MISJA WSTiE

Dyplom Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, oferującej specjalistyczne kształcenie w wysokich europejskich standardach, gwarantuje kompleksowe wykształcenie poparte rzetelną praktyką oraz daje pewność zatrudnienia. Studentów kształci międzynarodowa kadra w modułowym systemie nauczania. Praktyczne doświadczenia studenci zdobywają podczas staży i praktyk w uznanych organizacjach i firmach na całym świecie

misja

BLIŻEJ STUDENTA, BLIŻEJ GOSPODARKI, BLIŻEJ ŚWIATA, czyli funkcjonowanie Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii jako nowoczesnej, przyjaznej, międzynarodowej uczelni turystycznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Kształcenie studentów na miarę XXI wieku, zdolnych do tworzenia nowych wartości ekonomicznych, społecznych i kulturowych. 

Elastycznie dostosowywanie programów kształcenia do oczekiwań krajowego i międzynarodowego rynku pracy. 

Tworzenie warunków dla kształtowania się i upowszechniania postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych. 

Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i rozwój kadry. Działanie na rzecz awansu gospodarczego i cywilizacyjnego regionu.

CELE STRATEGICZNE WSTiE:

1. Specjalizacja edukacji.
2. Umiędzynarodowienie uczelni.
3. Elitarność kształcenia.
4. Innowacyjność modelu uczelni.