PROCESY I MODEL INTEGRACJI INTERESARIUSZY LOKALNEJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ PO PANDEMII COVID-19

WSTiE > Nauka i badania > PROCESY I MODEL INTEGRACJI INTERESARIUSZY LOKALNEJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ PO PANDEMII COVID-19

W dniu 19.04.2022 r. WSTiE rozpoczęła realizację projektu PROCESY I MODEL INTEGRACJI INTERESARIUSZY LOKALNEJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ PO PANDEMII COVID-19. Projekt realizowany będzie w okresie do 18 kwietnia 2024 r.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie współpracy środowiska naukowego z przedstawicielami sektora biznesu w obszarze sektora turystki, w tym MMŚP turystyki oraz DMO turystyki jako integralnych podmiotów branży turystycznej w dobie pandemii COVID-19.

Celem naukowym projektu było zdiagnozowanie i opracowanie koncepcji organizacyjnych, prawnych i finansowych koniecznych dla integracji pionowej i poziomej interesariuszy turystycznych, między innymi w formie stowarzyszeń, konsorcjów produktowych lub spółek pełniących rolę tzw. Destination Management Organisation jako efektu partnerstwa publiczno-prywatnego będącego narzędziem w nowoczesnym zarządzaniu gospodarką turystyczną w myśl koncepcji good-gouvernance i koopetycji na szczeblu regionalnym i lokalnym. Polski rynek usług turystycznych jest niezwykle zatomizowany zarówno organizacyjnie jak i finansowo a regulacje prawne, konflikty handlowych interesów powodują, że proces integracji poziomej i pionowej jest niezwykle powolny.

Okres pandemii i sytuacja w gospodarce turystycznej wymaga zdefiniowania na nowo zadań i kompetencji w zarządzaniu i jest podkreślane w najnowszych dokumentach między innymi UNWTO czy ETC. Dostrzega to w Polce także administracja centralna anonsując zmiany prawne związane z funkcjonowaniem POT, ROT i LOT. Z drugiej strony udział sektora przedsiębiorców turystycznych we współdecydowaniu o kierunku odnowy turystyki jest ciągle niezadowalający i poddawany zarówno krytyce jak i deklarowaną chęcią współpracy.  Słabość finansową oraz organizacyjną wykazuje także samorząd gospodarczy  a modele zarządzania o charakterze DMO, występujące w krajach Europy Zachodniej nie pozwalają na bezpośredni benchmarking. Stąd poszukuje się także modelu finansowania DMO w Polsce czego przykładem jest publiczna dyskusja o wprowadzenie opłaty turystycznej.  Pełna analiza zawarta w projekcie badawczym pozwoli na opracowania alternatywnych modeli zarządzania i wpisuje się w nauki o zarządzaniu i jakości. Wyniki mogą być podstawą modyfikacji ustawowej systemu POT-ROT-LOT.

Projekt Uczelni został przyjęty do finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, ogłoszonego komunikatem Ministra  Edukacji i Nauki z dnia 1 lipca 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”.
Raport wersja graficzna PL.
Na realizację projektu Minister przyznał Uczelni środki finansowe w wysokości 1 288 000,00 zł.

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować że Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii z sukcesem zakończyła realizację wszystkich zaplanowanych do wdrożenia zadań projektowych w projekcie ,,PROCESY I MODEL INTEGRACJI INTERESARIUSZY LOKALNEJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ PO PANDEMII COVID-19”.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

Przygotowano i wydano publikację:

,,STUDIA PRZYPADKÓW REGIONALNYCH I LOKALNYCH ORGANIZACJI ZARZĄDZAJĄCYCH OBSZARAMI RECEPCJI TURYSTYCZNEJ”

Zespół ekspertów, w tym eksperci zagraniczni, przeprowadził studia literaturowe rozwiązań europejskich i polskich lokalnych organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej.

Przygotowany Raport jest klasycznym opisem studiów przypadków rozwiązań DMO krajowych i zagranicznych.  Każdy opis (studium) prezentuje informacje i dane istotne dla zrozumienia istoty funkcjonowania DMO.

STUDIA PRZYPADKÓW REGIONALNYCH I LOKALNYCH ORGANIZACJI ZARZĄDZAJĄCYCH OBSZARAMI RECEPCJI TURYSTYCZNE

Zrealizowano badania wśród instytucji turystycznych z kadrą zarządzającą – 1 część badania foresight

Przeprowadzenie badań zostało poprzedzone opracowaniem metodologii badań oraz narzędzi badawczych. Celem badań była identyfikacja współczesnych wyzwań dla systemu POT-ROT-LOT, w tym współpracy z JST i MMŚP, a  dotyczących kwestii organizacyjnych, finansowych, prawnych  i in.

Etap realizacji badań: w okresie od 01.10.2022 r do 30.09.2023 r.

  • Badanie fokusowe, 6 grup fokusowych.

Badania przeprowadzono wśród instytucji turystycznych (Polska Izba Turystyki, Polska Izba Gospodarki Turystycznej, LOT, ROTy, POT, Regionalne Izby Turystyki, środowisko akademickie i inne)

  • Wywiady indywidualne, 30 wywiadów

Badania przeprowadzono wśród instytucji turystycznych z kadrą zarządzającą  (Polska Izba Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, MSIT, Polska Izba Gospodarki Turystycznej, LOT, ROTy, Regionalne Izby Turystyki i inne)

RAPORT 1 Badania wśród instytucji turystycznych z kadrą zarządzającą

Zrealizowano badania wśród MMŚP z sektora turystycznego – 2 część badania foresight

Badanie MMŚP z sektora turystycznego – oczekiwania i potrzeby MMŚP w stosunku do instytucji zrzeszających sektor.

Etap realizacji badań: w okresie od 01.02.2023 r do 30.09.2023 r.

  • Badanie w sieci internet – badanie ankietowe, kwestionariusz elektroniczny

W ramach zadania przeprowadzono za pośrednictwem sieci internet ankietę elektroniczną skierowaną do pracowników MMŚP (około 500 ankiet)

  • Badanie MMŚP z sektora turystycznego – warsztaty strategiczne

Zostały przeprowadzone 4 warsztaty strategiczne z kadrą zarządzającą MMŚP

Raport 2 badania wśród MMŚP z sektora turystycznego

Przygotowano Zbiorczy Raport z przeprowadzonych badań

Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników Zespół Ekspertów opracował Zbiorczy Raport: ,,PROCESY I MODEL INTEGRACJI INTERESARIUSZY LOKALNEJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ PO PANDEMII COVID-19”

Raport został wydany drukiem jako monografia Wydawnictwa WSTiE

Zbiorczy Raport z przeprowadzonych badań

Opracowano Scenariusze dla DMO I MMŚP sektora turystyki po pandemii COVID-19

W ramach zadania Zespół Ekspertów wypracował 10 scenariuszy w wersji pozytywnej i negatywnej w kilku obszarach interwencji z wykorzystaniem sił napędowych.

Scenariusze są swego rodzaju sposobem eksploracji przyszłości i polem wykorzystania wiedzy zdobytej we wcześniejszych etapach procesu foresight.

Są także narzędziem wspomagania decyzji strategicznych ukazującym możliwe wybory i ich potencjalne konsekwencje.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 45 425
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na:

RYNEK TURYSTYCZNY W ŚWIETLE TRENDÓW GLOBALNYCH

ZRÓWNOWAŻONY RAJ

Scenariusz 1

RYNEK TURYSTYCZNY W ŚWIETLE TRENDÓW GLOBALNYCH

MARTWY PUNKT

Scenariusz 2

INTEGRACJA POZIOMA I PIONOWA MMŚP

PRZEZ RÓŻOWE OKULARY

Scenariusz 3

RYNEK TURYSTYCZNY W ŚWIETLE TRENDÓW GLOBALNYCH

BLASKI I CIENIE

Scenariusz 4

EWOLUCJA DMO – PERSPEKTYWA POT A ROT-LOT

OPŁATOWY KRAJOBRAZ TURYSTYCZNY

Scenariusz 5

EWOLUCJA DMO – PERSPEKTYWA POT A ROT-LOT

SWOBODA TURYSTYCZNA

Scenariusz 6

EWOLUCJA MODELU KOOPERACJI DMO-JST

KOMPETENCYJNY EDEN TURYSTYCZNY

Scenariusz 7

EWOLUCJA MODELU KOOPERACJI DMO-JST

TROPEM WOLNOŚCI TURYSTYCZNEJ

Scenariusz 8

KOOPERACJA NA LINII JST – MMŚP W STRUKTURZE DMO

TURYSTYCZNE TANGO TRANSFORMACJI

Scenariusz 9

KOOPERACJA NA LINII JST – MMŚP W STRUKTURZE DMO

GRA O TURYSTYCZNY TRON

Scenariusz 10

Opracowano programy specjalistycznych kursów

We współpracy z biznesem opracowano 6  programów specjalistycznych kursów do wdrożenia na WSTiE

Tematyka kursów:

Kurs 1. DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATION JAKO LOKALNY ALIANS 

Kurs 1. DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATION JAKO LOKALNY ALIANS PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

Kurs 2. ESG W PRZEDSIĘBIORSTWACH TURYSTYCZNYCH

Kurs 2. ESG W PRZEDSIĘBIORSTWACH TURYSTYCZNYCH

Kurs 3. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA OBSZARÓW RECEPCJI TURYSTYCZNEJ

Kurs 3. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA OBSZARÓW RECEPCJI TURYSTYCZNEJ

Kurs 4. NARZĘDZIA I MIERNIKI OCENY I CERTYFIKACJI WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI W PROCESIE KOMERCJALIZACJI OFERTY

Kurs 4. NARZĘDZIA I MIERNIKI OCENY I CERTYFIKACJI WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI W PROCESIE KOMERCJALIZACJI OFERTY

Kurs. 5  KONCEPCJE, METODY I NARZĘDZIA  PROJEKTOWANIA BIZNESU TURYSTYCZNEGO W OBSZARACH RECEPCJI TURYSTYCZNEJ

Kurs. 5 KONCEPCJE, METODY I NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA BIZNESU TURYSTYCZNEGO W OBSZARACH RECEPCJI TURYSTYCZNEJ

Kurs 6. SIECIOWANIE PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

 

 

Kurs 6. SIECIOWANIE PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

Realizacja projektu i powstałe w ramach niego produkty pozwoliły między innymi na:

  • zacieśnienie współpracy z przedsiębiorcami, samorządem gospodarczym i organizacjami zarządzającymi turystyką na szczeblu lokalnym i regionalnym
  • identyfikację nowych problemów badawczych,
  • upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką i gospodarką.

 

Zespół projektowy jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestnikom badań za podzielenie się opiniami, a wszystkim Ekspertom za zaangażowanie się w prace nad poszczególnymi produktami projektu.