STYPENDIA

Nagradzamy, wspieramy i wyrównujemy szanse – system pomocy materialnej w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii obejmuje szeroki wachlarz stypendiów. Nagradzamy studentów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie, wspieramy osoby niepełnosprawne, pomagamy studentom będącym w trudnej sytuacji finansowej oraz dotkniętych zdarzeniami losowymi. Podejmujemy wszelkie działania, aby status materialny nie stanowił bariery w rozwoju edukacyjno-zawodowym młodych ludzi.

pasek1

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Aby otrzymać stypendium socjalne, należy złożyć formularz w dziekanacie wraz z wymaganymi dokumentami.

Szczegóły patrz: Platforma studenta

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe przeznaczone jest dla studentów z najwyższą średnią ocen. Aby ubiegać się o stypendium naukowe, należy złożyć dokumenty w terminie wyznaczonym przez Władze Uczelni.

Stypendium zagraniczne

Studenci WSTiE uczestniczą w wyjazdach na stypendia zagraniczne. Kryterium decydującym o wyjeździe jest średnia ocen, znajomość języka obcego oraz aktywność studenta w działalności pozadydaktycznej.

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora, w postaci bezpłatnych studiów na III roku w WSTiE, fundowane jest dla studenta II roku z najwyższą średnią ocen z egzaminów.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych. 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818).

Szczegóły patrz: Platforma studenta