WŁADZE UCZELNI

Stałe podnoszenie jakości usług edukacyjnych i prowadzonej działalności naukowo-badawczej w oparciu o sprawne, skuteczne i świadome zarządzanie możliwe jest w głównej mierze w oparciu o bogate doświadczenie władz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Nadrzędnym zadaniem władz uczelni jest nadzór nad doskonaleniem rozwiązań mających wpływ na kształtowanie postaw edukacyjno-zawodowych i etycznych społeczności akademickiej.  Jest to możliwe dzięki dostosowaniu systemu zarządzania uczelnią do zmieniającego się rynku usług szkolnictwa wyższego oraz aktywnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

mlabajmba1 003

REKTOR WSTIE dr Marek Łabaj, prof. WSTiE

Doktor nauk o kulturze fizycznej w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Absolwent dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju w turystyce, zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego oraz etykiety menedżera. Wieloletni pracownik dydaktyczno-naukowy Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Były prezes Instytutu Turystyki w Krakowie. Współwłaściciel i przewodniczący rady nadzorczej Śląskiego Instytutu Turystyki i Ochrony Środowiska w Katowicach, Wieloletni dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii.Ekspert, kierownik zespołów, autor oraz współautor licznych opracowań i prac wdrożeniowych dla gmin, miast i regionów w obszarze: strategii zrównoważonego rozwoju, strategii rozwoju turystyki, ochrony krajobrazu i środowiska, turystyki ekologicznej, badań preferencji i oczekiwań turystów, natężenia ruchu turystycznego oraz analiz dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.Autor oraz współautor podręczników, skryptów i monografii oraz programów kształcenia dla wyższych uczelni. Twórca strategii rozwoju kilku regionów, a także wielu prac projektowych, ekspertyz i opracowań naukowych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych dotyczących m.in. zrównoważonego rozwoju, rekreacji fizycznej i ekorozwoju. Koordynator zespołów projektowych oraz projektów międzynarodowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.Autor ponad pięciuset artykułów popularno-naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu fauny i flory.

KANCLERZ WSTiE – Maria Grzechynka

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wyróżniona Odznaką Honorową Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”, prestiżowym tytułem „Osobowość Ziem Górskich”, honorowym tytułem „ Zasłużony dla Miasta Sucha Beskidzka”, statuetką „Pąsowej Róży” za zaangażowanie na rzecz miasta Sucha Beskidzka oraz honorowym tytułem „Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego”.Pomysłodawca i inicjator projektu na rzecz rozwoju Podbabiogórza ,,Łączy nas Babia Góra”, członek Rady Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”; dyrektor Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr Fundacji Spółdzielczy Fundusz Oświaty Wiejskiej w Warszawie oraz Europejskiego Centrum Edukacji w Suchej Beskidzkiej, v-ce prezes międzynarodowego stowarzyszenia APURE Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów.Koordynator projektów europejskich o zasięgu ponadregionalnym: „Rozwój nowoczesnych kadr branży turystycznej Polski południowo-wschodniej”, „Innowacyjne firmy turystyczne województwa małopolskiego”, „Zastosowanie narzędzi public relations dla poprawy konkurencyjności sektora MŚP”, ,,Centrum innowacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla innowacyjnej gospodarki”, „Zastosowanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu firmą”.

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. BADAŃ: dr Krzysztof Borkowski

Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista w zakresie obsługi ruchu turystycznego oraz projektowania produktu turystycznego.Kierownik Zakładu Obsługi Ruchu Turystycznego oraz pracownik dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.Wyróżniony Odznaką Honorową Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”, członek zarządu i ekspert Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, członek zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej, kierownik zespołu badawczego MOT w zakresie zjawisk turystycznych w Małopolsce, kierownik zespołu badawczego MOT w zakresie zjawisk turystycznych w Krakowie oraz kierownik zespołu badawczego MOT w zakresie zjawisk turystycznych w obszarze transgranicznym na pograniczu Polska-Słowacja na terenie Małopolski.Problematyka badawcza: model wypoczynku Polaków, odpowiedzialność branży turystycznej, projektowanie produktu turystycznego, psychologiczne aspekty podróży, badanie opinii turystów na temat organizatorów podróży, miejsc recepcji ruchu turystycznego i kadry bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego.Autor i współautor licznych publikacji oraz uczestnik wielu konferencji metodycznych i naukowych w zakresie obsługi ruchu turystycznego oraz rekreacji ruchowej.

DZIEKAN WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI: dr Bartłomiej Walas

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Instytutu Studiów Wyższych nad Turystyką na Sorbonie, doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu turystycznego.Pracę naukowo-dydaktyczną łączył z praktyką gospodarki turystycznej na kierowniczych stanowiskach w Oddziale Instytutu Turystyki oraz Krakowskim Przedsiębiorstwie Turystycznym Wawel-Tourist. Od 1996 roku związany z Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki, a następnie Polską Organizacją Turystyczną, piastując w latach 1996-2008 stanowisko dyrektora Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu, odpowiedzialnego za promocję turystyczną Polski na rynku francuskim. Od 2008 roku pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, odpowiadając za strategię i promocję na rynkach zagranicznych. Prowadzi liczne wykłady monograficzne i szkolenia z zakresu marketingu terytorialnego. Jest autorem koncepcji Strategii marketingowej Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020. Autor lub współautor wielu książek, w tym w zakresie promocji turystycznej, autor ponad 50 artykułów naukowych i 23 prac naukowo-wdrożeniowych wykonywanych na zleceniem administracji rządowej i samorządowej.Członek zespołu ds. badań naukowych przy Ministrze Sportu i Turystyki. Wyróżniony odznaczeniami: Odznaką Honorową Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”, odznaką honorową „Za zasługi dla Polskiej Izby Turystyki”, odznaką Prezydenta Krakowa „Honoris Gratia”, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi (Polska) oraz Złotym Medalem Turystyki (Francja).

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH: dr Marek Nocoń 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Studium Pedagogiki i Psychologii AE, doktor nauk społecznych.
Przez wiele lat związany z Grupą Kapitałową Kredyt Banku, gdzie jako dyrektor oddziału spółki subsydiarnej uczestniczył w procesach wdrażania szkoleń doskonalących dla pracowników Grupy oraz brał udział w pracach zespołu Centrali przygotowującego i wdrażającego platformę elektronicznych kanałów dostępu do oferty Banku.
Obszary zainteresowań zawodowych: praca socjalna oraz analiza rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem badania losów absolwentów szkół wyższych.
Kierownik studiów podyplomowych WSTiE, trener w zakresie obsługi klienta, technik sprzedaży i coachingu, organizator warsztatów szkoleniowych.
Członek zespołów projektowych i koordynator projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, m.in.: „Rozwój nowoczesnych kadr branży turystycznej Polski południowo-wschodniej”, „Nowe specjalności, staże i warsztaty szansą na wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego WSTiE”, ,,Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy”, „Innowacyjne firmy turystyczne województwa małopolskiego”; współtwórca kampanii promocyjnych i reklamowych Uczelni.

DZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI:  Marcin Kubasiak

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej i Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Politechniki Gliwickiej, specjalista z zakresu zaawansowanych technologii IT i systemów informatycznych, webmaster, przewodniczący Rady Programowej ds. E-learningu WSTiE. Stały współpracownik i wykładowca Europejskiego Centrum Edukacji w Suchej Beskidzkiej.