...

Konferencja „Ślad ekologiczny w Europie Środkowej i USA. Stan badań, prognozy, rekomendacje”

Konferencja „Ślad ekologiczny w Europie Środkowej i USA. Stan badań, prognozy, rekomendacje”


W programie konferencji:

7 listopada 2016 (poniedziałek)
November 7, 2016 (Monday)
10.00
Uroczyste powitanie uczestników
Welcome meeting
10.30-13.00
Panel I
Panel I

dr Marek Łabaj, prof.  WSTiE
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska

Stopa ekologiczna mieszkańców Podbabiogórza

dr Marek Łabaj, prof. WSTiE
The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Poland

Ecological footprint of Podbabiogórze residents

dr Tomasz Pasierbek
Babiogórski Park Narodowego, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska

Rola edukacji pozaformalnej
w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa

dr Tomasz Pasierbek
Babia Góra National Park, The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Poland

The role of non-formal education in raising ecological awareness of the community

Ing. Pavol Otepka, PhD., ING. PAED. IGIP

Katedra Zrównoważonego Rozwoju, Wydział Studiów Europejskich
i Rozwoju Regionalnego, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Słowacja

Projekty ekologicznych produktów turystycznych w wybranych gospodarstwach agroturystycznych
w kraju nitrzańskim

Ing. Pavol Otepka, PhD., ING. PAED. IGIP

Department of Sustainable Development, Faculty of European Studies and Regional Development; Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia

Proposal of Ecological Tourism Product in Selected Agritourism Facility Located in Nitra District

Sándor Némethy, Associate Professor

Katedra Ochrony Środowiska, Uniwersytet w Göteborgu, Szwecja; Uniwersytet Eszterházy Károly, Uniwersytet w Peczu, Węgry

Zrównoważone zarządzanie krajobrazem kulturowym: wykorzystanie funkcji ekosystemu
w turystyce wiejskiej

Sándor Némethy, Associate Professor

University of Gothenburg, Department of Conservation, Sweden;
Eszterházy Károly University, Hungary and University of Pécs, Hungary

Sustainable Management of Cultural Landscapes: Use of Ecosystem Services in Rural Tourism

Viera Bednarova, PhD.

Wydział Pedagogiczny; Katolicki Uniwersytet, Ružomberok, Słowacja

Dług ekologiczny i jego konsekwencje

Viera Bednarova, PhD.

Faculty of Education; Catholic University in Ruzomberok, Slovakia

Ecological debt and its consequences

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.

Wydział Pedagogiczny; Katolicki Uniwersytet, Ružomberok, Słowacja

Dekalog ekologiczny
a chrześcijaństwo

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.

Faculty of Education; Catholic University in Ruzomberok, Slovakia 


Ecological Decalogue and Christianity

13.00
Lunch
Lunch
14.00-16.30
Panel II
Panel II

Volodymyr Rozhak, PhD. Wydział Turystyki, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina

Obieg węgla we wtórnych ekosystemach leśnych gór Stryi-San (Karpaty Ukraińskie)

Volodymyr Rozhak, PhD. Department of Tourism; Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Carbon cycle in secondary forest ecosystems of Stryi-San highland (Ukrainian Carpathians)

dr Katarzyna Kasprowska-Nowak Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska

Człowiek pierwotny a środowisko Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej

dr Katarzyna Kasprowska-Nowak Institute of Physical Education, Tourism and Physiotherapy, Jan Długosz University in Częstochowa, Poland

Early humans and the environment of the Krakow-Wielun upland

Prof. RNDr. František Petrovič, PhD.  Katedra ekologii i środowiska, Uniwersytet Konstantyna Filozofa Nitra, Słowacja

Stabilność ekologiczna krajobrazu jako wyznacznik rozwoju turystyki na obszarach wiejskich (region Nová Baňa – studium przypadku)

Prof. RNDr. František Petrovič, PhD.  Department of Ecology and Environment, Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovakia

Landscape ecological stability as
a determinant of tourism development in rural areas (case study of Nová Baňa region)

Przedstawiciel Antioch University Ślad ekologiczny w USA Representative of the Antioch University Ecological footprint in USA

Tibor Kovács, Associate Professor,  Uniwersytet Eszterházy Károly, Węgry

Pola ryżowe w Kisújszállás jako potencjalna destynacja ekoturystyczna

Tibor Kovács, Associate Professor,  Eszterházy Károly University, Hungary

Rice fields in Kisújszállás as potential destinations of ecotourism

16.30
Dyskusja
Discussion
18.00
Kolacja
Dinner
8 listopada 2016 (wtorek)
November 8, 2016 (Tuesday)
9.00-10.30
Panel III
Panel III

dr Paweł Skawiński
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska

Konsekwencje masowej turystyki
w Tatrzańskim Parku Narodowym

dr Paweł Skawiński
The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Poland

Impact of mass tourism on the Tatra National Park

Doc. RNDr. Branislav Nižnanský Katedra Geografii, Katolícki Uniwersytet, Ružomberok, Słowacja

Ślad ekologiczny, ochrona i tworzenie środowiska oraz rozwój zrównoważony w nauczaniu geografii w szkołach Słowacji i Republiki Czeskiej

Doc. RNDr. Branislav Nižnanský Department of Geography, Catholic University in Ruzomberok, Slovakia

Ecological footprint, protection and creation of the environment and sustainable development
in geography curriculum in schools
of Slovak and Czech Republic

dr Krzysztof Borkowski
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska

Atrakcje łagodzące penetrację przestrzenną turystów na Kasprowym Wierchu

dr Krzysztof Borkowski
The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Poland

Attractions mitigating tourist penetration on Kasprowy Wierch.

RNDr. František Murgaš, PhD. Katedra geografii, Uniwersytet Techniczny w Libercu, Republika Czeska

Ocena jakości życia ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru ekologicznego

RNDr. František Murgaš, PhD. Department of Geography,
Technical University of Liberec, Czech Republic

Measuring the quality of life with emphasis on its ecological dimension

10.30
Przerwa kawowa
Coffee Break
11.00-12.30
Panel IV
Panel IV

Nataliya Rozhak, PhD. 
Wydział Turystyki, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina

Tematyka ekologiczna w nauczaniu języka angielskiego na wydziałach przyrodniczych

Nataliya Rozhak, PhD.
Department of Tourism, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Ecological aspect in the English classes for students of Nature Sciences faculties

Tamás Kőmíves,
Professor,
Instytut Ochrony Roślin, Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt, Węgry

Ochrona roślin przed szkodnikami
i chorobami w systemach akwaponicznych

Tamás Kőmíves,
Professor,
Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary

Protecting plants from pests and diseases in aquaponic systems

Bálint Havasi
(dyrektor, archeolog)
Muzeum Balatonu, Keszthely, Węgry

Rola Muzeum Balatonu w turystyce zrównoważonej  i edukacji publicznej. Węgierskie muzeum regionalne – studium przypadku.

Bálint Havasi
(Director, Archaeologist)
Balaton Museum, Keszthely, Hungary

The role of Balaton Museum in sustainable tourism and public education.  A case study from a Hungarian local museum

mgr Marek Durmała
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska

Lokalna świadomość ekologiczna na przykładzie Polski

mgr Marek Durmała
The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Poland

Environmental awareness of local communities basing on the example of Poland

12.30
Przerwa kawowa
Coffee break
13.00-14.00
Panel V
Panel V

dr Jadwiga Sobczuk
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska

Pro und contra – ślad ekologiczny Austrii

dr Jadwiga Sobczuk
The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Poland

Pro und contra – Ecological footprint of Austria

dr Marek Nocoń
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska

Bilans ekologiczny jako strategia odpowiedzialności społecznej

dr Marek Nocoń T
he University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Poland

Ecological balance as a strategy for social responsibility

dr Bartłomiej Walas
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, Polska

Ślad ekologiczny  we współczesnej komunikacji marketingowej miejsca docelowego

dr Bartłomiej Walas
The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Poland

Ecological footprint in contemporary marketing communications for tourism destinations

14.00
Lunch
Lunch
15.00
Pożegnanie uczestników
Farewell

Zadanie: Konferencja naukowa ,,Ślad ekologiczny w Europie Środkowej i USA. Stan badań, prognozy, rekomendacje” finansowane w ramach umowy 869/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

REGULAMIN KONFERENCJI
FORMULARZ REJESTRACYJNY
REJESTRACJA DO 30/10/2016

PREFEROWANA TEMATYKA WYSTĄPIEŃ:

1. Idea stopy ekologicznej (eko-śladu, eko-stopy)
2. Eko-ślad mieszkańców różnych obszarów (gmin, miast)
3. Promocja eko-stopy w różnych środowiskach
4. Skutki degradacji środowiska w skali różnych obszarów
5. Świadomość ekologiczna społeczeństwa
6. Organizacje proekologiczne krzewiące eko-ślad

SŁOWA KLUCZOWE:

stopa ekologiczna (eko-ślad), ekologia, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, gmina, samorząd terytorialny, żywienie, odpady, transport, styl życia


CONFERENCE
„ECOLOGICAL FOOTPRINT IN CENTRAL EUROPE AND THE USA.
THE STATE OF RESEARCH, FORECASTS AND RECOMMENDATIONS”
SUCHA BESKIDZKA, 7-8.11.2016

CONFERENCE RULES AND REGULATIONS
REGISTRATION FORM
REGISTRATION TO 30.10.2016

PREFERRED SPEECH TOPICS:

1. Idea of ecological footprint
2. Ecological mark of residents of different areas (cieties, communes, communities)
3. Promotion of ecological mark in different environments
4. Effects of the environmental degradation
5. Ecological consciousness of socjety
6. Pro-ecological organizations propagating ecological footprint

KEYWORDS:

ecological footprint, ecological mark, ecology, nature conservation, sustainable development, community, local government, local authorities, nourishment, nutrition, wastes, transport, lifestyle