...

Konferencja Rozwój zrównoważonej turystyki na pograniczu polsko-słowackim

Konferencja Rozwój zrównoważonej turystyki na pograniczu polsko-słowackim

W dniu 19.02.2014r. w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii odbyła się międzynarodowa konferencja Rozwój zrównoważonej turystyki na pograniczu polsko-słowackim zamykająca realizację projektu „Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy”. Projekt był realizowany od marca 2013r. w partnerstwie z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku i był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. W konferencji wzięli udział naukowcy reprezentujący obie uczelnie. Przybyli także przedstawiciele lokalnych władz oraz osoby reprezentujące sektor biznesu turystycznego i instytucji działających w obszarze turystyk.

W wystąpieniach poruszono m. in. takie zagadnienia, jak: obiektywizacja subiektywnych ocen wizerunku miejsca docelowego podróży przy pomocy metody rangowej – dr Krzysztof Borkowski (WSTiE), wyniki badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim – Ing. Martina Špániková, PhD., sztuka  jako jeden  z  ważnych  wyznaczników  rozwoju  ruchu  turystycznego – doc.  PhDr. Ing. Emilia  Janigova, PhD. (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku), produkty markowe turystyki Podbabiogórza – dr Marek Łabaj, prof. nadzw. WSTiE, uwarunkowania prawne organizacji turystyki dzieci i młodzieży na obszarach chronionych – dr Tomasz Pasierbek, Babiogórski Park Narodowy oraz Vlkolínec – częścią światowego dziedzictwa kultury UNESCO – dr Michal Kovačic, PhD. (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku). 

Jednym z najważniejszych zadań projektu było przeprowadzenie badań ruchu turystycznego. Ankietyzacją objęto 2,5 tysiąca osób po obu stronach granicy: mieszkańców, turystów oraz przedsiębiorców z branży. Wyniki badań pokazują m. in., w jakim stopniu turystyka pogranicza polsko-słowackiego wpływa na rozwój i konkurencyjność regionu,  podnosząc jakość życia lokalnych społeczności i generując nowe  miejsca pracy. Przyczynia się również do odkrywania i popularyzowania najcenniejszych zasobów środowiskowych i kulturowych regionu, pod warunkiem jednak, że jest to turystyka zrównoważona, która zapobiega negatywnemu wpływowi człowieka na środowisko naturalne oraz umożliwia zachowanie dziedzictwa kulturowego. Specjaliści podkreślają, jak istotne jest, aby prowadzone badania miały charakter ponadnarodowy i były uniezależnione od polityki krajowej. Zawarte w raporcie analizy i wnioski oraz rekomendacje ekspertów mają służyć instytucjom odpowiedzialnym za kreowanie rozwoju transgranicznego produktu turystycznego oraz sektorowi turystycznemu. Publikacja Badania porównawcze ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym podmiotom. Podkreślono, że niezbędne jest prowadzenie dalszej pogłębionej diagnozy, a w późniejszym etapie – wdrożenie rekomendacji do polityki regionalnej.

Realizacja projektu przyczyniła się do upowszechnienia zasad zrównoważonego rozwoju w działalności turystycznej pogranicza polsko-słowackiego oraz promowania dobrych praktyk w zakresie zrównoważonej turystyki. Podjęto również takie problemy, jak: wzmocnienie potencjału sektora turystyki zrównoważonej regionu pogranicza, wdrożenie innowacji w tym obszarze, stworzenie produktów turystycznych  opartych na walorach przyrodniczych i kulturowych, wzrost zatrudnienia w branży turystycznej i okołoturystycznej czy rozwój istniejących partnerstw na rzecz wzmocnienia potencjału turystycznego  Podbeskidzia. Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli uczestnicy działań projektowych – szkoleń, warsztatów i konferencji oraz przedstawiciele wszystkich lokalnych społeczności terenów przygranicznych Polski i Słowacji, zainteresowanych turystyką zrównoważoną.