...

Biblioteka

BIBLIOTEKA WSTIE

Biblioteka WSTiE wraz z czytelnią działa od ponad 30 lat. Gromadzi zbiory – książki, czasopisma, periodyki, publikacje elektroniczne i audiowizualne, mapy, plakaty, foldery, katalogi, materiały promocyjne – z następujących dziedzin: turystyka, rekreacja, krajoznawstwo, hotelarstwo, ekonomia, marketing, zarządzanie, public relations, nauki polityczne, informatyka. Pełny zbiór wymaganej literatury fachowej, jaki udostępnia biblioteka, jest niezbędny do prowadzenia badań naukowych i realizowania procesu dydaktycznego.

Biblioteka WSTiE, kierowana przez profesjonalną kadrę, prowadzi działalność informacyjną; informuje o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, współdziała z archiwami; prowadzi działalność dokumentacyjną, naukowo-badawczą, wydawniczą, edukacyjną i popularyzatorską.

Tematyka gromadzonego księgozbioru jest zgodna z profilem uczelni, ale też odpowiada na potrzeby środowiska lokalnego. Biblioteka WSTiE jest najważniejszą biblioteką naukową w mieście oraz ważnym ośrodkiem metodycznym dla nauczycieli lokalnych szkół i nauczycieli akademickich. Udostępnia swoje zbiory także pracownikom urzędów, instytucji i przedsiębiorstw. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, turystów, gości i samych studentów biblioteka posiada też bogate zbiory beletrystyki, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz książki dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka WSTiE to oferta nie tylko dla moli książkowych, ale również dla fanów wirtualnej wiedzy. Studenci mają bezpłatny dostęp do komputerów i Internetu oraz możliwość przeglądania wszystkich zgromadzonych materiałów przy pomocy katalogu komputerowego.

KONTAKT: biblioteka@wste.edu.pl

GODZ. OTWARCIA:

wtorek 9:00 – 15:00
środa 9:00 – 12:00; 15:00 – 17:00
czwartek 9:00 – 12:00; 14:00 – 18:00
piątek 9:00 – 12:00; 15:00 – 18:00

Biblioteka jest czynna podczas zjazdów – informacje na Platformie Studenta.

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W OKRESIE PANDEMI

Podczas przebywania w obrębie wypożyczalni czytelnicy powinni zachowywać dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra). Należy przestrzegać zasad  bezpieczeństwa sanitarnego: mieć zasłonięte nos i usta oraz stosować jednorazowe rękawiczki. Przed podejściem do stanowiska obsługi należy obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem odkażającym.

Zbiory dostępne w pozostałych bibliotekach, z którymi WSTiE ma podpisaną umowę:

Biblioteka AWF – https://biblioteka.awf.krakow.pl
Zbiory biblioteki to ponad 100 tys. woluminów; książek i czasopism (dziedziny: kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, sport, antropologia, biologia, biomechanika, biochemia, fizjologia, higiena i wychowanie zdrowotne, rehabilitacja ruchowa, medycyna sportu, rekreacja i turystyka, krajoznawstwo, odnowa biologiczna, ekologia, historia, socjologia, pedagogika, psychologia i ekonomika w odniesieniu do sportu, wychowania fizycznego, turystyki i rehabilitacji).

Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej – https://www.bibliotekasuska.pl/
Księgozbiór liczy ogółem blisko 50 tys. woluminów. W jego skład wchodzą dzieła z zakresu literatury pięknej polskiej, zbiory literatury naukowej i popularnonaukowej z m.in. następujących dziedzin: filozofii, religioznawstwa, socjologii, statystyki, prawa, ekonomii, polityki, administracji, oświaty i wychowania, etnografii, folkloru, nauk matematyczno-przyrodniczych, medycyny, techniki, rolnictwa, gospodarstwa domowego, sztuk pięknych, teorii i historii literatury, geografii, historii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz podręczniki dla studentów z różnych dziedzin wiedzy. Biblioteka gromadzi również wydawnictwa informacyjne takie jak: encyklopedie, słowniki ogólne, słowniki dziedzin i zagadnień, słowniki językowe, bibliografie, informatory, przewodniki, poradniki, historie krajów i kontynentów, monografie miast, postaci, zabytków architektonicznych, które udostępniane są na miejscu w bibliotece.

Centralna Biblioteka Górska PTTK w Krakowie – https://www.cotg.pttk.pl/biblioteka.php Liczy obecnie przeszło 20 tys. woluminów druków zwartych oraz drugie tyle czasopism i wydawnictw ciągłych (ponad 900 tytułów).

Na zasadach ogólnych dotyczących studentów innych uczelni dodatkowo studenci WSTiE mogą korzystać z takich bibliotek jak:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie – https://www.rajska.info

Biblioteka Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie – https://www.biblos.pk.edu.pl/

Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego – https://www.bj.uj.edu.pl/

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie –https://bg.up.krakow.pl/

Wersje on-line

E-podręczniki Open AGH– recenzowane e-podręczniki do przedmiotów ścisłych na poziomie akademickim opracowane przez pracowników AGH do dowolnego wykorzystania.

Open AGH e-zasoby – kursy online, skrypty, testy, ćwiczenia, prezentacje do przedmiotów ścisłych opracowane przez pracowników, doktorantów i studentów AGH.

Fizyka dla szkół wyższych w 3 tomach – darmowy podręcznik akademicki do fizyki ogólnej od Open Stax Polska.

Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Wrocławskiej – wideo wykłady i kursy online z analizy matematycznej i fizyki.

Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Warszawskiej  – e-materiały akademickie.

Otwarte Zasoby edukacyjne Politechniki Łódzkiej – zawierające kursy z fizyki z materiałami nie tylko dla studentów, rachunku różniczkowego oraz laboratorium matematyczne z GeoGebrą. Kursy umożliwiają zarejestrowanie się dowolnemu użytkownikowi z internetu.

Wszechnica.org – ponad 400 filmów o szerokiej tematyce: od ekonomii, po historię i dziedzictwo kulturowe w formie zapisów wideo i audio wykładów, spotkań, debat i wywiadów z takich instytucji jak Collegium Civitas, Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji im. Bronisława Geremka, Polskiej Akademii Nauk.

Biblioteka Otwartej Nauki – polskie otwarte publikacje naukowe z dziedzin nauk humanistycznych.

Otwórz książkę – cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy.

CeON – repozytorium Centrum Otwartej Nauki, w którym udostępniane są różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły (zarówno niepublikowane i nierecenzowane – preprinty, jak i te, które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty), książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA – udostępnia zdjęcia archiwalne, zdigitalizowane ryciny, starodruki, etc. Część w domenie publicznej (uwaga, wciągające!).

Otwarte Zasoby – katalog otwartych zasobów od grafik i zasobów dziedzictwa narodowego po scenariusze lekcji, e-podręczniki.

Pomorska Biblioteka Cyfrowa – domenę tworzą utwory, które nie podlegają już ochronie prawnej. Oznacza to, że zasoby można wykorzystać w dowolnym celu, tj. rozpowszechniać, kopiować, zmieniać i remiksować, również w celach komercyjnych.

ELSEVIER – https://www.elsevier.pl/ – baza zawiera czasopisma (elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF), książki, konferencje przede wszystkim z zakresu nauk technicznych, chemii, fizyki i matematyki oraz przyrodniczych i medycznych.

SCIENCE – https://www.sciencemag.org – Science Magazine to amerykańskie czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Science zostało założone w 1880 r. przez wynalazcę Thomasa Edisona i w 1900 r. stało się organem American Association for the Advancement of Science (AAAS). Podstawowym zadaniem czasopisma jest publikowanie najnowszych, szczególnie doniosłych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. Baza dostępna ze wszystkich komputerów US.

Wirtualna Biblioteka Nauki – https://wbn.edu.pl/ – istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

Źródła internetowe ogólnodostępne

Otwarte Zasoby – biblioteka linków i opisów ciekawych otwartych zasobów edukacyjnych, muzycznych, wideo, zdjęć i grafik oraz narzędzi do tworzenia, szukania i dzielenia się zasobami w sieci. Treści serwisu są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na Tych Samych Warunkach 3.0. Polska.

Otwórz Książkę – cyfrowa kolekcja książek naukowych udostępnionych publicznie przez polskich naukowców. W zbiorze znajdują się przede wszystkim książki niedostępne już
na rynku w wersji drukowanej. Wszystkie książki z kolekcji są dostępne w postaci skanów (które można powiększać i przeszukiwać), wersji tekstowych oraz PDFów dostępnych
do ściągnięcia. „Otwórz książkę” to realizacja idei Open Access w odniesieniu do książek naukowych wydawanych w Polsce.

Project Gutenberg – inicjatywa polegająca na zamieszczeniu w Internecie elektronicznych wersji (skanów) książek drukowanych; obecnie udostępnianych jest ponad 30 tys. wolnych książek elektronicznych.

Wolne Lektury – projekt rozpoczęty w 2007 roku, w ramach którego w otwartym Internecie udostępniane są lektury szkolne zalecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Biblioteka Wirtualnej Nauki – repozytorium gromadzi różnorodne cyfrowe zasoby naukowe we wspólnym, zintegrowanym systemie, działającym na stworzonej w ICM UW platformie YADDA. Użytkownicy mogą przeprowadzać wyszukiwanie w całości zasobów lub ograniczyć je do wybranej kolekcji:

  • – BazTech – bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska;
  • – BazHum – bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism
    z zakresu nauk humanistycznych i społecznych;
  • – AGRO – bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism
    z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i technicznych;
  • – Biblioteka Wirtualna Matematyki – pełnotekstowa baza danych, przechowująca bieżące i archiwalne artykuły z polskich czasopism matematycznych;
  • – DIR: nauki przyrodnicze i ścisłe – tworzona w ICM UW pełnotekstowa kolekcja polskich czasopism naukowych.

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki – repozytorium zawiera publikacje polskich naukowców. Są to różnego rodzaju materiały naukowe: artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty.

ResearchGATE – serwis społecznościowy przeznaczony dla naukowców. Profil użytkownika zawiera informacje na temat listy publikacji naukowych, dziedzin, którymi zajmuje się, jego umiejętności i prowadzonych projektów. Naukowcy mają możliwość stworzenia wizytówki internetowej niezależnej od ewentualnych zmian w strukturach instytutów badawczych. Wyszukiwarka pozwala na znalezienie użytkowników o podobnych zainteresowaniach.
Na stronie www Uczelni znajduję się również link do platformy Federacji Bibliotek Cyfrowych – portalu umożliwiającego przeszukiwanie zdigitalizowanych obiektów z ponad 90 polskich bibliotek cyfrowych. W zbiorach polskich bibliotek cyfrowych, tworzonych przez archiwa, muzea, biblioteki, instytuty badawcze i naukowe, a także organizacje pozarządowe znajdują się starodruki, rękopisy, książki, czasopisma, współczesne materiały naukowo-dydaktyczne, zdigitalizowane dzieła sztuki oraz multimedia.