NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Tutaj odpowiadamy na najczęściej zadawane przez kandydatów na studia pytania. Jeśli masz pytanie, na które nie znajdziesz tutaj odpowiedzi, napisz do nas!

Co dają studia licencjackie?

Decydując się na wybór szkoły i specjalności, warto zauważyć, że już po trzech lub po trzech i pół roku nauki uzyskuje się dyplom ukończenia studiów wyższych oraz konkretny zawód wraz z niezbędnymi kwalifikacjami praktycznymi. Daje to możliwość wcześniejszego podjęcia pracy i ewentualnej kontynuacji nauki na uzupełniających studiach magisterskich. Forma dwustopniowych studiów jest powszechna w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie duże koszty kształcenia oraz konieczność późniejszej nieustannej edukacji nie pozwalają na (zbyt) długi okres studiów podstawowych. Jak już wspomniano, dostosowanie planu i programu studiów do obowiązujących standardów pozwala absolwentom szkoły podejmować uzupełniające studia magisterskie w różnych ośrodkach akademickich i uczelniach.

Jakie są perspektywy po ukończeniu studiów w WSTiE?

Absolwent WSTiE ma możliwość kontynuowania studiów na uzupełniających studiach magisterskich. Najczęściej odbywa się to w trybie zaocznym i absolwent może podjąć równocześnie pracę. Dzięki wcześniejszym praktykom absolwenci WSTiE są już odpowiednio przygotowani do pracy w swoich specjalnościach i cieszą się dobrą opinią na rynku pracy. Dla zainteresowanych studentów jest możliwość podjęcia studiów w Wielkiej Brytanii i zdobycia drugiego dyplomu.

Czy uczelnie niepaństwowe zapewniają studentom pomoc finansową?

Tak, w WSTiE ponad 25% studentów korzysta z pomocy w postaci stypendium. Ponadto najlepsi studenci otrzymuje stypendium naukowe lub stypendium na wyjazd na studia za granicę.

Czy Uczelnia zapewnia dodatkowe możliwości rozwoju podczas studiów?

Studenci WSTiE aktywnie uczestniczą w życiu Uczelni. Przygotowują i realizują projekty, poprzez które mają możliwość przełożenia swojej wiedzy na konkretne umiejętności, poznając realia współczesnego rynku. Działają w samorządzie studenckim, sekcjach i kołach naukowych, współorganizują seminaria i wymiany młodzieży, uczestniczą w imprezach branżowych i prowadzą stoiska targowe, warsztaty i animacje, uczestniczą w akcjach charytatywnych, współtworzą konkretne projekty multimedialne dla celów promocyjnych, udzielają wywiadów telewizyjnych i radiowych, uczestniczą w nagraniach do mediów oraz promują Polskę i region w całej Europie. Dzięki temu nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami na rynku turystycznym, PR czy też informatycznym.

Czy po ukończeniu informatyki absolwent ma tytuł inżyniera?

Tak, studia na kierunku Informatyka kończą się obroną pracy dyplomowej i absolwent uzyskuje tytuł inżyniera.