...

Misja WSTiE

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii gwarantuje wysoki poziom wykształcenia popartego rzetelną praktyką w celu zwiększenia atrakcyjności swoich absolwentów na rynku pracy. Prowadzi badania, przyczyniając się do rozwoju nauki i otoczenia społeczno-gospodarczego.

WIZJA WSTIE

Chcemy być innowacyjną i wzorcową instytucją dydaktyczno-naukową, opiniotwórczą i doradczą;

  • zajmować pozycję wiodącej uczelni oferującej wielokierunkowe kształcenie dla potrzeb nowej gospodarki cyfrowej oraz społeczeństwa sieciowego i proekologicznego;
  • aktywnie uczestniczyć w rozwoju innowacyjnej edukacji, badań naukowych i upowszechniania użytecznej wiedzy, w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
  • być uczelnią szeroko otwartą na otoczenie społeczno-gospodarcze, by skutecznie rozpoznawać i kreować rozwiązania w obszarach specjalizacji uczelni;
  • być uczelnią przyjazną dla zróżnicowanej kulturowo społeczności akademickiej, kształcić studentów w duchu odpowiedzialności, poszanowania wolności nauki i przestrzegania zasad etyki;
  • wziąć na siebie społeczną odpowiedzialność i kreowanie ponadczasowych wartości, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, włączenia społecznego, postępującego procesu cyfryzacji oraz rozwoju nowych technologii.

WARTOŚCI WSTiE

misja wstie studia I i II stopnia

Wiedza, którą przekazujemy, jest oparta o najnowsze źródła i doświadczenia branżowe.

Społeczna odpowiedzialność jest niezbędnym czynnikiem rozwoju naszej uczelni.

Technologie cyfrowe postrzegamy jako zmianę holistyczną.

Innowacyjny model uczelni to nieodzowny element budowania przewagi rynkowej.

Edukacja, którą realizujemy, jest oparta o uniwersalne wartości etyczne.

Misja WSTiE znajduje odzwierciedlenie w następujących celach strategicznych:

1/ wysoka jakość, dostępność i innowacyjność kształcenia,

2/ specjalizacja edukacji,

3/ rozwój badań naukowych,

4/ umiędzynarodowienie uczelni,

5/ wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Skip to content