STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA) NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA 2018/2019

Specjalności:

 •                         Menedżer turystyki
 •                         Kreacja innowacyjnych produktów turystycznych
 •                         Turystyka międzynarodowa

Kierunek: Turystyka i Rekreacja  

Cel kształcenia:

 •  – uzyskanie kompleksowej wiedzy z zakresu turystyki i rekreacji oraz
  wiedzy ogólnej;
   – nabycie umiejętności projektowania i organizowania imprez turystycznych;
   – biegłe stosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych;
 •  – nabycie umiejętności prowadzenia samodzielnej pracy oraz kierowania zespołem;
   – nabycie umiejętności interpersonalnych w obsłudze klientów i negocjacjach;
   – podejmowanie ustawicznego samodzielnego rozwoju zawodowego;
 •  – możliwość prowadzenia badań naukowych na studiach III stopnia (doktoranckich).

Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności (rozszerzone w stosunku do studiów pierwszego stopnia) z zakresu:

 • – podejmowania samodzielnej działalności menedżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji w kraju i za granicą;
 • – zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi;
 • – przygotowania do samodzielnego podejmowania decyzji;
 • – kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w branży;
 • – umiejętności skutecznego kierowania zespołem;
 • – umiejętności zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych w turystyce.
 • Studia   przygotowują do pracy:

 •  – w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych w Polsce i na świecie;
 •  – w administracji publicznej;
 •  – w organizacjach branżowych.

Specjalność: Menedżer turystyki

Skierowana jest do przyszłych menedżerów branży turystycznej w celu przygotowania zespołów decyzyjnych dla krajowych i unijnych struktur zarządzania turystyką.

Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów do zarządzania turystyką i rekreacją w sektorze publicznym i komercyjnym, do kreatywnego wykonywania pracy zawodowej przy wykorzystaniu  umiejętności interpersonalnych niezbędnych w zarządzaniu, takich jak komunikatywność, rozwiązywanie konfliktów, zdolność nawiązywania kontaktów i współpracy w zespole. Kształcenie pozwala na zdobycie wiedzy z zarządzania i marketingu w turystyce, z zakresu ekonomii menedżerskiej, planowania marketingowego w turystyce i rekreacji – przewidywania popytu i jego znaczenia w kreowaniu usług, monitorowania jakości usług, umiejętności oceny konkurencyjności oraz wykorzystania nowych możliwości rynkowych.

Absolwent będzie posiadał nowoczesną praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i otrzyma specjalistyczne przygotowanie do pełnienia funkcji menadżera przedsiębiorstwa turystycznego, menedżera w jednostkach samorządu terytorialnego a także prowadzenia własnej działalności. Pozna wyzwania i trendy związane z zarządzaniem turystyką i budowaniem przewagi konkurencyjnej, będzie umiał prowadzić działania marketingowe, dokonywać analizy procesów przebiegających na rynku turystycznym i oceny konkurencyjności w branży.

Wybrane treści kształcenia:

 • – zarządzanie projektami inwestycyjnymi w turystyce;
 • – nowoczesne trendy w turystyce i hotelarstwie;
 • – e-marketing
 • – zarządzanie i konkurencyjność w turystyce;
 • – badania i analizy rynku. 

Specjalność: Kreacja innowacyjnych produktów turystycznych

Skierowana jest do przyszłych menadżerów zajmujących się wprowadzaniem nowych produktów na rynek usług turystycznych i rekreacyjnych i innowacji w zakresie technologicznym, organizacyjno-zarządczym oraz produktowym.

Celem kształcenia jest przygotowanie do pełnienia funkcji menadżera w zakresie rozwoju produktu, nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu innowacji w turystyce oraz praktycznej, dotyczącej projektowania i wdrażania innowacji. Nabycie wiedzy na temat specyfiki innowacji w sektorze turystyki, istoty i organizacji procesów innowacyjnych, uwarunkowań oraz skutków kreowania innowacji. Kształcenie pozwala na poznanie metod i technik oceny produktu turystycznego, zaznajomienie z regulacjami prawnymi z zakresu innowacyjności i wynalazczości, innowacjami technologicznymi w turystyce i ich zastosowaniem, zdobycie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole, umiejętności analizy oferty komercjalizowanej na rynku z punktu widzenia luk i nisz produktowych, znajomości strategicznej oceny konkurencyjności w zakresie innowacji.

Absolwent

Będzie umiał analizować i oceniać innowacyjne produkty i usługi oraz zarządzać działalnością innowacyjną. Będzie posiadał nowoczesną praktyczną wiedzę potrzebną do przygotowania innowacyjnej strategii działania przedsiębiorstwa turystycznego oraz umiejętność dynamicznej analizy potrzeb turystów pod kątem tworzenia innowacyjnego produktu. Będzie przygotowany do pełnienia funkcji menadżera w zakresie kreacji i rozwoju produktów turystycznych.

Wybrane treści kształcenia:

 • – innowacje marketingowe w turystyce;
 • – innowacje technologiczne w turystyce;
 • – innowacje organizacyjne w turystyce;
 • – metody i techniki kreacji;
 • – projekcja innowacyjnych produktów turystycznych.

Specjalność: Turystyka międzynarodowa

Skierowana jest do studentów zainteresowanych turystyką zagraniczną, a w szczególności dla osób chcących poznać możliwości związane ze swobodnym przekraczaniem granic, zwiększonych kontaktów gospodarczych i coraz bardziej odczuwalnej globalizacji. Nowe formy turystyki, a zwłaszcza turystyka biznesowa, korporacyjna, kongresowa, edukacyjna, etniczna i religijno-pielgrzymkowa, sportowa czy specjalistyczna stawiają nowe wymagania dla sektora usług turystycznych. Obok wiedzy specjalistycznej, studia dostarczają informacji o procesach cywilizacyjnych współczesnego świata i regionu, globalizacji, integracji europejskiej, konkurencji i rynku, zagadnieniach międzykulturowych, zarządzaniu w biznesie. W programie kształcenia jest także wiedza z zakresu podstaw organizacyjnych, ekonomicznych, socjologicznych, geograficznych, ekologicznych i zdrowotnych.

Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów w zakresie organizacji obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora gospodarczego. W ramach studiów słuchacze otrzymują niezbędną wiedzę z zarządzania jakością usług turystycznych, zasad funkcjonowania międzynarodowego rynku turystycznego oraz przedsiębiorstw turystycznych w kraju i na świecie, zasad organizowania turystyki zagranicznej, marketingu turystycznego oraz promowania Polski i jej regionów.

Absolwent będzie potrafił przygotować międzynarodowe oferty turystyczne, organizować imprezy dla turystów międzynarodowych oraz podejmować samodzielną działalność menedżerską w kraju i za granicą.