Specjalność: Zarządzanie markowym produktem turystycznym

Studia na tej specjalności są przeznaczone dla:

– kadry zarządzającej i pracowników komercyjnych podmiotów branży turystycznej;
– przyszłych kadr jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej oraz organizacji turystycznych;
– przyszłych pracowników biur turystycznych;
– prowadzących gospodarstwa agroturystyczne;
– osób zatrudnionych w agencjach rozwoju regionalnego.
Wybrane treści kształcenia:
– turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna;
– turystyka miejska i kulturowa;
– turystyka uzdrowiskowa;
– turystyka biznesowa i motywacyjna;
– turystyka na obszarach wiejskich i zalesionych;
– tworzenie produktu turystycznego.
Program studiów obejmuje także powiązane ze specjalnością przedmioty kształcenia ogólnego, zapewniając treści kształcenia w zakresie m.in. marketingu, psychologii, prawa, ekonomii, zarządzania, ekologii środowiska. Oprócz zajęć w salach akademickich studenci uczestniczą w ćwiczeniach terenowych, obozach naukowych oraz krajowych i zagranicznych targach turystycznych, zdobywając umiejętności praktyczne.
Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:
– kompleksowej wiedzy i umiejętności dotyczących zarządzania markowym produktem;
– działań marketingowych, w tym reklamy, kalkulacji cen, tworzenia atrakcyjnej oferty markowych produktów;
– profesjonalnej obsługi klienta;
– tworzenia różnorodnych produktów turystycznych;
– zakładania własnej jednostki obsługi ruchu turystycznego;
– tworzenia i realizowania planów działań promocyjno-reklamowych;
– swobodnego posługiwania się językiem angielskim i drugim wybranym językiem obcym;
– stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Specjalność: Hotelarstwo i gastronomia

 Studia na tej specjalności są przeznaczone dla:
– menadżerów obiektów turystycznych i gastronomicznych;
– przyszłych pracowników tej branży w kraju i za granicą, zajmujących się m.in.
  • organizacją i zarządzaniem,
  • marketingiem w hotelarstwie i gastronomii,
  • kierowaniem personelem,
  • obsługą gości;
– zainteresowanych pracą w gastronomii w ramach przemysłu turystycznego i hotelarskiego;
– prowadzących własne firmy branży hotelarskiej i gastronomicznej.
Wybrane treści kształcenia:
– usługi hotelarskie i gastronomiczne;
– organizacja i funkcjonowanie zakładów hotelarskich i gastronomicznych;
– projektowanie i wyposażenie obiektów hotelarskich i gastronomicznych;
– hotelarstwo i gastronomia;
– towaroznawstwo z elementami technologii;
– podstawy wiedzy o żywieniu;
– systemy informatyczne w hotelarstwie;
– zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne.
Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Studenci nabywają wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji kierowniczych w branży hotelarskiej i gastronomicznej zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz umiejętności wykorzystywanych na stażach krajowych i zagranicznych. W związku z intensywną nauką dwóch języków obcych absolwenci chętnie podejmują pracę za granicą; często są to renomowane obiekty hotelowe w atrakcyjnych ośrodkach turystycznych.
Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:
– kompleksowego świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych (dział marketingu; reklama i promocja, zarządzanie, praca w recepcji, w restauracjach, barach, pubach i in.);
– organizacji i techniki pracy w obiektach hotelarskich i gastronomicznych;
– zarządzania w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej;
– profesjonalnej obsługi klienta;
– swobodnego posługiwania się językiem angielskim i drugim wybranym językiem obcym.
Specjalność: Menedżer SPA i Wellness
Studia na tej specjalności są przeznaczone dla:
– kadry zarządzającej i pracowników komercyjnych podmiotów branży turystycznej,
– obecnych i przyszłych menedżerów SPA & Wellness oraz kadry zarządzającej uzdrowiskami, sanatoriami, salonami odnowy biologicznej, klubami fitness oraz salonami kosmetycznymi,
– pracowników centrów fitness i odnowy biologicznej, ośrodków wypoczynkowych oraz ośrodków sportowych i rekreacyjnych,
– planujących prowadzenie działalności gospodarczej w branży SPA & Wellness.
Wybrane treści kształcenia:
– zarządzanie ośrodkami SPA;
– odnowa biologiczna i inne usługi SPA;
– turystyka uzdrowiskowa;
– trening zdrowotny;
– aparatura kosmetyczna SPA;
– hotelarstwo;
– pedagogika czasu wolnego;
– teoria i metodyka rekreacji.
Kształcenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Część ćwiczeń odbywa się na terenie ośrodków SPA i Wellness. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji operacyjnych i kierowniczych w branży. Absolwent jest również przygotowany do programowania zajęć rekreacyjnych dla osób przebywających w ośrodkach odnowy biologicznej i uzdrowiskach.
Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:
– organizacji i zarządzania w obiektach SPA i Wellness, salonach odnowy biologicznej, ośrodkach rekreacyjnych, klubach fitness itp.,
– kompleksowego świadczenia usług SPA i Wellness,
– metod i form stosowanych w odnowie biologicznej,
– podstawowych rodzajów zabiegów leczniczych stosowanych w ramach turystyki zdrowotnej,
– infrastruktury leczniczej uzdrowisk,
– kształtowania zachowań prozdrowotnych człowieka,
– zasad wykorzystania aktywności ruchowej w profilaktyce wybranych jednostek chorobowych,
– możliwości wykorzystania medycyny fizykalnej dla potrzeb turystyki i rekreacji.
Specjalność: Zarządzanie promocją regionalną i lokalną
Specjalność wychodzi naprzeciw potrzebie zapewnienia profesjonalnej promocji turystycznej w obrębie gmin, powiatów oraz regionów. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych rozwojem i promocją turystyki lokalnej i regionalnej, w szczególności do pracowników administracji publicznej. Kształcenie ma na celu przygotowanie kadr dla bardziej skutecznej i skoordynowanej promocji, łączącej doświadczenia, działania i interesy różnych podmiotów (samorządów terytorialnych, zawodowych organizacji branżowych i podmiotów gospodarczych działających w turystyce). Studia przygotowują również specjalistów do przygotowania i promocji projektów finansowanych z UE.
Studia na tej specjalności są przeznaczone dla:
– przyszłych kadr jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) oraz organizacji turystycznych;
– osób zatrudnionych w agencjach rozwoju regionalnego;
– kadry zarządzającej i pracowników komercyjnych podmiotów branży turystycznej.
Wybrane treści kształcenia:
– gospodarka w regionie;
– aktywizacja i komunikowanie społeczności lokalnej;
– marketing internetowy – komunikacja internetowa;
– PR- zarządzanie gminą;
– zarządzanie marką;
– finanse samorządu terytorialnego;
– systemy informacyjne w zarządzaniu;
– strategia medialna w reklamie;
– merchandising.
Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:
– przygotowania organizacyjnego i ekonomicznego do pracy w sektorze turystycznym publicznym i komercyjnym;
– zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym;
– prowadzenia skoordynowanych działań promocyjnych na szczeblu regionalnym i lokalnym,
– prowadzenia promocji turystycznej regionu w kraju i za granicą;
– tworzenia i rozwoju produktu turystycznego w regionie;
– inicjowania i wspomagania planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
– prowadzenia badań i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki.
Specjalność: Zarządzanie turystyką zrównoważoną
Turystyka zrównoważona, ważny element rozwoju zrównoważonego tak mocno akcentowanego przez Unię Europejską, dotyczy ruchu turystycznego przyjaznego środowisku. Przeciwstawia się ją turystyce konwencjonalnej (masowej), która często narusza stan równowagi w przyrodzie i nie liczy się z wymogami środowiska. Turystyka zrównoważona łączy się m. in. z propagowaniem zdrowego stylu życia w harmonii z przyrodą, zachowaniem zasobów przyrody i rdzennej kultury społeczności lokalnych, kreowaniem nowych źródeł dochodów ludności miejscowej, ograniczeniem ilości odpadów i nadmiernego zużycia energii i wody; stymuluje społeczność lokalną do zachowań proekologicznych. W tej koncepcji rozwój turystyki jest zintegrowany z miejscowym rozwojem gospodarczym, a działalność turystyczna z celami ochrony przyrody.
Studia na tej specjalności są przeznaczone dla:
– przyszłych kadr jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej (urzędy miast  i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) oraz organizacji turystycznych;
– osób zatrudnionych w agencjach rozwoju regionalnego;
– kadry zarządzającej i pracowników komercyjnych podmiotów branży turystycznej.
Wybrane treści kształcenia:
– planowanie, podstawy i monitoring turystyki zrównoważonej;
– ekologiczny hotel;
– trendy w turystyce;
– marketing zrównoważony;
– systemy zarządzania w turystyce.
Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności z zakresu:
– przygotowania organizacyjnego i ekonomicznego do pracy w sektorze turystycznym publicznym i komercyjnym;
– zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w oparciu o założenia turystyki zrównoważonej;
– promocji lokalnych produktów i atrakcji turystycznych;
– tworzenia i rozwoju produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych;
– edukacji ekologicznej i prozdrowotnej skierowanej do społeczności lokalnej, jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej.