Kompleksowy program wsparcia studentów uczelni kształcącej praktycznie dla sektora BPO

WSTiE > Nauka i badania > Projekty > Kompleksowy program wsparcia studentów uczelni kształcącej praktycznie dla sektora BPO

,,Kompleksowy program wsparcia studentów uczelni kształcącej praktycznie dla sektora BPO”

W dniu 1 maja 2020 r. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii rozpoczęła realizację projektu ,,Kompleksowy program wsparcia studentów uczelni kształcącej praktycznie dla sektora BPO”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach naboru konkursowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu. Projekt realizowany będzie w okresie do 31 marca 2023 r. i jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach III Osi Priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,

Głównym problemem, na który projekt stanowi odpowiedź jest dostosowanie kształcenia w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w stosunku do potrzeb sektora usług dla biznesu w celu  zwiększenia szans absolwentów Uczelni na podjęcie pracy.

Projekt zakłada podjęcie działań mających na celu zwiększenie kompetencji studentów WSTiE należących do grupy docelowej poprzez przeprowadzenie szkoleń i modyfikację programu kształcenia, dzięki czemu kształcenie będzie lepiej dostosowane do potrzeb sektora usług dla biznesu.

Projekt skierowany jest do studentów trzeciego roku studiów o profilu praktycznym, realizowanych w trybie niestacjonarnym na kierunkach Informatyka i Turystyka. Studenci zostaną objęci wsparciem w ramach programu kształcenia oraz programu rozwoju kompetencji, prowadzących do osiągnięcia dodatkowych efektów kształcenia określonych przez pracodawców jako kluczowych wymagań na rynku pracy. Wsparcie w projekcie na każdym etapie będzie realizowane we współpracy z pracodawcami z sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB).

Na potrzeby realizacji projektu WSTiE nawiązała współpracę z Sektorową Radą ds. Nowoczesnych Usług Biznesowych, utworzoną w oparciu o ustawę o PARP. Podmiotami tworzącymi Radę są m.in. przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, Instytucje Otoczenia Biznesu działające w sektorze NUB, w tym BPO (Business Process Outsourcing – outsourcing procesów biznesowych czyli zlecanie wybranych procesów biznesowych do wykonywania przez zewnętrzne podmioty, które ponoszą odpowiedzialność za ich jakość i efektywność). WSTiE zakłada, że realizacja projektu będzie wspierana merytorycznie przez Radę i przyczyni się do rozwoju sektora NUB na obszarze oddziaływania uczelni.

Realizacja zaplanowanych w projekcie działań  ma na celu przygotowanie uczestników projektu do skutecznego wejścia na rynek pracy. Co ważne, zrealizowane działania będą miały efekty wykraczające poza ramy czasowe i osobowe projektu, ponieważ ze zmodyfikowanego programu kształcenia będą korzystać również nowe roczniki studentów. Wynikająca z projektu modyfikacja programu nauczania będzie stanowić rozszerzenie kwalifikacji z podstawy programowej i oprócz dopasowania do potrzeb rynku pracy (a zwłaszcza sektora NUB) zapewni także umiejętności przydatne w życiu i szeroko pojętej karierze zawodowej.

Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi i analizami przeprowadzonymi na WSTiE w Suchej Beskidzkiej, zajęcia prowadzić będą do nabycia realnych kompetencji rynkowych wpisanych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK). ZRK jest to rejestr prowadzony w oparciu o ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) i jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zakłada się że obecny program należy zmodyfikować tak, żeby zawierał kompetencje i kwalifikacje ściśle techniczne związane z nowymi technologiami (np. druk 3d) i Internetem. Muszą one również byś związane i wspierające szeroko pojętą sprzedaż i utrzymywanie relacji z klientem przy użyciu baz danych i nowych technologii organizowania kontaktów.

W wyniku projektu studenci uzyskają umiejętności pożądane przez pracodawców. Wiedzę na temat tych oczekiwań pozyskano m.in. z raportu „Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy”. Ponadto raport IBE w tym zakresie (jednostka podległa MEN) z 2019 r. wskazuje, że bardzo często oczekiwania pracodawców co do kwalifikacji danego zawodu różnią się od tych, którymi dysponuje absolwent po ukończeniu danego kierunku zawodowego. Problemu zatem nie stanowi utworzenie pożądanego kierunku kształcenia, lecz zapewnienie odpowiednio wyszkolonej kadry oraz zapewnienia nabywania pożądanych przez rynek kwalifikacji. W woj. małopolskim kluczowe branże dla rozwoju regionu to: IT, przemysł, energetyka, logistyka, B&R.

Należy podkreślić, że zaplanowane w projekcie kompetencje będą potrzebne w każdym z wymienionych obszarów oraz że w każdej z tych branż rozwija się dynamicznie proces outsourcingu. WSTiE zakłada, że w wyniku przeprowadzonych działań projektowych studenci rozwiną specjalistyczne kompetencje zawodowe (potwierdzone certyfikatem nabycia kwalifikacji) oraz kompetencje analityczne.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 45 425
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: