Specjalność: E-biznes i media społecznościowe

Studia na tej specjalności są przeznaczone dla:

 – osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych niezbędnych do zastosowania w praktyce gospodarczej,
 – osób zainteresowanych nowoczesnymi modelami biznesowymi i narzędziami komunikacji,
 – specjalistów w dziedzinie e-biznesu, we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, organizacji i instytucji prowadzących działalność z wykorzystaniem sieci Internet,
 – osób zainteresowanych uruchomieniem nowoczesnego biznesu,
 – osób prowadzących własną działalność gospodarczą, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Specjalność jest nie tylko odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy. Nowoczesne przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w oparciu o silne podstawy teoretyczne i wiedzę praktyczną z zakresu uwarunkowań społeczno-gospodarczych staje się potrzebą wynikającą z dzisiejszego stanu tej sfery działalności dydaktycznej.

Zdobywane kompetencje obejmują przede wszystkim organizowanie i zarządzanie przedsięwzięciami gospodarczymi realizowanymi z wykorzystaniem różnorodnych mediów elektronicznych i Internetu. Wiodącym nurtem jest gospodarcze zastosowanie Internetu.

Wybrane treści kształcenia:

    – media i biznes,
    – zarządzanie projektami,
    – zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie,
    – bezpieczeństwo danych,
    – budowa stron internetowych,
    – portale społecznościowe,
    – psychologia społeczna.

Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:

    – polityki gospodarczej i społecznej oraz systemów politycznych w kontekście prowadzenia własnego przedsiębiorstwa,
    – socjologii i psychologii społecznej w zakresie służącym skutecznemu prowadzeniu biznesu,
    – zarządzania przedsięwzięciami e-biznesowymi,
    – organizacji i zarządzania zasobami informacji i wiedzy na potrzeby e-biznesu,
    – kompleksowego wykorzystania aplikacji e-biznesowych,
    – ekonomii, rachunkowości i podatków,
    – inwestycji kapitałowych i strategii finansowych,
    – marketingu, w tym zastosowania portali społecznościowych do promowania działalności gospodarczej,
    – wykorzystania metod pozyskiwania informacji i wiedzy na potrzeby e-biznesu,
    – zastosowania narzędzi ochrony bezpieczeństwa przedsięwzięć e-biznesowych.

 więcej…..

Specjalność: Dziennikarstwo i media społecznościowe

Studia na tej specjalności są przeznaczone dla:

    – osób zainteresowanych pracą w prasie, radiu, telewizji, Internecie, serwisach i agencjach
    – informacyjnych oraz w obszarze szeroko pojętej komunikacji społecznej;
    – osób zainteresowanych wymianą informacji;
    – osób planujących  pracę w nowoczesnym marketingu;
    – praktyków PR odpowiedzialnych za kreowanie wizerunku oraz wymianę informacji;
    – pracowników firm doradczych z zakresu komunikowania społecznego.

Wybrane treści kształcenia:

    – kulturowe podstawy społeczeństwa sieciowego;
    – Content design i użyteczność tekstów w mediach społecznościowych;
    – marka w społecznościach – budowanie strategii obecności w mediach społecznościowych;
    – wszystko o Facebooku;
    – Twitter i Blip – jak wykorzystać mikroblogi;
    – Google analitics/ Google Adwords/ Facebook analitics. Wprowadzenie w narzędzia;
    – ewolucja Internetu;
    – marketing i reklama w Internecie.

Program studiów zakłada realizację przedmiotów niezbędnych do wykonywania zawodu dziennikarza, m. in.: prawo autorskie, etyka dziennikarska, ochrona własności intelektualnej, systemy medialne w świecie oraz dwa języki obce, socjologia, psychologia. Studenci otrzymują narzędzia służące do samodzielnego gromadzenia, hierarchizowania i analizowania informacji.  Po 3 latach nauki absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i może kontynuować kształcenie na uzupełniających studiach magisterskich.
 
Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:

    – warsztatu dziennikarskiego  oraz mediów i komunikowania społecznego;
    – realizowania zadań dziennikarskich i rozwiązywania problemów związanych z pracą w instytucjach medialnych;
    – wykorzystania mediów społecznościowych  w skutecznym przekazywaniu informacji;
   – nawiązywania i utrzymywania kontaktów z otoczeniem: opinią publiczną, mediami, środowiskiem politycznym oraz kontrahentami za pomocą najnowszych technologii informacyjnych;
    – efektywnej komunikacji;
    – skutecznej reklamy;
    – zasad wpływu społecznego i oddziaływań perswazyjnych.

Specjalność: Polityka regionalna i samorządowa

Studia na tej specjalności są przeznaczone dla:

    – przyszłych pracowników administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego i agend rządowych;
   – osób zamierzających podjąć pracę w organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i    organizacjach międzynarodowych, biurach poselskich i senackich;
    – przyszłych pracowników mediów; radia i telewizji.

Specjalność Polityka regionalna i samorządowa daje możliwość wykształcenia kadr administracji lokalnej, regionalnej i państwowej, jak również przygotowuje do zaangażowania w życie polityczne.

Wybrane treści kształcenia:

    – metody zarządzania projektem komercyjnym i publicznym
    – zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym;
    – polityka regionalna i samorządowa.

Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:

    – prawa administracyjnego i samorządowego;
    – funkcjonowania władzy regionalnej, instytucji samorządu terytorialnego;
    – polityki regionalnej, samorządowej polityki gospodarczej;
    – socjologii społeczności lokalnych;
    – mediów lokalnych;
    – ochrony środowiska w skali lokalnej;
    – rozwiązywania konfliktów lokalnych;
    – planowania i podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych takich jak: zarządzanie rozwojem lokalnym, pozyskiwania środków z budżet centralnego oraz Unii Europejskiej, budowy lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, rozwiązywania konfliktów.

Specjalność: Komunikacja społeczna – public relations

Studia na tej specjalności są przeznaczone dla:

    – osób, zajmujących się utrzymywaniem kontaktów z mass mediami;
    – pracowników działów reklamy i marketingu różnych branż;
    – specjalistów ds. szeroko pojętej komunikacji społecznej;
    – osób odpowiedzialnych za kreowanie wizerunku osób publicznych, firm lub wymianę informacji;
    – praktyków PR zatrudnionych w specjalistycznych agencjach;
    – pracowników firm doradczych z zakresu komunikowania społecznego.

Wybrane treści kształcenia:

    – komunikacja interpersonalna;
    – polityka informacyjna;
    – pakiet informacyjny;
    – negocjacje;
    – mechanizmy motywacyjne człowieka;
    – metody i techniki badań społecznych;
    – projektowanie i organizacja imprez masowych;
    – propaganda polityczna;
    – etyka;
    – marketing polityczny;
    – retoryka oraz sztuka wystąpień publicznych.

Program studiów zakłada również kształcenie studentów w dziedzinach pokrewnych PR, rozwijających predyspozycje praktyczne do wykonywania tego zawodu, np. zajęcia z profesjonalną kamerą; wśród przedmiotów ogólnych są m. in. informatyka, ekonomia, psychologia negocjacji, dwa języki obce, a także podstawy wiedzy z zakresu historii powszechnej XX w., historii Polski, systemów ustrojowych państw, historii kultury i sztuki, socjologii, psychologii społecznej. Po 3 latach nauki absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i może kontynuować kształcenie na uzupełniających studiach magisterskich.

Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:

    – nawiązywania i utrzymywania kontaktów z otoczeniem: opinią publiczną, mediami, środowiskiem politycznym, kontrahentami;
    – budowania systemu wewnętrznych działań PR w firmie;
    – efektywnej komunikacji;
    – prowadzenia negocjacji;
    – prowadzenia działalności sponsoringowej;
    – doskonalenia skutecznej autoprezentacji poprzez wygląd, język, mowę ciała;
    – zasad wpływu społecznego i oddziaływań perswazyjnych;
    – znajomości realiów współczesnego rynku mediów;
    – sporządzania budżetu PR.