...

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku

REGULAMIN UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

§ 1

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, zwany dalej UTW, został powołany na podstawie uchwały Senatu WSTiE.

2. UTW jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

3. W skład UTW wchodzi Oddział w Suchej Beskidzkiej i Oddział w Będzinie.

§ 2

1. UTW prowadzi działalność edukacyjną na rzecz dobrowolnie zrzeszonych seniorów.

2. Uczestnikiem UTW, zwanym dalej Słuchaczem, może być każda osoba, która chce poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oraz aktywnie spędzić czas wolny.

§ 3

Do zadań UTW należy w szczególności:

1/ dbałość o zachowanie i powiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych,

2/ edukacja ustawiczna seniorów poprzez prowadzenie wykładów z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki, zdrowia oraz szeroko pojętej kultury,

3/ krzewienie kultury fizycznej pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów,

4/ aktywizacja społeczna poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,

5/ rozwijanie zainteresowań i pasji słuchaczy.

§ 4

1. Bezpośredni nadzór nad działalnością UTW sprawuje Rada Programowa wyłoniona przez Senat WSTiE na okres dwóch lat.

2. W skład Rady Programowej wchodzą:

– Pełnomocnik Rektora ds. UTW,

– Kanclerz WSTiE,

– Koordynator ds. UTW dla Oddziału w Suchej Beskidzkiej,

– Koordynator ds. UTW dla Oddziału w Będzinie,

– Z-ca Koordynatora ds. Oddziału w Suchej Beskidzkiej i Oddziału w Będzinie.

3. Do zadań Rady Programowej należy:

– określanie polityki programowej UTW,

– ustalanie ogólnych zasad naboru słuchaczy do UTW,

– projektowanie zmian w Regulaminie UTW,

– określanie zasad finansowych działania UTW,

– określenie zasad współpracy ze słuchaczami.

4. Zajęcia w UTW prowadzą nauczyciele akademiccy WSTiE oraz inne osoby wskazane

przez Radę Programową.

5. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności

co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków.

§ 5

1. Działalność UTW finansowana jest ze środków budżetu WSTiE oraz z innych źródeł.

2. Nadzór finansowy nad działalnością UTW sprawuje Kanclerz WSTiE.

3. Od kandydatów pobierana jest opłata wpisowa na rok akademicki w wysokości określonej przez Radę Programową.

4. Udział w sekcjach jest dobrowolny i bezpłatny.

5. Zajęcia dodatkowe są odpłatne zgodnie z ustaleniami Rady Programowej.

6. Opłata wpisowa pokrywa koszty wydania indeksu oraz uczestnictwa w wykładach i sekcjach w ciągu roku akademickiego.

§ 6

1. Powołuje się następujące sekcje tematyczne:

– turystyka i rekreacja,

– zdrowie,

– kultura, tradycja, historia,

– sekcja informatyczna.

2. Na czele sekcji stoi lider wybierany przez słuchaczy w ramach danej sekcji.

3. Słuchacze UTW mogą brać udział w pracach dowolnie wybranych przez siebie sekcji.

§ 7

1. Cykl kształcenia w UTW trwa dwa lata.

2. Słuchacze UTW są zobowiązani do uzyskania w indeksach wpisów potwierdzających udział w zajęciach.

3. Słuchacze otrzymują dyplom ukończenia cyklu kształcenia w ramach UTW wg wzoru określonego przez Radę Programową.

§ 8

Do udziału w zajęciach ruchowych i turystyczno-rekreacyjnych wymagane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranym rodzaju zajęć.

§ 9

1. Kwestie nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Rada Programowa.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.