PROJEKTY

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii aktywnie wykorzystuje możliwości dofinansowania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i od 2005 roku z sukcesem realizuje projekty w ramach różnych programów i źródeł finansowania. Pozwala to na wzmocnienie i rozwój oferty kształcenia poprzez  uruchomienie nowych specjalności, staże i praktyki zawodowe, szkolenia i wizyty studyjne dla kadry naukowo-dydaktycznej, konferencje, warsztaty i zajęcia dodatkowe dla studentów; w tym w języku angielskim. Studenci i pracownicy WSTiE mogą też uczestniczyć w międzynarodowych wymianach młodzieży, w kraju i za granicą.

 

WSTiE – uczelnia dostępna

 ________________________________________________

Budowanie nowej jakości w parkach narodowych z uwzględnieniem oczekiwań i potencjału otoczenia społeczno-gospodarczego

 ________________________________________________

Model działalności parków narodowych w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym

________________________________________________

Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

________________________________________________

Społeczny portret młodego człowieka na międzynarodowym rynku pracy – wymiana młodzieży polsko-litewsko-łotewska

________________________________________________

Sięgnij wyżej – młodzi ludzie na współczesnym rynku pracy – wymiana młodzieży polsko-węgierska

________________________________________________

Na skraju jutra… – wymiana młodzieży polsko-litewsko-węgierska

________________________________________________

Specyfika i turystyczna atrakcyjność wybranych regionów krajów wyszehradzkich (V4)

________________________________________________

Być albo nie być we współczesnej Europie – wymiana młodzieży polsko-węgierska

________________________________________________

Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy

________________________________________________

Coolturalna młodzież – wymiana młodzieży polsko-estońsko-bułgarska 

________________________________________________

Let’s make Europe better – together! – wymiana młodzieży polsko-węgierska

________________________________________________

Razem dla zrównoważonej turystyki

________________________________________________

Łódzki SPINacz – kooperacja nauki i biznesu

________________________________________________

Młodzi, samodzielni, aktywni – świat stoi przed nami otworem – wymiana młodzieży polsko-litewska

________________________________________________

Nowe specjalności, staże i warsztaty szansą na wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego WSTiE

________________________________________________

REGNET 2010 Regional Development Network – multiplikator polskich doświadczeń na rzecz rozwoju regionów Gruzji

________________________________________________

Zachowanie tradycji naszych przodków szansą na rozwój obszarów wiejskich – wymiana młodzieży polsko-węgierska

________________________________________________

Men’Art – wychowywanie, nauczanie wewnątrz- i wielokulturowe – wymiana młodzieży polsko-francusko-litewsko-węgierska

________________________________________________

Wpływ turystyki zrównoważonej na rozwój młodych pokoleń Europy – wymiana młodzieży polsko-niemiecko-francuska

________________________________________________

Dziedzictwo i tradycje narodów inspiracją działań innowacyjnych – odwołanie do przeszłości i krok do przyszłości – wymiana młodzieży polsko-węgierska

________________________________________________

Utworzenie europejskiej sieci współpracy dla rozwoju małych miast i wsi

________________________________________________

Politea – polsko-włoskie rozmowy młodych ludzi o polityce – wymiana młodzieży polsko-włoska

________________________________________________

Projekt  WSTiE w kooperacji z Uniwersytetem Rozwoju Obszarów Wiejskich Europy APURE

________________________________________________

Zrównoważony rozwój w turystyce – wymiana młodzieży polsko-niemiecko-francuska

________________________________________________

Teraźniejszość i przyszłość tradycji narodowych w Unii Europejskiej – wymiana młodzieży polsko-węgierska

________________________________________________

Projekt przyrodniczego Parku Regionu Lotaryngii we Francji realizowanego w ramach inicjatywy wspólnotowej Leader+

________________________________________________

Projekt „Conservation and Sustainable Use of Biodiversity through Sound Tourism Development in Biosphere Reserves in Central and Eastern Europe” – finansowany przez Global Environment Facility, 2006-2008

________________________________________________

Monitoring ruchu turystycznego/działalności turystycznej i jego wpływu na przyrodę strefy centralnej i buforowej Rezerwatu Biosfery w projekcie GEF Babia Góra, 2008

________________________________________________

Polak Węgier dwa bratanki – na szlakach kulturalnych Europy – wymiana młodzieży polsko-węgierska

________________________________________________

Centrum innowacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego WSTiE dla innowacyjnej gospodarki

________________________________________________

Lokalna Grupa Działania „Łączy nas Babia Góra” na rzecz rozwoju Podbabiogórza

________________________________________________

Rozwój nowoczesnych kadr branży turystycznej Polski południowo-wschodniej

________________________________________________

Zastosowanie narzędzi public relations dla poprawy konkurencyjności sektora MŚP

________________________________________________

Innowacyjne firmy turystyczne województwa małopolskiego

________________________________________________

Szlakiem kultury europejskiej – wymiana młodzieży polsko-węgierska

________________________________________________

Zrównoważony rozwój w turystyce – wymiana młodzieży polsko-niemiecko-francuska

________________________________________________

Zastosowanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu firmą

 ________________________________________________

Budowanie nowej jakości w parkach narodowych z uwzględnieniem oczekiwań i potencjału otoczenia społeczno-gospodarczego

„Budowanie nowej jakości w parkach narodowych z uwzględnieniem oczekiwań i potencjału otoczenia społeczno-gospodarczego” to projekt który Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii realizuje od grudnia 2019 do listopada 2020 r. w partnerstwie z Fundacją Edukacji, Rozwoju i Innowacji z Krakowa.

Realizacja projektu jest finansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pn. „DIALOG”.

Głównym celem realizowanego projektu jest wzmocnienie potencjału parków narodowych oraz kompetencji pracowników PN w odniesieniu do poprawy realizacji zadań we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Wśród celów szczegółowych należy wymienić:

  • – wzmocnienie współpracy oraz podniesienie jakości komunikacji i wspólnego rozwiązywania problemów przez pracowników różnych parków narodowych,
  • – rozwój umiejętności planowania strategicznego, tworzenia misji i wizji parków narodowych przez dyrektorów oraz pracowników,
  • – stworzenie wspólnych rekomendacji środowiska parków narodowych odnośnie projektu nowej ustawy dot. parków narodowych
  • – poprawę współpracy parków narodowych w Polsce z interesariuszami zewnętrznymi, budowanie relacji z społecznością lokalną, turystami, biznesem, władzami lokalnymi,
  • – dostosowanie oferty uczelni wyższej do potrzeb rynku pracy generowanego przez parki narodowe w Polsce,
  • – wzmocnienie funkcjonowania parków narodowych w Polsce z otoczeniem, akademickim i naukowym, samorządowym oraz biznesowym
  • – uświadomienie wiedzy nt. wpływu otoczenia dalszego na stan zasobów dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego parków narodowych w Polsce.

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie badań w parkach narodowych dot. ustawy centralizacja/decentralizacja, przeprowadzenie badań dot. kompetencji kadr parków narodowych, opracowanie wzorów dokumentów wdrożeniowych oraz materiałów edukacyjnych, a na koniec realizacji projektu organizację Konferencji upowszechniającej rezultaty.

 

 ________________________________________________

Model działalności parków narodowych w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym

„Model działalności parków narodowych w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym” to kolejny ekspercki projekt badawczy, realizowany przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii. Uczelnia od wielu lat prowadzi monitoring zjawisk turystycznych w różnych regionach Polski, na podstawie którego wykonuje fachowe ekspertyzy dla wielu podmiotów gospodarczych, samorządów oraz instytucji działających w sektorze turystyki i ekologii. Obecny projekt został zlecony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zostanie w pełni finansowany z jego środków w ramach programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego  Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, aż 97 % obywateli Polski i całej Unii Europejskiej uważa, że ochrona przyrody to moralny obowiązek każdego człowieka. Chociaż parki narodowe są niezaprzeczalnym skarbem, o który już teraz dba się ze szczególną troską, wcześniejsze badania prowadzone przez WSTiE wskazują, iż nadal istnieją niedociągnięcia w kluczowych obszarach. Niewłaściwe zarządzanie otoczeniem społecznym i interesariuszami dalszymi, nieprawidłowe budowanie relacji z społecznością lokalną, turystami, biznesem, władzami lokalnymi, brak uniwersalnych struktur organizacyjnych oraz upośledzenie umiejętności planowania strategicznego spowodowały, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zleciło WSTiE realizację badań we wszystkich 23 parkach narodowych. Wyniki prac mają przyczynić się do kompleksowej poprawy ich modelu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem 4 kluczowych obszarów:
– optymalizacji współpracy parków narodowych z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym poprzez jakościową analizę stanu zastanego;
– budowy kompleksowych narzędzi do badania parków narodowych od strony zarządzania organizacją, komunikacją etc.;
– uelastycznienia funkcjonalności parków oraz określenie mierników ekonomicznego znaczenia parków dla gospodarki;
– zwiększenia świadomości otoczenia parków narodowych w odniesieniu do podmiotów samorządowych, gospodarczych, społeczności lokalnej, – jak i naukowych, w zakresie ich oddziaływania pośredniego i bezpośredniego na ich funkcjonowanie zarówno w zakresie środowiskowym i organizacyjno-funkcjonalnym.

Realizacja wyżej wymienionych zadań zakłada szeroką współpracę ekspertów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, Instytutu Doradztwa z Krakowa będącego parterem projektu,  oraz Zarządów parków narodowych. Prace badawcze (w tym indywidualne wywiady pogłębione we wszystkich parkach oraz jakościowe badania fokusowe w wyselekcjonowanych parkach: tatrzańskim, drawieńskim, kampinoskim i słowińskim), analiza danych oraz przygotowanie szczegółowych wytycznych i raportów, potrwają do 05 marca 2019 r.

 

________________________________________________

Design Thinking jako narzędzie praktycznego wparcia rozwoju biznesu i nauki w oparciu o międzynarodowe partnerstwo akademickie: polsko – włosko – angielsko – węgierskie

________________________________________________

SUMCULA – Sustainable Management of Cultural Landscapes –  Erasmus+ Strategic Partnership
________________________________________________

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 Mobilność Edukacyjna – KA 103 Mobilność z krajami programu – 2019-1-PL01-KA103-063112
________________________________________________

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 Mobilność Edukacyjna – KA 107 Mobilność z krajami partnerskimi 2019-1-PL01-KA107-063754
________________________________________________

„Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2019-1-POWER-HE-063112
________________________________________________

„Trener kadr sektora turystycznego” Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych – 2017-1-PL01-KA202-038802
________________________________________________

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 Mobilność Edukacyjna – KA 107 Mobilność z krajami partnerskimi 2018-1-PL01-KA107-049689 
________________________________________________

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 Mobilność Edukacyjna – KA 107 Mobilność z krajami partnerskimi – 2017-1-PL01-KA107-037007

________________________________________________

Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – POWR.03.1.00-00-00-B116/15-00
 ________________________________________________

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 Mobilność Edukacyjna – KA 103 Mobilność z krajami programu – 2018-1-PL01-KA103-048327
________________________________________________

„Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  2018-1-POWER-HE-048327 
________________________________________________

„Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – 2017-1-POWER-HE-036778
________________________________________________

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 Mobilność Edukacyjna – KA 103 Mobilność z krajami programu – 2017-1-PL01-KA103-036778
 ________________________________________________

„Partnerstwo ponadnarodowe HORECA – uczenie się przez całe życie”
________________________________________________

„Europa – mój dom, moja przyszłość”. Erasmus+ – KA 105 – Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą – 2017-2-PL01-KA105-039303
________________________________________________

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 Mobilność Edukacyjna – KA 103 Mobilność z krajami partnerskimi – 2016-1-PL01-KA107-025696

________________________________________________

________________________________________________

Społeczny portret młodego człowieka na międzynarodowym rynku pracy – wymiana młodzieży polsko-litewsko-łotewska

Projekt zrealizowany w okresie 9-16.10.2016 na terenie Litwy był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Erasmus+. Partner ze strony litewskiej – Klaipėdos Valstybinė Kolegijos.

________________________________________________

Sięgnij wyżej – młodzi ludzie na współczesnym rynku pracy – wymiana młodzieży polsko-węgierska

Projekt zrealizowany w okresie 16-23.03.2016 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Erasmus+. Partner ze strony węgierskiej – Gaia Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány.

________________________________________________

Na skraju jutra… – wymiana młodzieży polsko-litewsko-węgierska

Projekt zrealizowany w okresie 19-25.10.2015 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Erasmus+. Partnerzy: ze strony litewskiej – Klaipėdos Valstybinė Kolegijos, ze strony węgierskiej – Szolnoki Főiskola.

________________________________________________

Specyfika i turystyczna atrakcyjność wybranych regionów krajów wyszehradzkich (V4)

Projekt został zrealizowany w latach 2012-2015 w ramach grantu na Wyszehradzkie Studia Uniwersyteckie (VUSG) przyznanego uczelni przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Celem przeprowadzanych w kolejnych 3 latach zajęć było zapoznanie studentów z walorami i atrakcjami wybranych regionów państw V4 oraz wskazanie różnic i  zależności w planowaniu zrównoważonego rozwoju turystyki tych regionów.

W każdym roku akademickim kursem objęto 40 studentów III roku studiów stacjonarnych kierunku Turystyka i rekreacja. Zajęcia realizowane były przez wykładowców z Czech, Słowacji, Węgier i Polski. W ramach kursu odbywały się także transgraniczne warsztaty dla studentów. W trakcie wyjazdu na Słowację studenci odwiedzili między innymi Oravský Podzámok, Ružomberok, Vlko,c, Liptovský Mikuláš i kąpielisko Bešeňova.

________________________________________________

Być albo nie być we współczesnej Europie – wymiana młodzieży polsko-węgierska

Projekt zrealizowany w okresie 20-26.10.2013 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu. Partnerem projektu była ze strony węgierskiej Károly Róbert Főiskola.

________________________________________________

Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy

W okresie 01.03.2013-28.02.2014 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w partnerstwie z Wydziałem Pedagogicznym Katolíckej Univerzity v Ružomberku realizowała projekt Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego był realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

Projekt przyczynił się do zwiększenia atrakcyjności społeczno-gospodarczej i ekologicznej pogranicza polsko-słowackiego poprzez między innymi kontynuację badań związanych z rozwojem zrównoważonej turystyki. Etap pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim został zrealizowany w 2011 roku w trakcie realizacji projektu Razem dla zrównoważonej turystyki.

Beneficjentami projektu byli mieszkańcy pogranicza polsko-słowackiego; lokalny biznes turystyczny i okołoturystyczny, lokalna społeczność, studenci szkół wyższych zaangażowanych w realizację projektu, lokalne i regionalne władze.

________________________________________________

Coolturalna młodzież – wymiana młodzieży polsko-estońsko-bułgarska 

Projekt zrealizowany w okresie 20-27.10.2012 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu. Partnerem projektu był ze strony estońskiej Institute of Economicsnand Management ECOMEN, a ze strony bułgarskiej –   International Bussines School.

________________________________________________

Let’s make Europe better – together! – wymiana młodzieży polsko-węgierska

Projekt zrealizowany w okresie 27.02-04.03.2012 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu. Partnerem projektu był ze strony węgierskiej Szent Istvan Edyetem ABPK Jaszbereny.

________________________________________________

Razem dla zrównoważonej turystyki

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został zrealizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w okresie: 01.05.2011-30.04.2012.

Projekt przyczynił się do zwiększenia atrakcyjności społeczno-gospodarczej i ekologicznej pogranicza polsko-słowackiego poprzez rozwój turystyki zrównoważonej. Partnerem projektu była Pedagogická Fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku.

Beneficjentami byli mieszkańcy pogranicza polsko-słowackiego; lokalny biznes turystyczny i okołoturystyczny, lokalna społeczność, studenci szkół wyższych zaangażowanych w realizację projektu, lokalne i regionalne władze.

________________________________________________

Łódzki SPINacz – kooperacja nauki i biznesu

Projekt zrealizowany w partnerstwie z Grupą Ergo Sp. z o.o., współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Projekt realizowany był na terenie województwa łódzkiego w okresie 01.03.2011-28.02.2013. Celem głównym projektu było wsparcie współpracy sfery nauki i biznesu poprzez m.in. organizację konferencji służących promocji transferu wiedzy i innowacji, a także objęcie szkoleniami i doradztwem 460 osób z zakresu możliwości i korzyści płynących z zakładania oraz prowadzenia firm typu spin off/spin out.

________________________________________________

Młodzi, samodzielni, aktywni – świat stoi przed nami otworem – wymiana młodzieży polsko-litewska

Projekt został zrealizowany w okresie 17-22.10.2011 na terenie Polski i był finansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Partnerem projektu był  ze strony litewskiej  West Lithuania College.

________________________________________________

Nowe specjalności, staże i warsztaty szansą na wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego WSTiE

Projekt został zrealizowany w okresie 01.07.2009-30.06.2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewniło realizację specjalności w latach 2009-2012; studenci w ramach projektu wzięli także udział w warsztatach w zakresie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Na specjalności Zarządzanie promocją regionalną i lokalną studenci realizowali przedmioty: gospodarka w regionie, aktywizacja i komunikowanie społeczności lokalnej, marketing internetowy, komunikacja internetowa, PR- zarządzanie gminą, zarządzanie marką, finanse samorządu terytorialnego, systemy informacyjne w zarządzaniu, strategia medialna w reklamie, marchandising. Na specjalności Zarządzanie turystyką zrównoważoną studenci realizowali przedmioty: planowanie, podstawy i monitoring turystyki zrównoważonej, ekologiczny hotel, trendy w turystyce, marketing zrównoważony, systemy zarządzania w turystyce.

________________________________________________

REGNET 2010 Regional Development Network – multiplikator polskich doświadczeń na rzecz rozwoju regionów Gruzji

Projekt zrealizowany w 2010 r. przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii w partnerstwie z Fundacją Edukacji Ekonomicznej z Warszawy, współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Sukces stworzenia sieci REGNET, zrzeszającej kompetentnych specjalistów i aktywistów w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego, stworzył fundament, na którym w roku 2010 budowane były nowe skuteczne przedsięwzięcia na rzecz poprawy lokalnej sytuacji społecznej i gospodarczej w całym kraju. Przygotowano i uruchomiono Program Małych Grantów – PMG na realizację małych projektów lokalnych na rzecz poprawy warunków bytowych, rozwoju małej infrastruktury, rozwoju kultury i zachowania tradycji, zwiększenia potencjału turystycznego oraz promocji rozwoju małej przedsiębiorczości.

W drugim etapie Programu REGNET 2010, po przyznaniu kolejnych rund Małych Grantów, członkowie REGNET otrzymali zadanie wsparcia lokalnych grantobiorców poprzez dalsze doradztwo i opiekę (coaching), przy realizacji ich małych projektów.

Wszystkie działania projektu były spójne i pomagały wdrożyć oficjalną rządową Strategię Rozwoju Regionalnego Gruzji z roku 2010. Program REGNET 2010 realizowany był w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury. W ramach projektu przygotowano program szkoleń dla 370 beneficjentów realizowanych na terenie Gruzji od lipca do końca grudnia 2010 r.: warsztaty interaktywne dla 120 członków sieci REGNET w Tbilisi oraz szkolenia dla 240 trenerów o różnym stopniu zaawansowania z 8 różnych tematów.

Przeszkoleni w ramach projektu specjaliści są multiplikatorami dobrych praktyk oraz udzielają merytorycznego i organizacyjnego wsparcia dla lokalnych wspólnot, organizacji i instytucji wdrażających małe projekty rozwojowe w ramach przygotowywanego programu Małych Grantów.

________________________________________________

Zachowanie tradycji naszych przodków szansą na rozwój obszarów wiejskich – wymiana młodzieży polsko-węgierska

Projekt zrealizowany w okresie 22.02-03.03.2010 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu. Partnerem projektu była ze strony węgierskiej – Folk High School Society of Jasz Nagykun.

________________________________________________

Men’Art – wychowywanie, nauczanie wewnątrz- i wielokulturowe – wymiana młodzieży polsko-francusko-litewsko-węgierska

Projekt zrealizowany w 2010 r. w ramach międzynarodowego Programu Partnerskiego Grundtviga zakładał wspólne rozwijanie metod pedagogicznych, ulepszanie strategii edukacyjnych i twórczych biorących pod uwagę zasięg europejski.

________________________________________________

Wpływ turystyki zrównoważonej na rozwój młodych pokoleń Europy – wymiana młodzieży polsko-niemiecko-francuska

Projekt zrealizowany w okresie 16-22.02.2009 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu. Partnerami projektu byli ze strony niemieckiej Europa Direkt e.V., Institut für interkulturelle und europäische Studien w Dreźnie i  ze strony francuskiej – Federation Leo Lagrangre.

________________________________________________

Dziedzictwo i tradycje narodów inspiracją działań innowacyjnych – odwołanie do przeszłości i krok do przyszłości – wymiana młodzieży polsko-węgierska

Projekt zrealizowany w okresie 19.10-27.10.2009 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu. Partnerem projektu było ze strony węgierskiej AGRÁR ÉS FALUSI IFJÚSÁGI KÖRÖK JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI EGYESÜLETE.

________________________________________________

Utworzenie europejskiej sieci współpracy dla rozwoju małych miast i wsi

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii od października 2008 r. uczestniczyła w realizacji międzynarodowego Projektu Partnerskiego Grundtviga. Celem projektu było stworzenie sieci europejskiej pomocy w rozwoju projektów oraz wsparcie doskonalenia praktycznych umiejętności w zakresie edukacji w międzynarodowym otoczeniu. Pierwsze spotkanie partnerów projektu odbyło się w lutym 2009 r. w Périgueux we Francji na zaproszenie władz regionu Dordogne. W trakcie spotkania omówiono m.in. szczegółowe działania w zakresie pozyskiwania dostępnych projektów dla mieszkańców regionów oraz zagadnienia dotyczące posiadanych zasobów ludzkich. Określono strategie rozwoju dla partnerów europejskich w oparciu o konkretne praktyki w ramach programów lokalnych oraz uzgodniono dalsze działania związane z realizacją projektu. Kolejne robocze spotkanie odbyło się w maju 2009 r. w Szolnoku na Węgrzech, a trzecie – w czerwcu 2009 r. w Suchej Beskidzkiej.

________________________________________________

Politea – polsko-włoskie rozmowy młodych ludzi o polityce – wymiana młodzieży polsko-włoska

Projekt zrealizowany w okresie 08-16.10.2008 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu. Partnerem projektu był  ze strony włoskiej PD Giovani Ciampino.

________________________________________________

Projekt  WSTiE w kooperacji z Uniwersytetem Rozwoju Obszarów Wiejskich Europy APURE

Projekt zrealizowany w 2008 to prestiżowe przedsięwzięcie o międzynarodowej skali – jubileuszowa sesja zorganizowana wraz z Uniwersytetem Rozwoju Obszarów Wiejskich Europy APURE (zrzeszającym 15 krajów Wspólnoty oraz Kanadę) po tytułem „Rozwój obszarów wiejskich w Europie. Edukacja, kultura i tradycja jako źródło innowacji i nowoczesności” . Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii to wyłączny przedstawiciel APURE w Polsce.

_______________________________________________

Zrównoważony rozwój w turystyce – wymiana młodzieży polsko-niemiecko-francuska

Projekt zrealizowany w okresie 19-27.10.2008 na terenie Francji był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu. Partnerami projektu byli ze strony niemieckiej Europa Direkt e.V., Institut für interkulturelle und europäische Studien w Dreźnie i ze strony francuskiej – Federation Leo Lagrangre.

________________________________________________

Teraźniejszość i przyszłość tradycji narodowych w Unii Europejskiej – wymiana młodzieży polsko-węgierska

Projekt zrealizowany w okresie 16-23.05.2008 na terenie Węgier był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu. Partnerem projektu ze strony węgierskiej była Szolnoki Főiskola.

________________________________________________

Projekt przyrodniczego Parku Regionu Lotaryngii we Francji realizowanego w ramach inicjatywy wspólnotowej Leader+

Celem projektu zrealizowanego w 2008 roku było prowadzenie wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Europy, wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, a także podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych.

Partnerzy projektu: Wyższa Szkoła Inżynierii w Szolnoku na Węgrzech, Stowarzyszenie RED z Francji działające dla Komisji Europejskiej oraz Stowarzyszenie AGRYA z Węgier. Efektem realizacji projektu było zapewnienie warunków do tworzenia wspólnych strategii i planów działań pomiędzy podmiotami rozwoju terytorialnego w celu podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności w turystyce regionalnej.

________________________________________________

Projekt „Conservation and Sustainable Use of Biodiversity through Sound Tourism Development in Biosphere Reserves in Central and Eastern Europe” – finansowany przez Global Environment Facility, 2006-2008

WSTiE wraz z partnerami dokonała analizy produktowej destynacji i opracowała system monitowania zjawisk turystycznych w obszarach rezerwatów biosfery. Kierownik: dr Tomasz Pasierbek

________________________________________________

Monitoring ruchu turystycznego/działalności turystycznej i jego wpływu na przyrodę strefy centralnej i buforowej Rezerwatu Biosfery w projekcie GEF Babia Góra, 2008

Projekt BG7 Monitoring ruchu turystycznego/działalności turystycznej i jego wpływu na przyrodę strefy centralnej i buforowej Rezerwatu Biosfery w projekcie GEF Babia Góra. Tematem projektu była  ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej poprzez rozsądny rozwój turystyki w rezerwatach biosfery Europy Środkowej i Wschodniej.

_______________________________________________

Polak Węgier dwa bratanki – na szlakach kulturalnych Europy – wymiana młodzieży polsko-węgierska

Projekt zrealizowany w okresie 12-19.10.2007 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież w Działaniu. Partnerem projektu była ze strony węgierskiej Szolnoki Főiskola.

________________________________________________

Centrum innowacji i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego WSTiE dla innowacyjnej gospodarki

Projekt zrealizowany w okresie 01.09.2005-28.02.2007 był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 z Działania 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne oraz transfer wiedzy.

________________________________________________

Lokalna Grupa Działania „Łączy nas Babia Góra” na rzecz rozwoju Podbabiogórza

Projekt realizowany był od 19.10.2005 r. do 25.06.2006 r. na obszarze 6 gmin wiejskich i 1 gminy miejsko-wiejskiej Podbabiogórza. Obszar ten posiada liczne zasoby przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe, historyczne i gospodarcze; poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia w zarządzaniu procesami rozwojowymi, przy pełnej akceptacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz przy szerokim i efektywnym partnerstwie międzysektorowym, mogą w decydujący sposób przyczynić się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich tego regionu.

________________________________________________

Rozwój nowoczesnych kadr branży turystycznej Polski południowo-wschodniej

Projekt zrealizowany w okresie od 01.12.2005-30.11.2006 pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat a „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

________________________________________________

Zastosowanie narzędzi public relations dla poprawy konkurencyjności sektora MŚP

Projekt zrealizowany w okresie od 01.12.2005-30.11.2006 pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat a „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

________________________________________________

Innowacyjne firmy turystyczne województwa małopolskiego

Projekt zrealizowany w okresie 01.02.2005-30.11.2005 był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 z Działania 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne oraz transfer wiedzy.

________________________________________________

Szlakiem kultury europejskiej – wymiana młodzieży polsko-węgierska

Projekt zrealizowany w okresie 17-26.11.2005 na terenie Polski był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież. Partnerem projektu była ze strony węgierskiej  Szolnoki Főiskola.

________________________________________________

Zrównoważony rozwój w turystyce – wymiana młodzieży polsko-niemiecko-francuska

Projekt zrealizowany w okresie 12-18.11.2005 na terenie Niemiec był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Młodzież. Partnerami projektu byli:  ze strony niemieckiej  Europa Direkt e.V, Institut für interkulturelle und europäische Studien w Dreźnie i ze strony francuskiej – Federation Leo Lagrangre.

________________________________________________

Zastosowanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu firmą

Projekt zrealizowany w okresie od 01.02-30.11.2005 był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 z Działania 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne oraz transfer wiedzy.