Sumcula – sustainable management of cultural landscapes – erasmus+ strategic partnership

WSTiE > Nauka i badania > Projekty > Sumcula – sustainable management of cultural landscapes – erasmus+ strategic partnership

Sumcula – sustainable management of cultural landscapes – Erasmus+ strategic partnership

Numer umowy: 2017 – 1 – SE01-KA203-034570
Czas trwania projektu: 35 miesięcy 01.10.2017 – 31.08.2020
Koordynator:University of Gothenburg, Sweden

Partnerzy

 1. University of Pécs, Hangary
 2. University of Pannonia, Veszprém, Hangary
 3. Lake Balaton Development Coordination Agency (LBDCA), Siófok, Hangary
 4. European Ecocycles Society (ECyS)
 5. University of Palermo (UNIPA), Palermo, Italy
 6. Ecole des Métiers de l’Environnement (EME), Bruz, France
 7. Mendel University (MENDELU), Brno, Czech Republic
 8. GAIA Education, Findhorn, Scotland, UK
 9. Slovak Agricultural University (SPU), Nitra, Slovakia
 10. University College of Tourism and Ecology (WSTiE), Sucha Beskidzka, Polan
 11. Universitat Rovira i Virgili (URV), Tarragona, Catalonia, Spain
 12. University of Applied Sciences (HTW), Dresden, Germany

Partnerzy okazjonalni

 1. Eszterházy Károly University, Károly Róbert Campus, Gyöngyös, Hungary (ECyS)
 2. Hungarian Academy of Scxiences (MTA) Plant Protection Institute (ECyS)
 3. Georgian University of Agriculture, Tbilisi, Georgia
 4. Jan Grodek College, Sanok, Poland (ECyS)
 5. Västra Götaland Region, Sweden (ECyS)
 6. University of Vaasa, Vaasa, Finland (ECyS)
 7. Landscape Observatory, Catalonia (ECyS)

Partnerstwo SUMCULA ma na celu zaadresowanie poniższych konkretnych priorytetów ogólnej dziedziny zgodnie z Erasmus+ Key Action 2:

 1. Wsparcie dla aktywności mających na celu dostosowanie programu nauczania do obecnych i powstających potrzeb rynku pracy, a także wyposażenie młodej generacji w umiejętności o charakterze ogólnym, takie jak przedsiębiorczość, poprzez kreowanie aktywnej współpracy pomiędzy HEI oraz partnerami spoza kręgów akademickich, takich jak organizacje pozarządowe, organizacje non-profit oraz organizacje rozwoju regionalnego.
 2. Wsparcie dla aktywności mających na celu kreowanie innowacyjnych strategii wzmacniania mobilności i sposobów eliminacji przeszkód dla mobilności na poziomie szkolnictwa wyższego, w ten sposób stwarzając więcej okazji dla studentów do zdobycia dodatkowych zdolności poprzez naukę lub trening za granicą; także wspieranie mobilności wirtualnej, która wpisana jest w globalną strategię efektywnej integracji ICT oraz uczestniczących HEI, oraz wśród tych partnerów, u których e-learning jest szeroko stosowany lub rozwijany.
 3. Wzmacnianie powiązań między administracją naukową, badawczą i publiczną a przedsiębiorstwami w celach promocji doskonałości w eksploracji, rozwoju oraz użytkowaniu usług ekosystemowych dla celów turystyki zrównoważonej oraz rozwoju regionalnego, gdzie ochrona i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego (walorów przyrodniczych, dziedzictwa architektonicznego i niematerialnego) krajobrazów stanowią rdzeń strategii.
 4. Dążenie do zwiększenia liczby absolwentów, zwiększenie uczestnictwa i podniesienie odsetka osób niedostatecznie reprezentowanych i nietradycyjnych studentów, poprawa uczenia się przez całe życie poprzez stworzenie elastycznych ścieżek kształcenia, rozwój metod zwiększania społecznej odpowiedzialności instytucji szkolnictwa wyższego.

The SUMCULA partnership intends to address the following general field specific priorities according to the Erasmus+ Key Action 2:

 1. Support activities that help attune curricula to current and emerging labour market needs and equip the young generation with transversal skills such as entrepreneurship, by developing active cooperation between HEI and partners from outside the academic institutions, such as civil organizations (NGOs), non profit companies and regional development agencies.
 2. Support activities to develop innovative strategies to boost mobility or ways to remove obstacles to mobility in higher education providing more opportunities for students to gain additional skills through study or training abroad and also supporting virtual mobility that are embedded in a global strategy for the effective integration of ICT in the participating HEIs and at those partners where e-learning is widely used or being developed.
 3. Strengthen the links between education, research, public administration and business to promote excellence in exploration, development and use of ecosystem services for a sustainable tourism and regional development where the conservation and sustainable use of the cultural heritage (natural values, built and intangible heritage) of landscapes constitute the core of the strategies.
 4. Aim at increasing number of graduates, widening the participation and raising completion rates of underrepresented groups and non-traditional learners, enhancing lifelong learning via the creation of flexible learning paths, developing ways to increase the social responsibility of higher education institutions.

 

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu z koordynatorem: abk@wste.edu.pl

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 45 425
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: