Trener kadr sektora turystycznego

WSTiE > Nauka i badania > Projekty > Trener kadr sektora turystycznego

„Trener kadr sektora turystycznego” – Erasmus+. Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych ka 202

Numer umowy: 2017-1-PL01-KA202-038802
Termin realizacji umowy: 1.11.2017- 31-10-2019
Beneficjent: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

Partnerzy projektu:

Partnerzy

Szanowni Państwo, 

jest nam miło poinformować, że rozpoczęliśmy kolejny projekt partnerski w ramach programu Erasmus+ pt. Trener kadr sektora turystycznego.

W skład Konsorcjum wchodzi 3 partnerów, z 3 krajów europejskich:

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Polska – lider projektu,
 • Agencja Koordynująca Rozwój Regionu Jeziora Balaton w Siófok (Lake Balaton Development Coordination Agency – LBDCA), Węgry,
 • UK SPOT Ltd., Bradford, Wielka Brytania.

Nasz projekt

Edukatorzy, którzy prowadzą szkolenia lub warsztaty, oprócz ogromnej wiedzy w zakresie swojego zawodu, powinni posiadać też kompetencje w zakresie technik, narzędzi prowadzenia grup szkoleniowych. Bez dodatkowych kompetencji zajęcia są nieefektywne, nieatrakcyjne, często bezużyteczne. Umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy jest szczególnie ważna podczas szkoleń praktycznych. Tak jest też w przypadku wiedzy eksperckiej w gastronomii – żaden kucharz, barman lub kelner nie nauczy się zawodu w teorii. Niezbędna jest praktyka, również pod okiem mistrzów zawodowych/trenerów gastronomii. Trenerzy branży HORECA stanowią grupę docelową projektu – podniesienie oraz dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb rynku, rozwijanie postaw kreatywnych, przedsiębiorczych w społeczeństwie oraz świadomość uczenia się przez całe życie mają szczególne znaczenie dla kształcenia zawodowego, w tym także w branży HORECA.

Głównym celem projektu jest opracowanie standardu opisu kwalifikacji trenera zawodowego/VET (zgodnie z wynikami badań) w branży HORECA, zgodnie z EQF, oraz kompleksowego programu szkolenia trenerów, w celu zwiększenia liczby wykwalifikowanych trenerów zawodowych branży gastronomicznej. Na podstawie doświadczeń organizacji partnerskich chcemy zbudować standard kompetencji trenera HORECA wraz z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Służyć będą wyposażeniu każdego, kto chce podnieść swoje kompetencje w zakresie prowadzenia szkoleń dla HORECA w pakiet kompetencji trenerskich i interpersonalnych. Na podstawie własnych doświadczeń i wywiadów z osobami prowadzącymi szkolenia adresowanymi dla HORECA wyodrębniono trzy standardy zawodu, dla których opracujemy i zwalidujemy ścieżki edukacyjne w ramach projektu:

 • trener zawodów kucharskich (szkolący pomoce kuchenne, kucharzy szefów kuchni),
 • trener zawodów barmańskich (szkolący barmanów, baristów, sommalierów),
 • trener kelnerów (szkolący kelnerów).

Projekt będzie realizowany w III etapach:

 1. Badania dotyczące oczekiwanych, posiadanych i brakujących kompetencji wśród trenerów i edukatorów branży HORECA.
 2. Opracowanie standardów kompetencji trenera VET branży HORECA wraz przygotowaniem platformy edukacyjnej.
 3. Walidacja – testowanie wypracowanych rozwiązań.

Przy realizacji I etapu projektu będą obecni eksperci/ specjaliści/ naukowcy od każdego z Partnerów. Aby uzyskać pełną kompleksowość badań włączeni zostaną do nich również pracownicy, pracodawcy, przedsiębiorcy, trenerzy oraz edukatorzy branży HORECA. Z nimi będą przeprowadzone wywiady, ankiety, badania fokusowe.

Przy realizacji II etapu projektu wezmą udział eksperci specjaliści i trenerzy związani z kształceniem zawodowym, ustawicznym, kształceniem osób dorosłych w branży HORECA, jak również graficy, programiści, informatycy do prac nad przygotowaniem platformy od strony technicznej.
III etap realizacji projektu to m. in. testowanie wypracowanych rozwiązań – tutaj zaproszeni zostaną chętni do przejścia szkolenia z wykorzystaniem standardów.

Rezultaty projektu:

 1. Raport z badań przeprowadzonych z 3 krajach partnerskich,
 2. Standardy kompetencji dla trenerów VET w branży HORECA,
 3. Platforma edukacyjna,
 4. Moduły szkoleniowe dla trzech standardów kompetencji trenera VET w branży HORECA,
 5. Raport z walidacji standardów trenera VET w branży HORECA.

Zwiększony poziom kompetencji trenerów, którzy kształcą w branży HORECA, będzie mieć wpływ na funkcjonowanie i rozwój całej tej branży w środowisku międzynarodowym. Trenerzy z odpowiednim przygotowaniem i kwalifikacjami lepiej przeszkolą i przekażą wiedzę pracownikom lub przyszłym pracownikom branży turystycznej. Personel będzie lepiej przygotowany – poprawi to funkcjonowanie przedsiębiorstw – hoteli, restauracji i przyczyni się do rozwoju branży.

Zaczynamy kolejną przygodę!

Zespół Projektowy

Polska 2017 – I międzynarodowe spotkanie Partnerów projektu

7 listopada 2017 – Kick of meeting projektu.  Polska 2017 – I międzynarodowe spotkanie Partnerów projektu.

Na naszej Uczelni gościliśmy naszych partnerów projektu „Trener kadr sektora turystycznego” z Węgier I Wielkiej Brytanii. Celem spotkania było omówienie zakresu projektu, podział obowiązków. Ustalenie procedur i zasad realizacji projektu. Opracowaliśmy plan działania. Odbyła się także dyskusja dotycząca badań w ramach projektu dotyczącego kompetencji kadry trenerskiej branży HORECA. W trakcie spotkania porozmawialiśmy także o różnicach i podobieństwach w branży między naszymi krajami. Dużo ciekawych tematów pojawiało się w trakcie całego dnia.

Czekamy już na kolejne spotkania! Do zobaczenia na Węgrzech w czerwcu 2018!

Realizacja badań w ramach projektu

Szanowni Państwo,
 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu w ramach projektu „Trener kadr sektora turystycznego” realizowanego w ramach europejskiego programu Erasmus+ w trzech krajach europejskich (Polsce, Wielkiej Brytanii, Węgrzech). W każdym kraju badanie prowadzone jest przez właściwego partnera z danego kraju. Konsorcjum tworzą: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii z Suchej Beskidzkiej, UK SPOT LTD. z Wielkiej Brytanii oraz Lake Balaton Development  Coordination Agency z Węgier.
 
Badanie skierowane jest do osób związanych z branżą HORECA – sektorem hotelarsko-gastronomicznym. Do udziału w badaniu zapraszamy pracodawców branży HORECA, ekspertów i specjalistów z branży HORECA, naukowców związani z kształceniem i edukacją osób dorosłych w HORECA, trenerów realizujący szkolenia dla branży HORECA, pracowników HORECA oraz studentów kierunków hotelarskich i gastronomicznych.
 
Na dzień dzisiejszy na rynku szkoleniowym HORECA nie funkcjonuje standard wiedzy i kompetencji trenera kadr branży HORECA. Biorąc pod uwagę dotychczasowe badania i doświadczenia jasno wynika, że trenerami dla branży w zakresie szkoleń zawodowych powinni być zawodowcy-profesjonaliści w danym zawodzie. Aby zbudować kompletny model trenera dla kadr branży HORECA niniejsza ankieta pozwoli na doprecyzowanie jakich kompetencji brakuje fachowcom HORECA, aby w profesjonalny sposób przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie. Oznacza to, że trenerzy i szkoleniowcy często nie są na równi zawodowcami, profesjonalistami w danym zawodzie HORECA oraz trenerami z kompetencjami szkoleniowymi, dydaktycznymi w procesie kształcenia na rynku. Poniższe pytania dotyczą zapotrzebowania na konkretne kompetencje wśród fachowców w obszarze kompetencji szkoleniowych, dydaktycznych w prowadzeniu szkoleń, kursów, warsztatów skierowanych do kucharzy, kelnerów, barmanów, sommalierów oraz innych pracowników branży HORECA.
 
Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Podziękowanie za udział w badaniach

Szanowni Państwo,
 
dziękujemy wszystkim Państwu za wypełnienie ankiety oraz udział w badaniach grupowych i indywidualnych. To była niesamowita przygoda. Obecnie zespół ekspertów zamyka prace raportowe i dzięki Państwa zaangażowaniu prace nad modelem kompetencyjnym będą miały bardzo dobry start. Wypracowany standard oraz pełne wyniki badań będą prezentowane na konferencji projektowej w czerwcu 2018 na Węgrzech. O szczegółach konferencji będziemy Państwa informować, ale już dziś gorąco Państwa zapraszamy!

Węgry 2018 – II międzynarodowe spotkanie Partnerów projektu

W dniach 29 – 30 czerwca 2018 roku w Keszthely w regionie Balaton na Węgrzech odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie projektowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele Lidera WSTiE oraz  Partnerów z Węgier oraz Wielkiej Brytanii. Spotkanie międzynarodowe odbyło się w dwóch częściach. Pierwsza część spotkania dotyczyła podsumowania zrealizowanych działań w partnerstwie O1 i O2 oraz omówienie konferencji międzynarodowej, która odbyła się w tym dniu u Partnera z Węgier. Druga część spotkania w dniu 30 czerwca br. dotyczyła analizy i omówienia planu na realizację kolejnych zadań w projekcie tj. O3 – platformę i O4 – materiały edukacyjne i multimedialne. Na najbliższe 6 miesięcy realizacji projektu wytyczono szczegółowe zadania i terminy realizacji dla poszczególnych partnerów. Ponadto w czasie spotkania partnerzy podsumowali kwestie organizacyjne, dot. komunikacji oraz przepływu informacji w konsorcjum w celu dbania o efektywną wzajemną współpracę. Podsumowano osiągnięte cele, omówiono dotychczasową realizację projektu, podział ról, zadań i odpowiedzialności między partnerami, a także planowane wyniki. Przypomniano harmonogram projektu, w tym czas raportowania. Ostatnim punktem spotkania była dyskusja na temat zarządzania projektem, procedur monitorowania i zadań w zakresie ewaluacji. Zaplanowano także kolejną konferencję, która odbędzie się w Wielkiej Brytanii.

Konferencja międzynarodowa na Węgrzech

W ramach projektu Trener kadr sektora turystycznego została zrealizowana konferencja międzynarodowa w dniu 29 czerwca 2018 r. w Keszthely w regionie Balaton na Węgrzech.

Organizatorem wydarzenia upowszechniającego był partner węgierski: LBCDA (Lake Balaton Development Coordination Agency).

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele i eksperci branży HORECA z Węgier m.in.: Izby Przemysłowo-Handlowej hrabstwa Veszprém, Izby Przemysłowo-Handlowej hrabstwa Somogy, Izby Handlowo-Przemysłowej hrabstwa Zala, Keszthely Catering Vocational School, Siófok Centrum Kształcenia Zawodowego i Liceum Zawodowego Krúdy Gyula, przedsiębiorstwa HORECA z Polski oraz Partnerzy projektu.

Zrealizowany program konferencji:

 1. Powitanie gości,
 2. Prezentacja założeń projektu oraz partnerów konsorcjum,
 3. Prezentacja wyników z badań w 3 krajach (Węgry, Polska, Wielka Brytania) przez partnera brytyjskiego UK SPOT,
 4. Prezentacja wypracowanego przez konsorcjum Standardy trenera branży HORECA,
 5. Panel dyskusyjny: Edukacja pozaformalna w branży HORECA – wyzwania,
 6. Zakończenie konferencji.

Panel dyskusyjny pozwolił na szczegółowe omówienie dotychczasowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu. Ponadto instytucje biorące udział w konferencji przedstawiły swoje uwagi i sugestie do dalszych prac nad materiałami edukacyjnymi dla trenerów branży HORECA. Dyskusja była bardzo owocna, a węgierskie klimat pozwolił na zbudowanie partnerskich relacji.

Konferencja międzynarodowa w Wielkiej Brytanii

W ramach projektu Trener kadr sektora turystycznego została zrealizowana konferencja międzynarodowa w dniu 31 stycznia 2019 r. w Bradford w Wielkiej Brytanii. Organizatorem wydarzenia upowszechniającego był partner brytyjski: UK SPOT LTD. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele i eksperci branży HORECA z Wielkiej Brytanii m.in. przedstawiciele biznesu HORECA, właściciele oraz pracownicy restauracji, hoteli i innych usług gastronomicznych, ale także trenerzy, edukatorzy związani z branżą HORECA, a także partnerzy projektu. Spotkanie upowszechniające stanowiło miejsce do dzielenia się wiedzą z zakresie wyników projektu i wypracowanych rezultatów.

Zaprezentowano na rynku brytyjskich wśród przedstawicieli branży HORECA:

 • podsumowanie wyników badań w ramach projektu
 • standard pracy trenera branży HORECA
 • pierwszą wersję platformy dedykowaną branży HORECA, która sukcesywnie jest uzupełniania o kolejne materiały edukacyjne i multimedialne https://horecatrainer.eu
 • część materiałów edukacyjnych z zaplanowanych modułów w ramach rezultatu O4, w tym kompleksowe pakiety szkoleń dla trenerów HORECA

Konferencja upowszechniająca wypracowane rezultaty pracy intelektualnej wraz z platformą była zaplanowana przed fazą testowania w celu dotarcia do jak największej grupy odbiorców. Poprzez zwiększenie zasięgu potencjalnych odbiorców działania platformy – konferencja stała się dodatkowo narzędziem informującym i promującym o możliwości wykorzystania platformy do samokształcenia jak i zapraszającą do wzięcia udziału do pilotażowego wdrożenia w ramach projektu.

Spotkanie było znakomitą okazją do dzielenia się wiedzą dot. sektora HORECA oraz najnowszych trendów w branży. Pod koniec konferencji był czas zaplanowany także na sesję networkingową mająca na celu umożliwienie integracji pomiędzy przedstawicielami branży HORECA, dzielenie się pomysłami i uwagami dot. branży HORECA i szkoleń zawodowych.

Spotkanie międzynarodowe w Wielkiej Brytanii

W dniu 01 lutego 2019 r. w Bradford w Wielkiej Brytanii odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe, na którym uczestniczyli przedstawiciele Lidera WSTiE oraz Partnerów z Węgier oraz Wielkiej Brytanii. Spotkanie międzynarodowe było okazją do podsumowania dotychczasowych działań w projekcie, a także do zaplanowania kolejnych zadań dla Partnerów. Pierwsza część spotkania była prezentacją wyników prac w poszczególnych rezultatach pracy intelektualnej (O3 i O4). Dyskutowano nt. funkcjonalności platformy dedykowanej branży HORECA, modyfikacjom i uzupełnianiu o poszczególne treści. A także nt. materiałów edukacyjnych w 6 tematycznych modułach. Podsumowanie prac ekspertów. Jednocześnie w pierwszej części spotkania podsumowano konferencję upowszechniającą z Wielkiej Brytanii oraz wnioski i uwagi zebrane w czasie wydarzenia. Druga część spotkania dot. planowania etapu testowania materiałów edukacyjnych oraz multimedialnych i wypracowanych rezultatów przez grupy docelowe branży HORECA.

Ponadto partnerzy wspólnie dyskutowali nad planem i założeniami ostatniej konferencji upowszechniającej w Polsce, która będzie wydarzeniem prezentującym ostateczny kształt wypracowanych rezultatów. Na kolejne miesiące realizacji projektu wytyczono szczegółowe zadania i terminy realizacji dla poszczególnych partnerów. Spotkanie dot. także kwestii organizacyjnych, informacji zwrotnych w poszczególnych zespołach, informacji nt. postępu prac do Lidera oraz usprawniania prac merytorycznych nad poszczególnymi materiałami edukacyjnymi, które są realizowane równolegle u 3 partnerów. Ostatnim punktem spotkania była dyskusja na temat zarządzania projektem, procedur monitorowania i zadań w zakresie ewaluacji.

Zaproszenie na konferencję zamykającą projekt

Trener kadr sektora turystycznego – międzynarodowa konferencja w WSTiE

Powstanie międzynarodowego konsorcjum, prowadzenie badań dotyczących kompetencji wśród trenerów i edukatorów branży HORECA, a także opracowanie standardów kompetencji – to główne etapy prestiżowego przedsięwzięcia, którego liderem była Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii. Po latach intensywnej pracy ekspertów, specjalistów i naukowców nadszedł czas podsumowania i zaprezentowania rezultatów. Dnia 28 października 2019 r. odbyła się konferencja naukowa wieńczącą projekt „Trener kadr sektora turystycznego”. O tym, że kilkuletni program zakończył się sukcesem, mówili prelegenci i zaproszeni goście – przedstawiciele świata nauki i biznesu z Wielkiej Brytanii, Węgier i Polski.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii stawia na umiędzynarodowienie, ciągły rozwój i podnoszenie jakości kształcenia, dlatego realizuje projekty w ramach różnych programów i źródeł finansowania. W ostatnich latach jednym z wiodących był projekt partnerski Erasmus + Model kompetencji trenera branży HORECA, pt. „Trener kadr sektora turystycznego”. W skład konsorcjum weszło trzech partnerów z trzech krajów europejskich, w tym z Węgier Agencja Koordynująca Rozwój Regionu Jeziora Balaton w Siófok (Lake Balaton Development Coordination Agency – LBDCA) oraz UK SPOT Ltd. Bradford z Wielkiej Brytanii. Celem projektu było zwiększenie dostępu do uczenia się przez całe życie osób dorosłych pracujących w sektorze HORECA (hotelarstwo i gastronomia) poprzez opracowanie i wdrożenie nowatorskiego modelu zdobywania wiedzy.

Podczas konferencji podsumowującej projekt partnerzy omawiali efekty szkolenia trenerów zawodowych, trendy dotyczące tego sektora gospodarki, a także wyniki testowania wypracowanych rozwiązań. O przebiegu współpracy z partnerami z zagranicy, czerpaniu z ich doświadczeń oraz wypracowaniu najlepszych praktyk, narzędzi i metodyk działania mówił dr Marek Nocoń, dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Wyniki badań dotyczące oczekiwanych, posiadanych i brakujących kompetencji wśród trenerów i edukatorów branży HORECA w Polsce, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech przedstawiła Magdalena Stusińska z UKSPOT Ltd Bradford. Z kolei dr Bartłomiej Walas, dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji, przybliżył uwarunkowania kształcenia edukatorów dla rynku HORECA. Opracowanie standardów kompetencji trenera VET wraz przygotowaniem platformy edukacyjnej omówiła Ewa Witkowska z Anglii, która dokonała również jej prezentacji.

Eksperci i zaproszeni goście, w tym dr hab. Sandor Nemethy z Węgier, Karina Chlebda z Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach oraz Andrzej Przeniosło, dyrektor zarządzający Hotelu Nosselia, wzięli też udział w panelu dyskusyjnym na temat przyszłości kształcenia zawodowego pracowników dynamicznie rozwijającej się branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 45 425
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: