Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem RODO

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem RODO

O SZKOLENIU:

Rzetelna wiedza – wyłącznie praktyczne umiejętności

Jesteś pracownikiem działu finansowo-księgowego? Odpowiadasz za administrację Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych? Poznaj najświeższe przepisy prawne i naucz się wykorzystywać je w praktyce!

Szkolenie online, przygotowane przez eksperta w dziedzinie finansów i rachunkowości, to kompendium wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać każdy specjalista w branży. Dzięki realizacji bogatego programu zdobędziesz wiedzę na temat:

 • – zasad naliczania odpisu
 • – metodyki ustalania liczby zatrudnionych i uprawnionych do korzystania z ZFŚS
 • – ustawowego zakresu działalności socjalnej
 • – rozliczania świadczeń urlopowych
 • – badania sytuacji życiowej osób uprawnionych do korzystania z pomocy z ZFŚS oraz organizacji komisji socjalnych

Dodatkowym atutem szkolenia jest blok poświęcony przepisom RODO w odniesieniu do prawidłowej realizacji zadań, wynikających z działalności ZFŚS i komisji socjalnych. Wiedza, podparta przykładami wdrożeń i analizami casestudies sprawia, iż nowy wachlarz umiejętności możesz skutecznie wykorzystać od razu po ukończeniu kursu.

Zapoznaj się ze szczegółowym programem i przekonaj się, w jaki sposób ta inwestycja może przełożyć się na Twój sukces zawodowy.

PROGRAM:

 1. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych celem naliczenia odpisu z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2020
  1. osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu podstawowego oraz odpisów fakultatywnych
  2. wysokość odpisów podstawowych w 2020 roku
  3. ustawowe terminy wpłaty odpisów na konto Funduszu wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
  4. jakie dodatkowe środki pracodawca może w bieżącym roku zwiększyć środki na ZFŚS
 2. Możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego
  1. zasady wypłaty świadczenia urlopowego
  2. świadczenie urlopowe a przychód pracownika
  3. możliwość pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego
  4. warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego
  5. możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych
  6. możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu
 3. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
  1. krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
  2. osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich – na jakich zasadach korzystają z Funduszu
  3. objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu pracy
  4. jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
 4. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
  1. na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
  2. imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
  3. pożyczki na cele mieszkaniowe
  4. zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
 5. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle znowelizowanych w 2019 przepisów ustawy o ZFŚS uwzględniających wymogi rozporządzenia unijnego RODO
  1. prowadzenie działalności socjalnej w świetle unijnego rozporządzenia RODO – wymogi w zakresie ochrony danych osobowych osób korzystający z pomocy finansowanej z Funduszu
  2. uaktualnienie zapisów regulaminu w świetle RODO – konieczne zmiany
  3. obowiązek informacyjny RODO w świetle najnowszych zmian ustawy o ZFŚS
  4. sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej i rodzinnej osób uprawnionych
  5. zasady przetwarzania danych o stanie zdrowia – po ostatnich zmianach ustawy o zfśs
  6. czy potrzebna jest zgoda członków rodziny (np. dzieci, współmałżonka) na przetwarzanie ich danych w świetle najnowszych przepisów i interpretacji PUODO
 6. Komisje socjalne a ochrona danych osobowych w świetle RODO
  1. komisja socjalna jako organ opiniodawczy oraz doradczy pracodawcy, w tym jakich uprawnień pracodawcy nie wolno przenosić na komisję socjalną
  2. zasady tworzenia komisji socjalnych
  3. wgląd do dokumentacji przez członków komisji a ochrona danych osobowych
  4. upoważnienie dla członków komisji socjalnej – w zakresie przetwarzania jakich danych jest obowiązkowe?

KADRA:

Monika Bil – ekspert w dziedzinie finansów i rachunkowości, wykładowca Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Absolwentka kierunku ekonomia na Uniwersytecie Szczecińskim, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Doświadczenie i wiedzę zdobywała podczas trwającej od ponad 25 lat kariery zawodowej, pracując na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla w działach związanych z finansami, księgowością oraz podatkami i płacami. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie samodzielnego prowadzenia projektów i wdrożeń systemów z zakresu rachunkowości zarządczej, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową firm z grupy MŚP i korporacji. Warsztat szkoleniowy doskonaliła, współpracując m.in. z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii oraz NEWkey, realizując szkolenia komercyjne i finansowane ze źródeł zewnętrznych. Szerokie portfolio zadowolonych klientów usług szkoleniowych stworzyła w oparciu o wyjątkowy proces realizacji szkoleń bazujących przede wszystkim na jej bogatym doświadczeniu praktycznym w obszarze swojej specjalizacji.

REKRUTACJA I OPŁATY:
2000 zł

TERMIN SZKOLENIA:
luty 2021r.

CZAS TRWANIA:
8h

Szkolenia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym (w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym) jak i za pomocą technik kształcenia na odległość (online).

KONTAKT:
Lucyna Jurzak, tel: 338744605, 531 414407, e-mail:szkola@wste.edu.pl

Zapisz się