X

Rozwój zrównoważonej turystyki na pograniczu polsko-słowackim – międzynarodowa konferencja w WSTiE

Współpraca z uczelniami zagranicznymi zajmuje bardzo ważne miejsce w działalności Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Wpływa na podniesienie jakości procesu kształcenia, służy wymianie doświadczeń naukowo-dydaktycznych, pełni rolę promocji regionu i Polski na arenie międzynarodowej.

 26 kwietnia 2013r. w siedzibie WSTiE odbyła się międzynarodowa konferencja Rozwój zrównoważonej turystyki na pograniczu polsko-słowackim w ramach projektu Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy. Projekt jest kontynuacją współpracy Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii z Katolickim Uniwersytetem w Ružomberku na Słowacji, realizowanej w latach 2011-2012 w ramach projektu Razem dla zrównoważonej turystyki. Przez dwa lata pracownicy naukowi obu uczelni wspólnie przeprowadzili innowacyjne pilotażowe badania turystyki obszaru pogranicza.

Badania związane z turystyką są niezwykle ważne w kontekście społeczno-ekonomicznego rozwoju regionu, gdyż to właśnie ona wpływa na jego konkurencyjność,  podnosząc jakość życia lokalnych społeczności i generując w perspektywie nowe  miejsca pracy. Turystyka przyczynia się do odkrywania i popularyzowania najcenniejszych zasobów środowiskowych i kulturowych regionu. Powinna być to jednak turystyka zrównoważona, która zapobiega negatywnemu wpływowi człowieka na środowisko naturalne i która umożliwia zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, pozwalając na jego rozwój gospodarczy. Aby tak się stało, niezbędne jest prowadzenie pogłębionej diagnozy, a w późniejszym etapie wdrożenie do polityki regionalnej jej rekomendacji. Ważne jest ponadto, by były to badania o charakterze transgranicznym, ponadnarodowym, uniezależnione od polityki krajowej.

 Podczas kwietniowej konferencji pracownicy naukowi WSTiE w Suchej Beskidzkiej, Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku, a także przedstawiciele Babiogórskiego Parku Narodowego oraz Sądeckiej Organizacji Turystycznej zaprezentowali interesujące wystąpienia dotyczące współpracy transgranicznej. Odbyły się panele dotyczące m.in.: zarządzania ruchem turystycznym, znaczenia partnerstwa w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych regionów europejskich, wpływu ponoszonych nakładów na rozwój wzajemnego ruchu turystycznego pomiędzy Słowacją a Polską. Wśród prelegentów byli pracownicy dydaktyczno-naukowi naszej uczelni: dr Marek Łabaj, dr Tomasz Pasierbek, mgr Jadwiga Sobczuk i mgr Marek Nocoń (koordynator projektu); słowacką uczelnię reprezentowali m. in.: doc. PhDr. Ing. Emilia  Janigova i doc. RNDr. Branislav Nižnanský. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wzięli w niej udział nie tylko przedstawiciele środowisk akademickich, ale również samorządów, parków narodowych, organizacji turystycznych oraz mediów.

Konferencja służyła wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami, które zajmują się badaniem zjawisk zachodzących w turystyce oraz podmiotami, które mają wpływ na jej kreowanie. Działania te w konsekwencji będzie można stosować w praktyce, wspierając lokalne partnerstwa na rzecz zrównoważonej turystyki, co w przyszłości przyczyni się do realizacji kolejnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju regionu pogranicza polsko-słowackiego.

X