Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oligofrenopedagogika

WSTiE > Oferta studiów > Studia podyplomowe > Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli > Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oligofrenopedagogika

Tryb studiów studia niestacjonarne, hybrydowo
Czas trwania 3 semestry  – 380 godzin oraz 90 godzin praktyk zawodowych.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oligofrenopedagogika - studia podyplomowe

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. Studia mają charakter kwalifikacyjny – program uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 890) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz.1289).

Adresaci:

 • osoby, które ukończyły studia I stopnia, II stopnia lub jednolite magisterskie i posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej
 • osoby, które ukończyły studia I stopnia, II stopnia lub jednolite magisterskie i posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

Program

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oligofrenopedagogika - program studiów

Podczas studiów podyplomowych poznasz zagadnienia takie jak: 

 • Pedagogika społeczna,
 • Elementy psychologii,
 • Prawo oświatowe,
 • Wybrane elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • Metodyka pracy pedagoga szkolnego,
 • Projektowanie pracy pedagoga szkolnego,
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Patologie społeczne,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży,
 • Wybrane problemy przestępczości dzieci i młodzieży,
 • Profilaktyka uzależnień, diagnoza i terapia,
 • Wspomaganie rodziny zagrożonej patologią,
 • Trening umiejętności interpersonalnych.

Kadra: doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi uczelni pedagogicznych, specjaliści z zakresu pedagogiki

Perspektywy zawodowe

Absolwenci uzyskują kwalifikacje:

 • do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach i szkołach, w tym integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi,
 • do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego w:
  • przedszkolach specjalnych,
  • szkołach podstawowych specjalnych,
  • szkołach ponadpodstawowych specjalnych,
  • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  • specjalnych ośrodkach wychowawczych  dla dzieci i młodzieży z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z  niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
 • do pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej i innych placówkach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Inne kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: