Virtual on the job training in tourism sector

WSTiE > Nauka i badania > Projekty > Virtual on the job training in tourism sector

Virtual on the job training in tourism sector

Numer projektu:2020-1-PL01-KA226-HE-095877
Czas trwania projektu: 24 miesiące
Koordynator: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (PL)

Partnerzy:
Universita Degli Studi di Palermo (it)
Goeteborgs Universitet (se)
Edu Smart Traning Centre Limited (ie)

Projekt zainspirowany jest dwiema przesłankami ostatnich miesięcy spowodowanych pandemią COVID-19, która postawiła uczelniom wyższym długoterminowe wyzwania oraz wymaga rozwiązań na poziomie tworzenia rozwiązań cyfrowych. Obecnie niemalże wszystkie uczelnie w Europie starają się wypełniać swoje cele kształcenia realizując ścieżki programowe w trybie zdalnym lub hybrydowym. Takich rozwiązań nie zastosowano w części praktycznej kształcenia na poziomie wyższym do tej pory. Pandemia uniemożliwiła realizację studenckich praktyk zawodowych stanowiących część programu nauczania. Wiele hoteli, punktów gastronomicznych zostało zamkniętych, a odbywanie praktyk w hotelach,czy restauracjach w obecnej sytuacji globalnej pandemii jest ryzykowne, lub nawet – tymczasowymi regulacjami w różnych krajach – zabronione.

Powoduje to, że studenci studiujący kierunki w obszarach turystycznych i gastronomicznych mają ograniczoną możliwość nabywania umiejętności praktycznych. Wstrzymany w wielu kierunkach ruch lotniczy uniemożliwia w wielu przypadkach także praktykę za granicą. Dodatkowo wybór kierunków turystycznych pokierowany jest koniecznością wsparcia branży HORECA, która przyjęła mocne uderzenie w wyniku COVID-19. Z szacowań Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) z powodu pandemii wynika, że w 2020 roku notuje się spadek podróży turystycznych o ok. 60 – 80%. HORECA w obliczu podnoszenia się z kryzysu będzie potrzebowała dobrze wyedukowanych i wykwalifikowanych pracowników, przygotowanych na zmieniającą się rzeczywistość i dodatkowe obostrzenia, zasady, które mogą pozostać w branży nawet po zakończeniu pandemii.

W projekcie, partnerzy z Polski (lider), Włoch, Szwecji i Irlandii OPRACUJĄ PORADNIK METODYCZNY DLA OPIEKUNÓW STUDENCKICH PRAKTYK ONLINE W BRANŻY HORECA. Metodyka praktyk studenckich online będzie kładła nacisk oprócz kompetencji branżowych na kompetencje społeczne, interpersonalne, organizacje i koncepcyjne, które dodatkowo poprzez sytuacje jak lockdown i odcinanie poszczególnych procesów społecznych stają się coraz większym problemem w gospodarce. Elastyczność programów nauczania, w tym programów praktyk jest czynnikiem koniecznym do wdrożenia w sferze online, jako przeciwdziałanie niskiej jakości procesów kształcenia w dobie pandemii.

Stworzona zostanie 14-dniowa ścieżka praktyki studenckiej w 3 odsłonach. Powstaną trzy modelowe miejsca praktyk studenckich online w oparciu o scenariusze, case studies oraz materiały edukacyjne. Biorąc pod uwagę doświadczenia uczelni oraz specyfikę krajową każdy model będzie reprezentował inny kierunek turystyczny:

 • Szwecja: turystyka kulturowa i ekoturystyka,
 • Włochy: turystyka masowa, turystyka wypoczynkowa,
 • Polska: turystyka miejsko-biznesowa i zdrowotna.

Partnerzy opracują multimedialne praktyki studenckie w formie aplikacji internetowej. Proponowana forma grywalizacji zapewni motywację wśród studentów do realizacji praktyki online oraz zwiększy chęć do działania i zdobywania wiedzy. Opracowane rozwiązanie będzie stanowić innowację w szkolnictwie wyższych.

Dodatkowo zostaną wypracowane materiały zapewniające wsparcie studentom w realizacji nowych programów praktyk oraz nowej formy – stworzony zostanie handout dla studentów do realizacji praktyk online w branży HORECA. Handout będzie pewnym drogowskazem jak wykorzystać nowe narzędzia i materiały do realizacji praktyki online.

Zakres projektu wpisuje się w strategię i misję partnerów w zakresie kształcenia w szkolnictwie wyższym. Upowszechnianie rezultatów projektu odgrywać będzie zasadniczą rolę w osiągnięciu celów projektu we wszystkich wymiarach od lokalnego po europejski. Partnerzy projektu bardzo starannie przygotują strategię upowszechniania rezultatów, aby adekwatnie i wprost odpowiadała zamierzonym działaniom i zapewniała odpowiednie dotarcie do grup docelowych, w tym w szczególności nacisk będzie położony na promocję
wypracowanych rozwiązań na uczelniach wyższych oraz instytucjach edukacyjnych organizujących praktyki i staże dla studentów.

Projekt zakłada wypracowanie rezultatów o charakterze uniwersalnym w skali co najmniej europejskie.

Z przyjemnością informujemy, że  ramach realizowanego przez nas projektu został opracowany „Poradnik Metodyczny dla Opiekunów Studenckich Praktyk Online w branży HORECA”

Vademecum zostało opracowane z myślą o opiekunach praktyk (mentorów, osób prowadzących praktyki), którzy zostaną wyposażeni w stosowne narzędzia i informacje wspierające ich w realizacji innowacyjnego programu studenckich praktyk online.

Poradnik składa się z następujących elementów:

 1. Założenia teoretyczne
 2. Cel praktyk studenckich online
 3. Program praktyk studenckich online w branży turystycznej
 4. Wykaz kompetencji, jakie nabędą studenci podczas praktyk w branży turystycznej
 5. Wykaz efektów kształcenia praktycznego studentów w branży turystycznej
 6. Zadania opiekunów praktyk studenckich online i mentorów
 7. Kompetencje opiekunów i mentorów praktyk studenckich online
 8. Komunikacja zdalna – student – opiekun
 9. Organizacja i regulamin praktyk online
 10. Monitoring praktyk online
 11. Ocena, sprawozdawczość, weryfikacja praktyk online

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury!  

Nie zwalniamy tempa i meldujemy się w Palermo!

Wraz z naszymi partnerami z Edu Smart Training Centre DIALOG of Transformation, Göteborgs universitet oraz Università degli Studi di Palermo rozpoczynamy właśnie realizację kolejnego etapu projektu Virtual on the job training in tourism sector.

Projekt ma na celu wykorzystanie potencjału najnowocześniejszych narzędzi online do budowy praktycznych programów szkoleniowych.

 1. Dzięki nim zawodowe praktyki studenckie będą odbywać się poprzez innowacyjne aplikacje, bazujące na modelu grywalizacji. To pierwsze takie rozwiązanie w skali Europy.
 2. Studenci będą mogli realizować specjalistyczne, zdalne praktyki zawodowe z każdego miejsca na świecie i niezależnie od okoliczności zewnętrznych.
 3. Już teraz powstały trzy modelowe obszary praktyk studenckich online w oparciu o scenariusze, case studies oraz materiały edukacyjne, w tym:
 • model turystyki miejsko-biznesowej i zdrowotnej,
 • model turystyki masowej i wypoczynkowej,
 • model turystyki kulturowej i ekoturystyki.

Opracowano także e-poradniki, dzięki którym uczelnie wyższe będą w stanie czerpać z naszego doświadczenia i skutecznie wdrażać sprawdzone rozwiązania cyfrowe do swoich programów edukacyjnych.

REZULTATY O2 – O6

Eksperci międzynarodowi odbyli szereg spotkań w wyniku, których doprecyzowano modelowe miejsca praktyk studenckich – podział na kraje tych obszarów oraz zarys zawartości poszczególnych tematów.

Powstały 3 modelowe miejsca praktyk online w oparciu o scenariusze, case studies oraz materiały edukacyjne. Biorąc pod uwagę doświadczenia Uczelni oraz specyfikę krajową każdy model reprezentuje inny kierunek turystyczny:
-Szwecja: turystyka kulturowa i ekoturystyka
-Włochy: turystyka masowa, turystyka wypoczynkowa
-Polska: turystyka miejsko-biznesowa i zdrowotna
Celem tego rezultatu było pokazanie na przykładzie 3 różnych krajów złożoności warunków wejściowych do budowania scenariuszy praktyk studenckich w programach studiów wyższych. Program nauczania na kierunkach turystycznych zakłada praktyki studenckie krajowe i zagraniczne, stąd pojawiła się konieczność wykorzystania partnerstwa międzynarodowego do zbudowania otoczenia najbliższego HORECA w różnych krajach, w różnych zakresach branżowych. Symulacja 3 krajów pozwala na pokazanie różnorodnych sytuacji, dywersyfikacji rozwiązań w oparciu o międzynarodowe studia przypadków, różnorodność tematyczną oraz obiektową. Praktyki zagraniczne wiążą się także z podnoszeniem kompetencji językowych, społecznych i interpersonalnych w różnorodnym środowisku – co nie pozostaje bez znaczenia dla pełnego procesu kształcenia. Stąd też 4 językiem obcym wypracowanych rezultatów jest j. angielski, umożliwiający nie tylko studentom partnerów korzystania z praktyki „w każdym kraju”, ale także studentom wszystkich uczelni na całym świecie.

Głównym elementem projektu są Multimedia, jako podstawa aplikacji internetowej do praktyk zawodowych online.
Rozwiązania multimedialne zostały opracowane na bazie powstałych rezultatów O2-O5 wykorzystując narzędzia internetowe (interaktywne zadania i ćwiczenia, quizy, prezentacje, grafiki).
Aplikacja umożliwiła wypełnienie 14-dniowej ścieżki edukacyjnej stanowiącej odwzorowanie 14 dni praktyk zawodowych w obiektach turystycznych w zawodach lub kompetencjach wynikających z mapy opracowanej w ramach O1.
Aby ukończyć praktyki online student ma obowiązek zalogowania się do aplikacji i wypełnienia praktycznych zadań, opartych o realne problemy zawodowe, z którymi mierzą się praktykanci na praktykach krajowych lub zagranicą. Do tego używa stworzonej w ramach rezultatów projektu aplikacji internetowej przedstawiającej opis sytuacji, w której praktykant się znalazł i propozycje jej rozwiązania. Od reakcji użytkownika na daną sytuację zależy wynik całego programu danego dnia praktyk.
W ramach partnerstwa międzynarodowego zostały wypracowane 3 ścieżki praktyk, projektowanych w trzech różnych lokalizacjach: w hotelu Polsce, we Włoszech i w Szwecji. Każda lokalizacja jest opracowana w dwóch językach: krajowym i angielskim. Dzięki ekspertom branżowym zostały opracowane case study, które przedstawiają sytuacje zawodowe związane z obsługą klienta w hotelu. W ramach aplikacji powstało około 70 materiałów multimedialnych (w tym wygenerowanych z case studies O5 oraz materiałów edukacyjnych jak zadania zawodowe/ćwiczenia/karty/zagadki O2-O4). Jest to około 5 zadań na każdy z 14 dni praktyk. Student musi wykazać się wiedzą, odpowiednią reakcją na zapytanie klienta. Ważne jest dostosowanie swojej komunikacji i reakcji do zachowania wirtualnego klienta, pory dnia lub nocy, wskazanej na ekranie komputera podczas realizacji case study, a także adekwatnie do zastanej sytuacji w hotelu. Błędne rozlokowanie gości, klient niemówiący w języku znanym obsłudze, goście niestosujący się do obowiązków wynikających z reżimu sanitarnego – każda sytuacja wymaga indywidualnego rozpatrzenia i dobrania odpowiednich środków. Poza radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami z klientami, praktykant może przećwiczyć obsługę systemu do rezerwowania pokoi, zaplanuje obłożenie hotelu w trakcie reżimu sanitarnego, odpowie na pytania z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, a nawet podejmie decyzje o udzieleniu pierwszej pomocy. Każdy dzień na praktykach online wymaga od studentów nie tylko wiedzy, ale również umiejętności podejmowania decyzji i rzetelności. Ważnym elementem są umiejętności komunikacyjne w językach obcych, a także wiedza o regionie.

Student odpowiada na pytania, wykonuje zadania. Forma grywalizacji ma niezwykle ważny współczynnik dla motywacji do działania i zdobywania wiedzy.
Językiem współpracy był język angielski. Partnerzy zrealizowali szereg spotkań ekspertów lokalnych/krajowych oraz międzynarodowych konsultacji.
Produkty w zadaniu powstały w językach polskim, włoskim, szwedzkim i angielskim.

platforma on-lineModel turystyki miejsko-biznesowej i zdrowotnej dotyczy charakterystycznych dla danego obszaru działań:
-turystyka miejsko-biznesowa: podróże w interesach, zaplecze konferencyjne, bliskość centrów miast, organizacja wystaw, targów, konferencji, szkoleń, kompleksowość usług: transport, hotel gastronomia, usługi hotelowe przy imprezach masowych (duże miasta), city breaks (intensywne kilkudniowe wyjazdy do dużych miast); klienci: indywidualni i grupowi, podróżujący w celach zawodowych, uczestnicy wydarzeń biznesowych lub wydarzeń miejskich.
-turystyka zdrowotna: profilaktyka zdrowotna, rehabilitacja, zapobieganie chorobom, wyspecjalizowane obiekty rekreacyjne (typu resort&spa) z zabiegami pielęgnacyjnymi, kosmetycznymi, odchudzającymi; klienci: indywidualni, pracujący, krótkoterminowa.
Ramowe wytyczne i scenariusze praktyk zawodowych model turystyki miejsko-biznesowej i zdrowotnej wraz materiałami edukacyjnymi zostały opracowane w j. polskim i angielskim, który pozwoli na prowadzenie praktyk zagranicznych w warunkach polskich.

 

platforma online itModel Turystyki Masowej i Wypoczynkowej opiera się na najbardziej specyficznych jej cechach i działaniach: Turystyka masowa – (tzw. hard tourism), podróżowanie grupowe, głównie w okresie urlopowo – wakacyjnym (natężenie pracy w okresie sezonowym), z góry ustalony program pobytu (współpraca z biurami podróży), duże obiekty hotelowe, kompleksy hotelowe w obleganych turystycznych miejscach regionu, klienci: grupowi, sezonowi, turystyka długoterminowa (pow. 14 dni). Turystyka wypoczynkowa – rekreacja i wypoczynek, organizacja czasu wolnego, odnowa sił fizycznych i psychicznych kompleksowość usług hotelarskich, gastronomicznych i rekreacyjnych, sezonowość ruchu turystycznego, związana z określonymi miejscami usytuowanymi w pobliżu (morze, góry, jeziora, lasy), kompleksy hotelowe, nadmorskie i górskie kurorty wypoczynkowe; klienci: indywidualni, grupowi, turystyka krótko i długoterminowa. Językiem współpracy był język angielski.  Partnerzy zrealizowali szereg spotkań ekspertów lokalnych/krajowych oraz międzynarodowych konsultacji.

Produkty w zadaniu powstały w językach włoskim  i angielskim.

 

platforma on-line seModel Turystyki Kulturowej i Ekoturystyki opiera się na najbardziej specyficznych jej cechach i działaniach:
Turystyka kulturowa- turystyka kultury wysokiej (w tym turystyka dziedzictwa kulturowego, turystyka muzealna, turystyka literacka, turystyka eventowa (kultury wysokiej). Turystyka edukacyjna (w tym podróże studyjne, tematyczne, językowe i seminaryjne), powszechna turystyka kulturowa (w tym najpopularniejsza turystyka miejska, następnie turystyka wiejsko-kulturowa, etniczna, turystyka obiektów militarnych, turystyka obiektów przemysłowych i technicznych, turystyka żywej historii, turystyka eventowa kultury popularnej, turystyka kulturowo-przyrodnicza, turystyka egzotyczna, turystyka religijna i pielgrzymkowa, turystyka kulinarna, turystyka hobbystyczna, turystyka regionionalna; obiekty współpracujące z organizacjami turystycznymi, instytucjami kultury w regionie, współpraca z przewodnikami; klienci: indywidualni i grupowi, przeważające przyjazdy krótkoterminowe.
Ekoturystyka – szeroko rozumiana turystyka ekologiczna, turystyka zrównoważona, tzw. „soft tourism”, znaczenie kontaktu z naturą, wykorzystanie regionalnych produktów, miejsca o walorach przyrodniczych i krajobrazowych, aktywne zwiedzanie, organizacja czasu wolnego – aktywności turystycznych mających związek z bezpośrednim kontaktem z przyrodą, odpoczynek w ciszy, spokoju, nawiązywanie relacji z lokalną społecznością, małe kameralne obiekty hotelowe, pensjonaty, klienci: indywidualni, turystyka krótko i długoterminowa. Językiem współpracy był język angielski. Partnerzy zrealizowali szereg spotkań ekspertów lokalnych/krajowych oraz międzynarodowych konsultacji.
Produkty w zadaniu powstały w językach szwedzkim i angielskim.

Nasz zespół melduje się w Geteborgu.

W chłodnej Szwecji czekała na nas gorąca naukowa atmosfera, sprzyjająca realizacji kolejnych etapów projektu Virtual on the job training in tourism sector.

Wraz z naszymi partnerami z Edu Smart Training Centre DIALOG of Transformation, Göteborgs universitet oraz Università degli Studi di Palermo przygotowywaliśmy kolejne narzędzia, pozwalające na wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii do budowy programów szkoleniowych.

Dzięki nim zawodowe praktyki studenckie będą odbywać się poprzez innowacyjne aplikacje, bazujące na modelu grywalizacji. To pierwsze takie rozwiązanie w skali Europy. Studenci będą mogli realizować specjalistyczne, zdalne praktyki zawodowe z każdego miejsca na świecie i niezależnie od okoliczności zewnętrznych.

O7 HANDOUT DLA STUDENTÓW DO REALIZACJI PRAKTYK ONLINE W BRANZY HORECA

Spis treści

– Wprowadzenie
– Praktyki on-line w branży HORECA
Cel praktyk on-line
Program praktyk on-line
– Ścieżki tematyczne (krajowe i zagraniczne)
– Obsługa platformy praktyk on-line – wskazówki dla użytkowników
– Narzędzie do ewaluacji praktyki on-line
Quizy
Gra multimedialna
– Ewaluacja praktyk on-line
Językiem współpracy był język angielski. Partnerzy zrealizowali szereg spotkań ekspertów lokalnych/krajowych oraz międzynarodowych konsultacji.
Produkty w zadaniu powstały w językach polskim, włoskim, szwedzkim i angielskim.

handout

Przypominamy już 1 lutego w #WSTiE odbędzie się konferencja, podsumowująca realizację międzynarodowego projektu VIRTUAL ON THE JOB TRAINING IN TOURISM SECTOR – Wirtualne szkolenia praktyczne w sektorze turystycznym.

Realizacja projektu zainspirowana była przesłankami spowodowanymi pandemią COVID-19. Postawiła ona uczelniom wyższym długoterminowe wyzwania i wymagała wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.

Międzynarodowy zespół projektowy – WSTiE (lider) oraz partnerzy ze Szwecji, Irlandii i Włoch opracował innowacyjny model praktyk studenckich online, który kładzie nacisk na:

 • kompetencje branżowe,
 • kompetencje społeczne,
 • kompetencje cyfrowe.

Opracowane zostały trzy modelowe ścieżki praktyk studenckich online w oparciu o scenariusze, case studies oraz materiały edukacyjne.

Każdy model reprezentuje inny kierunek turystyczny:

 • Szwecja: turystyka kulturowa i ekoturystyka,
 • Włochy: turystyka masowa, turystyka wypoczynkowa,
 • Polska: turystyka miejsko-biznesowa i zdrowotna.

Wnioski i rezultaty zostaną zaprezentowane zostaną już 01 lutego 2023r., podczas spotkania konferencyjnego, na które już teraz zapraszamy. Przedstawione zostaną m.in.:

 • Poradnik metodyczny dla opiekunów studenckich praktyk online w branży horeca,
 • 14 dniowa ścieżka praktyki studenckiej w 3 odsłonach w postaci aplikacji internetowej,
 • handout dla studentów do realizacji praktyk online w branży horeca.

W wydarzeniu wezmą udział realizatorzy projektu, naukowcy oraz praktycy branży!

Serdecznie zapraszamy!

W dniu 22 stycznia 2023r.  nasz partner Goeteborgs Universitet zorganizował event upowszechniający nasz projekt i rezultaty pracy intelektualnej, jakie udało nam się wypracować.

W dniu 26 stycznia 2023r.  nasz partner EDU SMART TRAINNING CENTRE zorganizował event upowszechniający nasz projekt i rezultaty pracy intelektualnej, jakie udało nam się wypracować.

W dniu 1 lutego 2023 roku w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii odbyła się ważna konferencja, zorganizowana w ramach projektu „VIRTUAL ON THE JOB TRAINING IN TOURISM SECTOR”. Celem konferencji było podsumowanie realizacji założeń międzynarodowego projektu partnerskiego, dotyczącego wirtualnych szkoleń praktycznych w sektorze turystycznym. Jego kluczowym elementem jest opracowanie aplikacji, poprzez którą studenci będą mogli odbywać zdalne praktyki zawodowe. To pierwsze tak innowacyjne rozwiązanie, które realnie przenosi europejską edukację specjalistyczną na wyższy poziom jakości. Czytaj więcej. 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 45 425
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: