Pedagogika szkolna

Tryb studiów studia niestacjonarne, hybrydowo
Czas trwania 3 semestry  – 380 godzin oraz 90 godzin praktyk zawodowych.

Pedagogika szkolna - studia podyplomowe

Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowisku nauczyciela pedagoga w szkołach (pedagoga szkolnego) oraz w innych instytucjach systemu oświaty, w zakresie zadań ogólnowychowawczych, profilaktyki wychowawczej, pracy korekcyjno-wyrównawczej oraz indywidualnej opieki pedagogicznej. W szczególności studia przygotowują do realizacji następujących zadań:

 • prowadzenie działań diagnostycznych wśród uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań dotyczących profilaktyki uzależnień, zaburzeń zachowania, rozwiązywania konfliktów i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • inicjowanie różnych form pomocy uczniom w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów.

Adresaci: absolwenci studiów I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich, posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Program

Pedagogika szkolna - program studiów

Podczas studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika szkolna poznasz zagadnienia takie jak:

 • Pedagogika społeczna,
 • Elementy psychologii,
 • Prawo oświatowe,
 • Wybrane elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • Metodyka pracy pedagoga szkolnego,
 • Projektowanie pracy pedagoga szkolnego,
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Patologie społeczne,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży,
 • Wybrane problemy przestępczości dzieci i młodzieży,
 • Profilaktyka uzależnień, diagnoza i terapia,
 • Wspomaganie rodziny zagrożonej patologią,
 • Trening umiejętności interpersonalnych.

Kadra: doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi uczelni pedagogicznych, specjaliści z zakresu pedagogiki

Inne kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: