialnej dla studentów:

Pomoc materialna przyznawana przez uczelnię i finansowana ze środków zgromadzonych w Funduszu Stypendialnym:

  • stypendium socjalne
  • stypendium rektora
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi

Inne formy wsparcia:

  • stypendium ministra dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi i artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi (art. 359 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców);
  • stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce );
  • stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie, finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną. (art. 97 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
  • kredyt studencki (art. 98 i n. ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Stypendium socjalne:

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Jest ono przyznawane na wniosek studenta.

Wysokość stypendium zależy od wysokości dochodu rodziny. Obowiązują zazwyczaj  trzy progi dochodowe – im niższy dochód, tym wyższa kwota stypendium. Przyznawane jest na semestr (tj. 4 lub 5 miesięcy), a wypłacane co miesiąc, przelewem na konto bankowe studenta. Wysokość stypendium mieści się w przedziale 1400-1600 zł .

Stypendium socjalne może być zwiększone w szczególnych okolicznościach, np. w przypadku sieroctwa studenta. Wysokość zwiększenia wynosi 50-100 zł.

Próg dochodowy uprawniający do otrzymania stypendium wynosi obecnie 1051,7 zł. netto na osobę w rodzinie studenta.

Stypendium rektora:

Stypendium rektora ma charakter motywacyjny i gratyfikacyjny; jest przyznawane na wniosek studenta. Otrzymuje je student, przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora otrzymuje każdy student spełniający ww. warunki, który złożył wniosek o jego przyznanie – liczba stypendiów nie jest ograniczona.

W kolejnych latach stypendium otrzymuje 10% najlepszych studentów, a lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy punktów uzyskanej za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe.

W przypadku studentów 1 roku studiów drugiego stopnia stypendium przyznawane jest na podstawie sumy punktów uzyskanej za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe. Uwzględniana jest średnia ocen z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, z których dyplom stał się podstawą rekrutacji na studia drugiego stopnia.

Wysokość stypendium rektora wynosi od 600-800 zł.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta, na okres nie dłuższy niż ważność orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wysokość stypendium w poprzednich latach akademickich mieściła się w przedziale 1300-1500 zł i była zależna od stopnia niepełnosprawności (stopień lekki, umiarkowany, znaczny).

Zapomoga:

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi, zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę wnioskodawcy lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.

Maksymalna kwota zapomogi to około 2000 zł. Jest to świadczenie jednorazowe, wypłacane przelewem na rachunek bankowy studenta.

Szczegółowe zasady przyznawania powyższych form pomocy materialnej przyznawanych przez uczelnię reguluje  art. 86-95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  oraz Regulamin przyznawania świadczeń studentom WSTiE.

Studenci ubiegający się o pomoc materialną zobowiązani są także do zapoznania się z informacjami publikowanymi na Platformie studenckiej WSTiE. Co roku we wrześniu i w styczniu publikowane są tam szczegółowe informację na temat pomocy materialnej i obowiązują odpowiednio w semestrze zimowym i letnim danego roku akademickiego.

Niezbędne informacje można t uzyskać w Dziekanacie WSTiE.

Zachęcamy także do odwiedzania strony MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-i-pomoc-dla-studentow-i-doktorantow

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: