BADANIA

Działalność naukowa stanowi obok dydaktyki ważny obszar aktywności Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii i jest realizowana w kilku formach. Należą do nich badania naukowe oraz projekty badawcze prowadzone przez pracowników naukowych poszczególnych Wydziałów, zgodnie z ich profilem. Unikalna metodologia badań uzyskała akceptację Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak również Polskiej Organizacji Turystyki. Treść i wyniki badań naukowych zasilają skutecznie proces dydaktyczny oraz decydują o poziomie kształcenia kadr naukowych. Działalność naukowa znajduje także odzwierciedlenie w organizowaniu konferencji, na których prezentowane są wyniki prowadzonych badań naukowych.

Badania czasowo-przestrzennego ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu

Badania prowadzone od roku 2016 pod kierunkiem Marka Łabaja z rekomendacji Zarządu Polskich Kolei Liniowych

________________________________________________

Coroczne badanie ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce

Od 2003 co roku zespół naukowców z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie prowadzi badania ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce

DOSTĘPNE: http://www.mot.krakow.pl/badanie-ruchu-turystycznego.html

AUTORZY:
dr Krzysztof Borkowski – kierownik projektu,
prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr hab. Renata Seweryn , dr Anna Wilkońska, mgr Leszek Mazanek
Recenzja naukowa: prof. dr hab. Leszek Kozioł, prof. dr hab. Anna Nowakowska, dr hab. Krzysztof Kaganek

________________________________________________

Specyfika i turystyczna atrakcyjność wybranych regionów krajów wyszehradzkich (V4)

W ramach projektu zrealizowanego w latach 2012-2015 w ramach grantu przyznanego uczelni przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zostały przeprowadzone badania dotyczące walorów i atrakcyjności wybranych regionów państw V4 oraz wskazanie różnic i zależności w planowaniu zrównoważonego rozwoju turystyki tych regionów. W ramach badań współpracowałyze sobą WSTiE, Katolicki Uniwersytet z Ružomberka (Słowacja), Techniczny Uniwersytet w Libercu (Czechy) oraz Károly Róbert Uniwersytet w Gyöngyös (Węgry).
Owocem badań jest publikacja Specyfika i turystyczna atrakcyjność wybranych regionów krajów wyszehradzkich, Sucha Beskidzka 2012.

______________________________________________

Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy

W ramach projektu Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w partnerstwie z Wydziałem Pedagogicznym Katolíckej Univerzity v Ružomberku realizowała badania dotyczące zwiększenia atrakcyjności społeczno-gospodarczej i ekologicznej pogranicza polsko-słowackiego. Była to kontynuacja badań związanych z rozwojem zrównoważonej turystyki zrealizowanych w 2011 roku w trakcie realizacji projektu Razem dla zrównoważonej turystyki.
Owocem badań jest publikacja Badania porównawcze zjawisk ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim, red. Marek Łabaj, Sucha Beskidzka 2014.

________________________________________________

Razem dla zrównoważonej turystyki

W ramach projektu „Razem dla zrównoważonej turystyki” WSTiE wraz z Wydziałem Pedagogicznym Katolíckej Univerzity v Ružomberku przeprowadziła badania dotyczące zwiększenia atrakcyjności społeczno-gospodarczej i ekologicznej pogranicza polsko-słowackiego poprzez rozwój turystyki zrównoważonej.
Owocem badań jest publikacja Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim, red. Krzysztof Borkowski, Sucha Beskidzka 2012

________________________________________________

Badanie ruchu turystycznego w Łodzi w roku 2008

W 2008 zostały przeprowadzone badania dotyczće ruchu turystycznego w Łodzi. Owocem tych badań jest publikacja Badanie ruchu turystycznego w województwie łódzkim w roku 2008. Raport końcowy – pod redakcją: Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Kraków-Łódź 2008.

________________________________________________

Inicjatywa wspólnotowa Leader+ – WSTiE oraz przyrodniczy Park Regionu Lotaryngii we Francji

W ramach projektu zrealizowano badania dotyczące wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Europy.
Partnerami badań byli: Wyższa Szkoła Inżynierii w Szolnoku na Węgrzech, Stowarzyszenie RED z Francji działające dla Komisji Europejskiej oraz Stowarzyszenie AGRYA z Węgier.

________________________________________________

Ochrona – Babia Góra i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej

W ramach projektu BG10 zostały w 2008 roku przeprowadzone badania dotyczące charakterystyki segmentów rynku Babiej Góry i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej poprzez rozsądny rozwój turystyki w rezerwatach biosfery Europy Środkowej i Wschodniej

________________________________________________

Monitoring ruchu turystycznego/działalności turystycznej i jego wpływu na przyrodę strefy centralnej i buforowej Rezerwatu Biosfery w projekcie GEF Babia Góra, 2008

W ramach projektu zrealizowano badania, których tematem była ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej poprzez rozsądny rozwój turystyki w rezerwatach biosfery Europy Środkowej i Wschodniej – p.w. Babiej Góry.
Owocem badań jest publikacja Monitoring ruchu turystycznego/działalności turystycznej i jego wpływu na przyrodę strefy centralnej i buforowej Rezerwatu Biosfery Babia Góra, red. Krzysztof Borkowski, Marek Łabaj, GEF-ETE, WSTiE 2008.

________________________________________________

Strategia marketingowa tzw. „Doliny Karpia”

Zespół naukowców wykonał strategię marketingową terenów z tzw. Doliny Karpia. Wyniki zamieszczono w publikacji Strategia marketingowa tzw. „Doliny Karpia”, red. Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Kraków 2008.

________________________________________________

Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki w gminach na historycznej trasie linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz na lata 2006-2013

Zespół naukowców wykonał badania dotyczące rozwoju turystyki na trasie Chabówka- Nowy Sącz. Owocem tych badań jest publikacja Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki w gminach na historycznej trasie linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz na lata 2006-2013, red. Krzysztof Borkowski, Marek Łabaj, Piotr Dąbrowski, Rafał Noskowicz, Wojciech Wasilewski, WSTiE 2005.