Kształcenie specjalistyczne

WSTiE > Oferta studiów > Kształcenie specjalistyczne

Start rekrutacji 1 maja
Czas trwania i tryb 3 semestry, online
Tytuł zawodowy Specjalista dyplomowany
Odpłatność 300 zł miesięcznie przez 15 miesięcy
Wpisowe 100 zł

Kształcenie specjalistyczne w WSTiE

Nowoczesny model edukacji składający się z krótkiego 3-semestralnego cyklu, rozwijający konkretny obszar umiejętności. Studia krótkiego cyklu,  również dla osób bez matury  – studiujesz i w międzyczasie robisz maturę!

Forma kształcenia bardzo popularna w krajach zachodnich, gdzie stanowi jedną z najczęściej wybieranych. Nazywana jest „krótkim cyklem” kształcenia wyższego, a jej cechami są:

  • szybka ścieżka kształcenia tylko 3 semestry nauki minimum teorii, maksimum zajęć praktycznych,
  • wyższe kwalifikacje zawodowe poszukiwane przez rynek pracy,
  • kwalifikacja pełna na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji uznawana w Unii Europejskiej,
  • możliwość kontynuacji nauki na drugim roku studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich.

Jeżeli nie zdałeś egzaminu maturalnego, a chcesz  zadbać o swoją przyszłość – wybierz kształcenie specjalistyczne! Możesz kontynuować naukę  na poziomie wyższym, a w  trakcie kształcenia specjalistycznego uzyskać maturę. Nie tracisz roku! Otrzymasz świadectwo specjalisty dyplomowanego po dostarczeniu świadectwa dojrzałości. Jeżeli nie posiadasz świadectwa dojrzałości, otrzymasz  zaświadczenie o ukończeniu kształcenia specjalistycznego.  Po trzech semestrach możesz kontynuować naukę na studiach licencjackich lub inżynierskich, już od drugiego roku.

Kierunki

Kształcenie specjalistyczne - kierunki

Kształcenie w WSTiE dopasowane jest ściśle do potrzeb rynku pracy. Możesz wybierać spośród poniższych kierunków:

Co to jest kształcenie specjalistyczne?

Kształcenie specjalistyczne zostało wprowadzone do systemu szkolnictwa wyższego na mocy art. 161 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478). Umiejscowienie na 5 poziomie PRK należy rozumieć jako kształcenie pomiędzy szkołą średnią [technikum, liceum, szkoła branżowa], a studiami I stopnia. Warto jednak zauważyć, że mało jeszcze znana forma kształcenia w Polsce jest bardzo popularna w krajach zachodnich, gdzie stanowi jedną z najczęściej wybieranych. Popularność kształcenia specjalistycznego w krajach zachodnich odnosi się zarówno do zainteresowania nią samych kandydatów, ale i pracodawców, którzy chętniej zatrudniają dyplomowanych specjalistów, niż absolwentów uczelni wyższych. W wielu krajach kształcenie specjalistyczne jest nazywane tzw. „krótkim cyklem” kształcenia wyższego. To właśnie posiadacze kwalifikacji pełnych na poziomie 5 PRK stanowią najbardziej poszukiwaną grupę pracowników, a na przestrzeni lat można zauważyć, że jest to wciąż tendencja wzrostowa.

Art. 161. Kształcenie specjalistyczne

  1. Kształcenie specjalistyczne trwa nie krócej niż 3 semestry i umożliwia uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie 5 PRK. (…)
  1. Osoba, która ukończyła kształcenie specjalistyczne, otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa. Wzory świadectw określa uczelnia.
  2. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do kształcenia w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie których ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Dz.U.2021.0.478 – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to system porządkujący wiedzę i kompetencje uzyskiwane w poszczególnych etapach kształcenia w Polsce. Ma 8 poziomów kwalifikacji pełnych.

Pierwsze z nich odnoszą się do zdobywania elementarnej wiedzy szkolnej, kolejne – piąty, szósty i siódmy poziom realizowany na uczelniach – to odpowiednio kształcenie specjalistyczne, studia pierwszego i drugiego stopnia, a ósmy, będący jakby zwieńczeniem kompletnego programu edukacji, to studia doktoranckie.

Pigułki wiedzy

O czym będziesz się uczył w toku kształcenia specjalistycznego?

Przygotowane przez nas przykładowe PIGUŁKI WIEDZY zawierają wybrane tematy z określonej dziedziny, które nasi wykładowcy szczegółowo omówią na zajęciach. Te krótkie filmiki pokażą Ci na konkretnych przykładach, ile praktycznych zagadnień możesz poznać i zgłębić podczas kształcenia specjalistycznego.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: