Akredytacja

WSTiE > Uczelnia > Dlaczego WSTiE > Akredytacja

Uzyskanie akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej  jest potwierdzeniem spełnienia przez uczelnię najwyższych standardów dotyczących poziomu kształcenia, kompetencji kadry, jakości zarządzania oraz dobrych relacji z biznesem.

Możemy pochwalić się wyłącznie pozytywnymi ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która doceniła m.in. naszą koncepcję rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, zasoby kadrowe, infrastrukturę dydaktyczną, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się, a także wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. To, na co zwrócono szczególną uwagę, to realizowany przez WSTiE program studiów, który  umożliwia  nie tylko osiągnięcie każdego z zakładanych celów kształcenia, ale także  struktury zawodowej kwalifikacji absolwenta. Podkreślono, iż uczelnia opiera swoje plany rozwojowe na bardzo aktywnym kontakcie z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. Dostrzeżono zaangażowanie  interesariuszy zewnętrznych w kształtowanie programów studiów.

Oceny jakości kształcenia przeprowadzone przez Polską Komisję Akredytacyjną w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej:

Dla Kierunku Informatyka (studia I stopnia) prowadzonego na Wydziale Informatyki uchwałą Prezydium PKA Nr 989/2021 z dnia 07 października 2021 r.  – przyznano ocenę POZYTYWNĄ

Dla Kierunku Turystyka i rekreacja (studia I i II stopnia) prowadzonego na Wydziale Turystyki i Rekreacji uchwałą Prezydium PKA Nr 820/2019 z dnia 14 listopada 2019 – przyznano ocenę POZYTYWNĄ

Dla Kierunku Informatyka prowadzonego na Wydziale Informatyki
uchwałą Prezydium PKA Nr 740/2015 – przyznano ocenę POZYTYWNĄ

Dla Kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzonego na Wydziale Turystyki i Rekreacji
uchwałą Prezydium PKA Nr 442/2013 – przyznano ocenę POZYTYWNĄ

Dla Kierunku Politologia prowadzonego na Wydziale Nauk Społecznych
uchwałą Prezydium PKA Nr 134/2009 – przyznano ocenę POZYTYWNĄ

Dla Kierunku Informatyka prowadzonego na Wydziale Informatyki
uchwałą Prezydium PKA Nr 30/2008 – przyznano ocenę POZYTYWNĄ

Dla Kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzonego na Wydziale Turystyki i Rekreacji
uchwałą Prezydium PKA Nr 123/2007 – przyznano ocenę POZYTYWNĄ

Raporcie pokontrolnym Państwowa Komisja Akredytacyjna spośród wielu ocenianych aspektów wyróżniła:

  • koncepcję rozwoju kierunku,
  • infrastrukturę dydaktyczną,
  • prowadzenie badań naukowych,
  • system wsparcia studentów w procesie uczenia się.

Realizacja zakładanych efektów kształcenia i rozwój ocenianego kierunku są w pełni spełnione i dotyczą:

  • programu studiów,
  • zasobów kadrowych,
  • wewnętrznego systemu zapewnienia jakości.

https://www.pka.edu.pl/index.php?page=l_ocenione

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: