MBA w turystyce

WSTiE > Oferta studiów > MBA > MBA w turystyce
Czas trwania 5 semestrów
Język studiów Angielski
Tryb kształcenia Niestacjonarne online/hybrydowo

MBA w turystyce – pierwsze w Polsce tak specjalistyczne studia branżowe

MBA w Turystyce to pierwsze w Polsce studia wyższego kształcenia specjalistycznego, prowadzone w całości w języku angielskim, obejmujące nie tylko wiele tradycyjnych obszarów MBA, takich jak: przywództwo, etyka, rachunkowość, marketing i zarządzanie, ale także szczegółowo zgłębiające nowoczesną i innowacyjną gospodarkę turystyczną. Studia MBA kładą nacisk na praktyczne wykorzystanie wyżej wymienionych elementów w rynkowych projektach nie tylko sektora turystycznego – jednego z najdynamiczniej rozwijających się sektorów usług – ale także każdej innej branży.

Dlaczego nasz MBA?

Oto 10 przewag i korzyści, które przemawiają za podjęciem pierwszych w Polsce studiów MBA w Turystyce:

 • Program studiów współtworzony jest z amerykańskim partnerem, mającym olbrzymie doświadczenie, co zapewnia wysoką jakość wiedzy.
 • Zaproszeni do współpracy partnerzy biznesu turystycznego uczestniczą aktywnie w tworzeniu programów, a także prowadzą zajęcia dydaktyczne.
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii jest od lat najlepszą uczelnią turystyczną w Polsce, gwarantującą wysoką jakość dydaktyki.
 • Modułowy system nauczania umożliwia indywidualne kształtowanie profilu studiów poprzez wybór interesujących przedmiotów z wieloprzedmiotowego katalogu.
 • Słuchacze otrzymują innowacyjnie opracowane materiały dydaktyczne oraz możliwość indywidualnego doskonalenia wiedzy poprzez specjalne testy, gry i scenariusze dydaktyczne.
 • Program studiów realizują znamienici wykładowcy, w tym uznani praktycy biznesu.
 • Twórcze rozwiązywanie problemów umożliwia wykorzystywanie interaktywnych metod nauczania: warsztatów, business case’ów, dyskusji panelowych, analiz przypadków.
 • Studenci sami modelują obszary wiedzy, której poszukują, i samodzielnie budują projekty.
 • Pomiędzy słuchaczami istnieją partnerskie relacje; wymiana wiedzy, networking czy praca w zespołach projektowych to tylko niektóre z zalet, jakie – w kształtowaniu umiejętności – ma wspólne studiowanie w grupie doświadczonych menedżerów.
 • Dzięki nowoczesnej platformie internetowej kontakt z uczelnią jest możliwy z dowolnego miejsca na świecie.
 • Słuchaczami studiów MBA są wybrani w procesie rekrutacji specjaliści różnych obszarów biznesu, zdeterminowani do pogłębiania swojej wiedzy i dzielenia się nią z innymi.
 • Organizacja studiów jest oparta na partnerskim podejściu do słuchaczy, którzy przez cały okres kształcenia mogą liczyć na pomoc specjalnie dla nich przydzielonych opiekunów grup.
 • Zdobywaną wiedzę i umiejętności słuchacze oceniają i weryfikują w trakcie zajęć oraz w życiu zawodowym.

Program

Program studiów MBA w WSTiE

Studia MBA to 5 semestrów (20 miesiecy) nauki w praktycznej formie punktowej. Słuchacz otrzymuje 150 ECTS. Program zakłada nie tylko klasyczne zajęcia, ale także:

 • indywidualne video-konsultacje z wykładowcami,
 • projekty grupowe, interaktywne zajęcia w międzynarodowym gronie,
 • samodzielną pracę pod okiem moderatora-eksperta,
 • możliwość osobistego spotkania z wykładowcami z USA; przynajmniej raz w roku.

Zajęcia odbywają się w języku angielskim oraz w formule modułowej, dzięki czemu uczestnicy mogą bez problemu łączyć studia z pracą zawodową oraz skupiać się na zgłębianiu aspektów branży i uczestniczeniu w analizie realnych projektów biznesowych. Studia MBA są prowadzone interaktywnie, przy udziale nowoczesnej platformy, gwarantującej:

 • dostępność – międzynarodowa kadra i studenci z całego świata na wyciągnięcie ręki,
 • interaktywność – szybka wymiana uwag, pytań, opinii, dostęp on-line do rozszerzonych materiałów,
 • elastyczność – możliwość nauki na żądanie i realizacja programu w dogodnym czasie,
 • większa koncentracja na materiale – dokładność, indywidualne tempo pracy, podsumowania, powtórki,
 • nowoczesność – wielofunkcyjna platforma interaktywna otwiera wiele możliwości, niedostępnych w klasycznej formie nauki.

Na program składają się m.in.:  

 Semestr 1 

Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju

Kurs stanowi wprowadzenie do historii, teorii, zasad i praktyk zrównoważonego rozwoju. Interdyscyplinarne spojrzenie na omawianą tematykę pozwoli studentom zapoznać się ze złożonymi relacjami pomiędzy systemami społecznymi, ekologicznym zdrowiem publicznym a dobrostanem ekonomicznym. Motywy pluralizmu i myślenia systemowego stanowić będą ramy dla stworzenia prywatnej definicji zrównoważonego rozwoju i przeanalizowania swojego wpływu na tworzenie zrównoważonych praktyk.

Strategia komunikacji

Kurs łączy podstawy marketingu, koncentrując się na formule 4P marketingu mix: produkcie, cenie, miejscu (dystrybucji) i promocji z podstawowymi środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi zasadami zrównoważonego rozwoju (potrójna linia przewodnia – TBL). Świadomość konsumentów w zakresie zagadnień zrównoważonego rozwoju znacznie się rozwinęła, ewoluując od niewielkiego ruchu społecznego do głównego nurtu. Strategia marketingowa odgrywa ważną rolę w zakresie zdolności przedsiębiorstwa do reagowania na te kwestie. Słuchacze badać będą współczesne trendy zrównoważonego rozwoju, które mają wpływ na zastosowania marketingu, jak również nauczą się opracowywać strategiczne i praktyczne zalecenia dotyczące działań marketingowych.

Analiza finansowa

Kurs koncentruje się na praktycznym zastosowaniu analizy sprawozdań finansowych oraz wykorzystaniu informacji finansowych. Słuchacze zapoznają się z definicjami i pojęciami z zakresu finansowości, ze strukturą rachunkowości finansowej, standardowymi sprawozdaniami finansowymi, jak również z podstawowymi narzędziami interpretacji informacji finansowej. Docelowo studenci rozwiną umiejętności odczytania i zinterpretowania sytuacji finansowej instytucji oraz wykorzystania sprawozdań finansowych, swojej wiedzy o danej branży i informacji o rynkach w celu podjęcia świadomych decyzji biznesowych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kurs obejmuje szeroki zakres działań podejmowanych przez organizacje (zarówno sektora biznesowego, jak i non-profit) w celu zdobycia, utrzymania i wykorzystania siły roboczej. Aby lepiej zrozumieć złożoność zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, słuchacze przeanalizują, z perspektywy dyrektora generalnego, szereg kluczowych „dźwigni” zasobów ludzkich, czyli procesów przyczyniających się do wytworzenia skutecznego systemu pracy, takich jak: inwestowanie w ludzi (szkolenia i rozwój), pomiar wyników i motywacja (wynagrodzenia) czy dobór potencjalnych pracowników (rekrutacja i selekcja kandydatów).

 Semestr 2 

Trendy w turystyce

Współczesny człowiek stał się nie konsumentem, lecz prosumentem wpływającym na proces produkcji dóbr i usług oraz ich funkcjonalność, a także kanały sprzedaży, a gospodarka współdzielenia (sharing economy) ulega znacznemu rozwojowi. Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy z czterech obszarów: tendencje w konsumpcji i stylu życia społeczeństw (domocentryzm, prywatyzacja konsumpcji, sensualizm, etnocentryzm, ekologizacja konsumpcji, konsumpcja doznań, zmiana ról…), trendy w popycie turystycznym, ewolucje w formowaniu produktu turystycznego różnego typu, organizacji przemysłu turystycznego z kanałami dystrybucji. Poznanie tych zjawisk jest podstawą prawidłowego diagnozowania procesów występujących w gospodarce turystycznej, co przekłada się na efektywne budowanie strategii rozwoju zrównoważonego.

Finanse dla liderów świadomych społecznie

Kurs skupia się na zrównoważonym rozwoju biznesu poprzez analizę potrójnej linii przewodniej (TBL). Słuchacze poznają, jak TBL zmienia organizację; z firmy nastawionej przede wszystkim na zyski – na firmę generującą zyski w taki sposób, aby przyczynić się do polepszenia sytuacji ludzi i środowiska. Studenci zapoznają się z takimi tematami, jak: B Corporation, mikro-finansowanie, przedsiębiorczość społeczna, społeczna stopa zwrotu z inwestycji, analiza kosztów i korzyści społecznych oraz Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza (GRI).

Projektowanie marki

Współczesny marketing opiera się w głównej mierze na budowie marki i jej rozpoznawalności. Branding stanowi punkt wyjścia do opracowania skutecznych strategii rozwoju oraz strategii komunikacji marketingowej, zgodnie z zasadami współczesnego Marketingu 3.0. Celem przedmiotu jest dostarczenie możliwie jak najszerszej wiedzy z zakresu brandingu różnych typów przedsiębiorstw turystycznych (kraju, miasta, regionu), jak również wiedzy pozwalającej na ustalenie wartości marki (brand equity). W ramach przedmiotu słuchacze będą dokonywali analizy własnego produktu z punktu widzenia potrzeb, oczekiwań i korzyści klienta oraz modyfikacji założeń w celu zwiększania zysków marki.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Kurs koncentruje się na podstawowych praktykach tworzenia kapitału ludzkiego i zarządzania nim, odpowiada również na pytanie, jak te praktyki wpływają na wydajność przedsiębiorstwa. Liderzy organizacji muszą skutecznie rywalizować o talenty oraz budować i dobrze wykorzystywać utalentowane zasoby ludzkie. Słuchacze zapoznają się z historycznym znaczeniem terminu „zarządzanie kapitałem ludzkim” oraz z kontrowersjami wokół definicji siły roboczej jako „kapitału ludzkiego”. Kurs definiuje również rolę liderów we wdrażaniu i wykorzystaniu procesów pozyskiwania kapitału ludzkiego nastawionych na zdobywanie utalentowanych pracowników, w kształceniu i rozwoju pracowników oraz zarządzaniu wydajnością. Studenci zanalizują, jak te procesy wpływają na sukces organizacji i zaangażowanie pracowników.

 Semestr 3 

Modelowanie strategii sprzedaży

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik sprzedaży usług, obsługi klienta oraz psychologicznych aspektów tego procesu, a także interpretacji wybranych zachowań konsumentów w obszarze rynku turystycznego. W trakcie zajęć omówione zostaną poszczególne etapy procesu sprzedaży – przedtransakcyjny, transakcyjny i potransakcyjny, a także poszczególne techniki oddziaływania na klienta i kształtowania jego pozytywnych postaw. Wraz z ekspertami słuchacze dokonają identyfikacji etapów procesu sprzedażowego i typowych zachowań klientów w trakcie procesu świadczenia usług turystycznych (w hotelu, biurze turystycznym, agencji towarzystwa lotniczego). Uczestnicy zajęć będą również samodzielnie dokonywać merytorycznej oceny procesu sprzedaży oraz jego modelowania, dostosowując strategię sprzedaży do specyficznych warunków rynkowych.

Zarządzanie jakością i ciągłe doskonalenie

Celem kursu jest zachęcenie słuchaczy do kreatywnego myślenia na temat powodów, dla jakich organizacje za swój priorytet uznają ciągłe podnoszenie jakości. Słuchacze zapoznają się z ewolucją, jaka na przestrzeni lat zaszła w dziedzinie poprawy jakości oraz przeanalizują współczesne siły napędzające wysoką jakość wyników przedsiębiorstwa i jego odpowiedzialność. Studenci poznają narzędzia i metody stosowane w organizacjach dla analizy, podejmowania decyzji i pomiaru wyników. Kurs obejmuje takie tematy jak: ciągłe doskonalenie, kompleksowe zarządzanie jakością, zasady zarządzania szczupłego, podstawowe narzędzia stosowane dla poprawy jakości oraz strategie wdrażania metod poprawy jakości.

E-turystyka

Technologie informacyjne i komunikacyjne są istotnym i nieodłącznym elementem naszej rzeczywistości. Korzystamy z nich nieustannie, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, często za pomocą jednego urządzenia. Oznacza to, że wskazanie sztywnych podziałów funkcjonalnych oraz percepcji zjawisk staje się bardzo trudne, niemal niemożliwe. Celem kursu jest dostarczenie wiedzy jak sprawnie i efektywnie wykorzystywać narzędzia, które te technologie oferują. Studenci będą analizować jak posługiwać się nimi w promocji, sprzedaży i budowaniu relacji z klientem. Ważnym elementem programu jest zaszczepienie podejścia procesowego, gdzie działania są celowe, realizowane planowo, oceniane, a wnioski wykorzystywane na potrzeby rozwoju. Ponadto sfera technologii informacyjnych stanowi niemalże ekosystem, dlatego budowana będzie, wśród studentów, świadomość i umiejętność wykorzystywania powiązań narzędziowych, jako źródła wiedzy i danych.

Relacje z klientem

Kurs skupia się na zasadach i dobrych praktykach w dziedzinie zarządzania relacjami z klientem. Słuchacze uczą się, jak dokonać ilościowej oceny relacji z klientem oraz jak wykorzystać narzędzia i systemy zarządzania oparte na relacjach z klientem.  Omawiane tematy obejmują: profilowanie klienta, segmentację rynku, obsługę klienta, retencję, analizę oraz kreowanie wartości.

Zarządzanie inwestycjami

W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z poszczególnymi zadaniami na każdym z etapów zarządzania projektem inwestycyjnym, w szczególności ze specyfiką inwestycji w branży turystycznej i hotelarskiej. Poznają między innymi takie narzędzia zarządzania projektem inwestycyjnym, jak: mind-mapping, drzewo celów i problemów, analiza otoczenia rynkowego dla inwestycji (studium przypadku na przykładzie m.in.: inwestycji turystycznych, parków rozrywki, hoteli, ośrodków rekreacyjnych, kompleksów turystycznych i sportowych). Ponadto przedstawiony zostanie mechanizm zarządzania czasem w projekcie inwestycyjnym (zarządzanie czasem własnym, zależności międzyzadaniowe, tworzenie harmonogramu i jego kontrola). Istotnym elementem zajęć będzie tworzenie budżetów inwestycyjnych i sprawozdawczości finansowej, kształcenie w zakresie zarządzania inwestycją w branży turystycznej i rekreacyjnej oraz opracowanie projektu inwestycyjnego. 

 Semestr 4 

Operacje i zarządzanie łańcuchem wartości

Na dzisiejszych rynkach światowych, aby zaspokoić potrzeby klientów, niezwykle ważne jest, żeby towary i usługi były produkowane i dostarczane sprawnie i na czas.  Aby osiągnąć ten cel, wszystkie działania w ramach łańcucha dostaw powinny być ze sobą zintegrowane – od producentów, poprzez dostawców, po klientów. Niniejszy kurs ma na celu przedstawienie i przedyskutowanie pojęć, zagadnień i problemów istotnych dla działalności operacyjnej organizacji. Słuchacze przeanalizują rolę zarządzania łańcuchem dostaw i działaniami rynkowymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju na każdym etapie łańcucha wartości, jak również zapoznają się z narzędziami i metodami stosowanymi przy wspomaganiu decyzji menedżerskich związanych z działalnością operacyjną.

Budowanie zespołów wysokiej skuteczności

Kurs analizuje składowe procesu budowania zespołów wysokiej skuteczności, czynniki wpływające na efektywność zespołu oraz strategie identyfikowania problemów związanych z wydajnością zespołu. Słuchacze zaznajomią się z teoriami i procesami zachowań grupowych i zachowań zespołu (dostarczającymi informacji, jak efektywnie tworzyć i prowadzić różnorodne zespoły), strategiami opracowania i wdrażania działań na rzecz rozwoju pracowników, które mają wpływ na wydajność organizacji oraz ze schematem wprowadzania zmian wpływających na zarządzanie wydajnością.

Zarządzanie projektami

Kurs obejmuje istotne dla efektywnego zarządzania projektami pojęcia, zagadnienia i sposoby podejścia do problemów. Tematy zawarte w kursie to m.in.: wybór projektu, planowanie projektu, negocjacje, budżetowanie, opracowanie harmonogramu, przydział zasobów, kontrola projektu, audyt projektu, zakończenie projektu. Tematy są omawiane z perspektywy menedżera.

Eko biznes, eko balans, eko hotel

Słuchacze poznają zasady organizacji i funkcjonowania ekobiznesu. Zaprezentowany zostanie przegląd nowoczesnych technologii i innowacji ekologicznych stosowanych w obiektach hotelarskich (ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju). Podczas zajęć uczestnicy będą samodzielnie opracowywać budżet zrównoważony i operować nim oraz opracowywać programy rozwoju, wdrażania i oceny rozwiązań proekologicznych w obiektach hotelarskich. Istotnym elementem kursu będzie analiza przykładów dobrych praktyk ekoinwestycji, ocena i analiza standardów ekologicznych hoteli, jak również omówienie systemów certyfikacji ekologicznej.

 Semestr 5 

Planowanie strategiczne

Kurs wprowadza pojęcie i zaznajamia słuchaczy z procesem strategicznego planowania. Studenci przeanalizują elementy procesu tworzenia planu strategicznego, skupiając się na ewolucyjnym procesie analizy, planowania i działania. Nauczą się, jak stosować techniki planowania strategicznego w wybranej organizacji, poprzez określenie priorytetów organizacyjnych, koniecznych, aby organizacja mogła nadal działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i pozostać konkurencyjna. Nauczą się również opracowywać proces planowania w celu osiągnięcia tych priorytetów.

Ekosystemy turystyczne

Celem programu jest wyjaśnienie podstawowych zagadnień z zakresu ekologii i sozologii, ze zwróceniem uwagi na ich związki z turystyką. Współczesny chaos pojęciowy sprawia, że utrwalane jest błędne podejście do ekologii jako filozofii, stylu życia czy też sposobu produkcji. Skutkuje to często deprecjonowaniem wszelkich doniesień, wykorzystujących pojęcia ekologiczne (takie jak ekosystem, biocenoza czy siedlisko), jak również niezrozumieniem idei ochrony przyrody. Zadaniem realizowanego przedmiotu będzie ukazanie praktycznych możliwości wykorzystania wiedzy ekologicznej i biologicznej do planowania turystyki i zarządzania ruchem turystycznym.

Zarządzanie atrakcjami turystycznymi

Słuchacze w trakcie zajęć będą mogli zdobyć i usystematyzować wiedzę na temat efektywnych metod zarządzania atrakcjami turystycznymi, uzależniając dobór metod od ich różnorodnej klasyfikacji (w tym w obszarze „dark tourism” – zwanej też turystyką śmierci). Poznają główne narzędzia zarządzania atrakcjami turystycznymi  i ich praktyczne wykorzystanie. Kolejnym celem zajęć jest identyfikacja narzędzi nowoczesnego zarządzania atrakcjami turystycznymi, jak również zdobycie i poszerzenie wiedzy w zakresie benchmarkingu oraz yield managmentu. W ramach przedmiotu uczestnicy programu będą tworzyli strategię na poszczególnych etapach zarządzania atrakcją turystyczną oraz dokonywali merytorycznej oceny procesu zarządzania atrakcjami turystycznymi w różnych obszarach (m.in. turystyki poznawczej, wypoczynkowej, religijnej, agroturystyki oraz mrocznej turystyki).

Projekt MBA – praca dyplomowa

Praca końcowa powinna stanowić rozwiązanie zidentyfikowanego problemu, z wykorzystaniem wiadomości i umiejętności zdobytych podczas studiów MBA.

 Przedmioty do wyboru 

Rozwijanie kariery

Celem przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania i rozwoju indywidualnej kariery zawodowej. Przekazana zostanie wiedza z obszarów: rynku pracy w Polsce, Europie i na świecie, zasad przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, procesu rekrutacji (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, typy i przebieg, najczęściej zadawane pytania, rodzaje testów kwalifikacyjnych, działalność Assessment Center). Wyszczególnione i omówione zostaną sektory rynku pracy: firma międzynarodowa, firmy polskie i z kapitałem zagranicznym, własna firma, organizacje pozarządowe, administracja rządowa, instytucje naukowe, szkolnictwo. Podczas zajęć poruszone zostaną także kwestie dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej oraz przygotowania biznesplanu. Stosowane metody dydaktyczne to: studium przypadku, pogadanka, prelekcja, „burza mózgów”, metoda przewodniego tekstu, metoda problemowa, dyskusja dydaktyczna.

Promocja turystyki

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy na temat narzędzi wykorzystywanych w procesie promocji i komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa turystycznego, uzależniając ich wybór od rodzaju biznesu oraz miejsca docelowego jego funkcjonowania (kraj, miasto, region). Słuchacz posiądzie umiejętność prawidłowego stosowania poszczególnych mierników i wskaźników efektywności, jak również wiedzę z zakresu technik komunikacji marketingowej w sieci internetowej, metodologii badań „post-buy” oraz budowy systemu identyfikacji wizualnej. W ramach kursu przekazana zostanie wiedza poszerzająca umiejętności budowania kompozycji promotion-mix w zależności od rodzaju produktu turystycznego. Przedmiot będzie realizowany z wykorzystaniem licznych prezentacji pozytywnych i negatywnych studiów przypadków (case study). Poruszona zostanie także kwestia analizy systemów zarządzania promocją na szczeblu krajowym (Narodowa Organizacja Turystyczna) i regionalnym – organizacja, finansowanie, partnerstwo

Finansowanie turystyki w administracji lokalnej

Celem kursu jest zaprezentowanie struktury i mechanizmów finansowania działań rozwojowych w obszarze turystyki, zarówno ze źródeł publicznych na poziomie administracji lokalnej, regionalnej, jak i centralnej. Dokonana zostanie identyfikacja pozakrajowych środków i źródeł finansowania podmiotów z obszaru turystyki i branż pokrewnych. Słuchacze poznają zasady i procedury aplikowania oraz rozliczania otrzymanego wsparcia, jak również zapoznają się z narzędziami prawno-finansowymi wsparcia podmiotowego (osób) i przedmiotowego (inwestycji i produktu) w gospodarce turystycznej.

Partner

MBA Antioch University

Uniwersytet Antioch to światowej klasy amerykańska uczelnia wyższa, w pełni nastawiona na przekazywanie praktycznej wiedzy w zakresie rozwoju kompetencji menedżerskich i zwiększania szans zawodowych na rynku pracy. Uniwersytet posiada pięć kampusów – w Los Angeles, Santa Barbara, Keene, Yellow Springs i Seattle. Oprócz studiów w Stanach Zjednoczonych uczelnia prowadzi także programy edukacyjne w Afryce, Indiach oraz Brazylii.

Uniwersytet, którego historia sięga połowy XIX wieku, prowadzi studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. AU skupia sie na sektorach biznesu, zarządzania, psychologii, psychologii medycznej, ekologii, zrównoważonego rozwoju, ekosystemów oraz edukacji środowiskowej. Uczelnia korzysta z innowacyjnych form przekazywania wiedzy, w tym z interaktywnych platform e-learningowych, wykorzystywanych również w toku studiów MBA w Turystyce.

Więcej informacji: http://www.antioch.edu/

Kadra prowadzących 

Poznaj kadrę studiów MBA

Bartłomiej Walas

Doktor nauk wychowania fizycznego w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, absolwent studiów podyplomowych w zakresie turystyki międzynarodowej w Instytucie Studiów Wyższych nad Turystyką IREST na Sorbonie. Specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu turystycznego. Doświadczenie zawodowe w zakresie dydaktyczno-naukowym zdobywał w AWF w Krakowie, Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie oraz aktualnie w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, w której sprawuje funkcję dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji. Pracę dydaktyczną łączył z praktyką w sektorze gospodarki turystycznej, obejmując liczne kierownicze stanowiska, m.in. w placówce badawczej Instytut Turystyki czy przedsiębiorstwie turystycznym Wawel-Tourist. Od 1996 roku związany z National Tourism Organisation – do 2008 roku jako dyrektor Brand Office in Paris a następnie Vicepresident od Polish Tourism Organisation in Warsaw, odpowiedzialny za promocję Polski na rynkach zagranicznych. Autor koncepcji strategii marketingowej Polski w sferze turystyki na lata 2012-2020. Współautor książek, podręczników i wielu artykułów naukowych z zakresu marketingu terytorialnego i polityki turystycznej.  

Mary Ann Short

Doktor (Ohio State University), dyrektor odpowiedzialna za współpracę międzynarodową na Antioch University Connected. Wykładowca z ponad 25-letnim doświadczeniem w szkolnictwie wyższym i sektorze prywatnym, na  uniwersytetach badawczych, w prywatnych  instytucjach non-profit oraz przedsiębiorstwach z listy Fortune 500. Jej zainteresowania zawodowe i dydaktyczne wiążą się z tworzeniem programów rozwojowych dla liderów, inicjatywami z zakresu zarządzania zmianami, kierowaniem zespołami szkoleniowymi i rozwojowymi, programami akademickimi, zasobami ludzkimi z naciskiem na organizacyjne i przywódcze inicjatywy rozwojowe. Członek kilku rad nadzorczych organizacji non-profit

Marek Łabaj

Profesor nadzwyczajny, doktor nauk wychowania fizycznego w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Specjalista w zakresie turystyki zrównoważonej, zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, ekorozwoju, standardów jakości oraz etykiety menedżera. Nauczyciel akademicki i wykładowca, wieloletni pracownik dydaktyczno-naukowy związany z wieloma ośrodkami naukowo-badawczym w Polsce i za granicą. Ekspert, autor i współautor licznych publikacji: artykułów naukowych i referatów, podręczników, skryptów i monografii oraz programów kształcenia dla wyższych uczelni, prac projektowych, ekspertyz i opracowań naukowych. Twórca strategii rozwoju kilku regionów, koordynator zespołów projektowych oraz projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Rekrutacja

Proces rekrutacji na studia MBA przebiega w oparciu o trzy etapy. Aby zostać słuchaczem, należy spełnić określone w poszczególnych etapach kryteria przyjęcia na studia.

Exam Score
ETS TOEFL 79 (internet), 550 (paper), 213 (computer)
Kaplan’s TOEFL Kaplan’s Advanced Level
IELTS 6.5 or higher
CELSA 70
 1. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu zaawansowanym

Od kandydata na studia wymagane jest pozytywne zaliczenie egzaminu językowego, przeprowadzanego przez uczelnię, bądź przedstawienie jednego z wymienionych certyfikatów, potwierdzających poziom zaawansowania języka angielskiego: ETS-TOEFL, Kaplan TOEFL, IELTS lub CELSA.

ETAP PIERWSZY – spełnienie kryteriów formalnych:

 1. Dyplom ukończenia studiów na poziomie minimum studiów I stopnia
 2. Udokumentowane  przygotowanie* w zakresie:
 • rachunkowości finansowej,
 • mikroekonomii,
 • wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych.

*Certyfikaty , zaświadczenia, dyplomy, świadectwa lub dokumenty równoważne  potwierdzające ukończenie odpowiednich kursów, szkoleń, studiów, studiów podyplomowych lub suplementy do dyplomów  potwierdzające  uzyskanie zaliczeń  z ww. przedmiotów lub przedmiotów pokrewnych bądź  pozytywne zaliczenie egzaminów przeprowadzonych przez uczelnię.

ETAP DRUGI – zebranie kompletu wymaganych dokumentów:

 1. Kwestionariusz osobowy – do pobrania ze strony
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem w języku angielskim
 3. Życiorys (CV) zawierający szczegółowe dane dotyczące osoby aplikującej o przyjęcie na studia
 4. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego
 5. List motywacyjny
 6. 4 zdjęcia legitymacyjne (3.5 x 4.5)
 7. Dowód uiszczenia pierwszej części opłaty za studia
 8. Fotokopia dowodu osobistego

Pierwsza wpłata powinna być zrealizowana w okresie do dwóch tygodni od złożenia dokumentów aplikacyjnych.

ETAP TRZECI – dostarczenie kompletu dokumentów

Decyzja o przyjęciu na studia podejmowana jest w oparciu o zatwierdzenie spełnienia wymogów stawianych kandydatowi w oparciu o przedstawioną dokumentację oraz list motywacyjny.

Opłaty

Ile kosztują studia studia MBA?

Rata Płatna Kwota
I Do końca rekrutacji 2 600 USD
II Na 7 dni przed rozpoczęciem II sem. 1 850 USD
III Na 7 dni przed rozpoczęciem III sem. 1 850 USD
IV Na 7 dni przed rozpoczęciem IV sem. 1 850 USD
V Na 7 dni przed rozpoczęciem V sem. 1 850 USD

 *Dodatkowa opłata za dostęp do biblioteki online i dodatkowe materiały online w wysokości 75 USD za semestr. Płatność regulowania wraz z wpłatą czesnego.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: