ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KA 103
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PROGRAMU

Numer umowy: 2018-1-PL01-KA103-048327
Termin realizacji umowy: 01.06.2018 – 30.09.2019
Beneficjent: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

W ramach projektu zrealizowano wyjazdy na studia: do SK NITRA02 (Słowacja) oraz do I PALERMO01 Universita Degli Studi Di Palermo (Włochy), a także wyjazdy  na praktyki zagraniczne. Na trwające średnio 3-miesiące praktyki studenci wyjeżdżali do 4- i 5-gwiazdkowych hoteli: Grecja (Wschodni Peloponez, Kreta, Rodos) i Hiszpania (Majorka, Ibiza, Gran Canaria, Lanzarote) oraz do Portugalii.  Pozostałe zrealizowane mobilności to: mobilności nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  oraz mobilności pracowników uczelni w celach szkoleniowych. Pracownicy i nauczyciele akademiccy wyjeżdżali do organizacji partnerskich zlokalizowanych na: Węgrzech, we Włoszech, Republice Czeskiej oraz Słowacji Głównym celem zrealizowanego projektu było przede wszystkim podniesienie kwalifikacji uczestników mobilności, w tym przede wszystkim kwalifikacji zawodowych (praktycznych) studentów i absolwentów WSTiE. Ważnym aspektem był także wzrost przydatności kwalifikacji i umiejętności zdobywanych podczas wyjazdów zarówno przez studentów, jak i pracowników uczelni. Beneficjenci mieli szansę poszerzenia swoich horyzontów w wielu obszarach, m.in.: zawodowym, naukowym, kulturowym, znajomości języków, a także przełamania barier i panujących stereotypów. Istotnym elementem wyjazdów było także umiędzynarodowienie, upowszechnianie postaw tolerancji dla różnorodności między ludźmi oraz kształtowanie szacunku dla odmienności.

Udział w Programie Erasmus+ wpisuje się w wieloletnią strategię WSTiE w obszarze współpracy międzynarodowej z ośrodkami naukowymi, instytucjami, stowarzyszeniami w Europie i na świecie. Wpływa na podniesienie jakości całego procesu edukacyjnego, służy wymianie doświadczeń naukowo-dydaktycznych, pełni rolę promocji regionu i Polski na arenie międzynarodowej. Dzięki Erasmusowi wzrasta prestiż uczelni i jej konkurencyjność. Mierzalnym efektem mobilności są inicjatywy badawczo-naukowe podejmowane przez nauczycieli, a także nowe projekty w ramach Programu Erasmus+.. Dzięki dobrym wzorcom przeniesionym z uczelni partnerskich, podczas szkoleń pracowników administracyjnych można zaobserwować podniesienie poziomu kompetencji w obszarze zarządzania uczelnią. Zbieżność celów projektu i celów uczelni w odniesieniu do pracowników i studentów stymuluje rozwój społeczności lokalnej. Dzięki połączeniu przez WSTiE wiedzy, badań i biznesu uczelnia ma duży wpływ na rozwój nie tylko miasta, ale i regionu.

Po szczegóły zapraszamy do koordynatora programu: abk@wste.edu.pl