Władze uczelni

WSTiE > Uczelnia > Władze uczelni
prof Łabaj

Rektor dr Marek Łabaj, prof. WSTIE

Doktor nauk o kulturze fizycznej, absolwent krakowskiej AWF oraz UJ, specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju w turystyce, zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego oraz etykiety menedżera.

Wieloletni pracownik dydaktyczno-naukowy AWF, UJ i AGH w Krakowie oraz GWSH w Katowicach. Były prezes Instytutu Turystyki w Krakowie. Przewodniczący rady nadzorczej Śląskiego Instytutu Turystyki i Ochrony Środowiska w Katowicach.Wieloletni dziekan Wydziału Nauk Społecznych w WSTiE. Ekspert, kierownik zespołów, autor oraz współautor licznych opracowań i prac wdrożeniowych dla gmin, miast i regionów w obszarze strategii zrównoważonego rozwoju, strategii rozwoju turystyki, ochrony krajobrazu i środowiska, turystyki ekologicznej, badań preferencji i oczekiwań turystów, natężenia ruchu turystycznego oraz analiz dobrych praktyk na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Koordynator zespołów projektowych oraz projektów międzynarodowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Autor i współautor podręczników, skryptów i monografii oraz programów studiów. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących m.in. zrównoważonego rozwoju, rekreacji fizycznej i ekorozwoju. Autor licznych artykułów popularno-naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Wyróżniony Odznaką Honorową Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”.

Kanclerz

Kanclerz WSTiE Maria Grzechynka

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Szkoły Przedsiębiorczości przy AE. Jako kanclerz odpowiada za kierowanie, organizowanie i nadzorowanie administracji WSTiE. Koordynuje obszar strategii rozwoju uczelni. Podejmuje decyzje w sprawach współpracy z krajowym i zagranicznym otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Pełni także funkcje: prezesa Fundacji Edukacja Zdrowie Rozwój, dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej oraz dyrektora Hotelu Monttis w Suchej Beskidzkiej. Przez wiele lat zajmowała kierownicze stanowiska w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr Fundacji Spółdzielczy Fundusz Oświaty Wiejskiej w Warszawie, Europejskim Centrum Edukacji, międzynarodowym Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Regionów APURE oraz Policealnym Studium Turystyki w Suchej Beskidzkiej. Zainicjowała współpracę międzynarodową pomiędzy samorządami, organizacjami społecznymi oraz biznesem w Małopolsce. Wyróżniona prestiżowym paszportem europejskim za wkład w tworzenie nowej rzeczywistości gospodarczej u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Inicjatorka wielu przedsięwzięć w zakresie edukacji, kultury i turystyki, o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W ramach programów unijnych zainicjowała i koordynowała realizację kilkudziesięciu projektów krajowych i europejskich, m. in. „Rozwój nowoczesnych kadr branży turystycznej Polski Południowo-Wschodniej”, „Europa Środkowo-Wschodnia wobec wyzwań XXI wieku”, „Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy”, „Regional Development Network – multiplikator polskich doświadczeń na rzecz rozwoju regionów Gruzji”, „Model działalności parków narodowych w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym”, „Design Thinking jako narzędzie praktycznego wsparcia rozwoju biznesu i nauki”. Wyróżniona Odznaką Honorową Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”, prestiżowym tytułem „Osobowość Ziem Górskich”, dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego „Za wkład w rozwój i promocję turystyki w województwie małopolskim”, honorowym tytułem „Zasłużony dla Miasta Sucha Beskidzka” oraz statuetką „Pąsowej Róży” za zaangażowanie na rzecz miasta Sucha Beskidzka.

prof. Borkowski

Pełnomocnik Rektora ds. badań naukowych dr Krzysztof Borkowski, prof. WSTiE

Doktor nauk o kulturze fizycznej, absolwent krakowskiej AWF, specjalista w zakresie badań ruchu turystycznego i projektowania produktu turystycznego. Kierownik Zakładu Obsługi Ruchu Turystycznego, pracownik dydaktyczno-naukowy AWF. 

Problematyka badawcza: model wypoczynku Polaków, odpowiedzialność branży turystycznej, projektowanie produktu turystycznego, psychologiczne aspekty podróży, badanie opinii turystów oraz miejsc recepcji i kadry obsługi ruchu turystycznego. Współzałożyciel i wieloletni dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji WSTiE. Ekspert Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, członek zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej, kierownik międzyuczelnianego zespołu ekspertów MOT ds. zjawisk turystycznych w Krakowie i Małopolsce. Wieloletni członek ogólnopolskiej komisji egzaminacyjno-kwalifikacyjnej dla pilotów wycieczek zagranicznych, wieloletni przewodniczący małopolskiej wojewódzkiej komisji egzaminacyjno-kwalifikacyjnej dla pilotów wycieczek. W latach 2003-2019 przewodniczący kapituły konkursu „ODYS” na najlepsze buro podróży w Małopolsce. Autor i współautor licznych publikacji oraz uczestnik wielu konferencji metodycznych i naukowych w zakresie obsługi ruchu turystycznego i rekreacji ruchowej. Wyróżniony Odznaką Honorową Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”, tytułem „Małopolska Osobowość Turystyki”, Odznaką Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia”, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.    

prof. Walas

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji dr Bartłomiej Walas, prof. WSTiE

Doktor nauk o kulturze fizycznej, absolwent krakowskiej AWF i Instytutu Studiów Wyższych nad Turystyką na paryskiej Sorbonie, specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu turystycznego. Pracę dydaktyczną łączył z praktyką gospodarki turystycznej na kierowniczych stanowiskach m.in. w Oddziale Instytutu Turystyki oraz w przedsiębiorstwie Wawel-Tourist.

W latach 1996-2008 dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu; w latach 2008-2017 roku wiceprezes i p.o. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Członek Rady Ekspertów ds. Turystyki przy Ministrze Rozwoju, Pracy i Technologii; członek Rady Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego; członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyki, członek Rady ds. rozwoju i promocji turystyki przy Marszałku Województwa Małopolskiego. Autor koncepcji „Strategii marketingowej Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020” oraz „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028”. Koordynator wielu krajowych i europejskich projektów, m.in. „Budowanie nowej jakości w parkach narodowych z uwzględnieniem oczekiwań i potencjału otoczenia społeczno-gospodarczego”, „Trener kadr sektora turystycznego w branży HORECA”, „Kompetencje zawodowe w branży MICE”. Autor licznych artykułów naukowych i prac badawczo-wdrożeniowych. Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w WSTiE. Współautor programów studiów na kierunku turystyka i rekreacja. Wyróżniony odznaczeniami: Odznaką Honorową Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”, Odznaką Honorową „Za zasługi dla Polskiej Izby Turystyki”, odznaką Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia”, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi (Polska) oraz Złotym Medalem Turystyki (Francja).

prof. Nocoń

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Marek Nocoń, prof. WSTiE

Doktor nauk społecznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Studium Pedagogiki i Psychologii AE. Przez wiele lat związany z Grupą Kapitałową Kredyt Banku, gdzie jako dyrektor oddziału spółki subsydiarnej uczestniczył w procesach wdrażania szkoleń dla pracowników Grupy Kapitałowej i instytucji zewnętrznych.

Obszary jego zainteresowań zawodowych to zarządzanie i jakość, praca socjalna oraz analiza rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem badania losów absolwentów szkół wyższych. Kierownik studiów podyplomowych WSTiE, doradca zawodowy, trener biznesu. Koordynator procesów dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz współautor i realizator programów szkoleniowych dla sektora MŚP.  Odpowiedzialny za współpracę międzynarodową uczelni. Członek zespołów projektowych i koordynator projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, m.in.: „Design thinking jako narzędzie praktycznego wsparcia rozwoju biznesu i nauki”, „Kompleksowy program wsparcia studentów uczeni kształcącej praktycznie dla sektora BPO”, „Wirtualne szkolenia w pracy w sektorze turystycznym”, „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii”. Członek zespołów realizujących projekty badawczo-rozwojowe i ekspertyzy. Współautor kilkudziesięciu publikacji z obszaru zarządzania, jakości, analizy rynku pracy, turystyki oraz marketingu.

Marcin Kubasiak

Dziekan Wydziału Informatyki Marcin Kubasiak

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej i Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz studiów doktoranckich w dziedzinie informatyki na Politechnice Śląskiej. Specjalista z zakresu zaawansowanych technologii IT i systemów informatycznych, webmaster, grafik komputerowy, realizator dźwięku. Przewodniczący Rady Programowej ds. Kształcenia zdalnego WSTiE. 

Wdrożeniowiec systemów informatycznych, w tym dla edukacji (USOS, SUITECRM, Moodle, CMS, Cisco Webex), administrator serwerów hostingowych. Wykładowca akademicki i trener w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”. Współautor programów studiów na kierunku informatyka oraz szkoleń i kursów informatycznych. Wykładowca z zakresu nowoczesnych narzędzi IT dla kadry akademickiej uczelni ukraińskich. Szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Europejskiego Centrum Edukacji w Suchej Beskidzkiej. Pracę dydaktyczną łączy z praktyką gospodarczą, realizując rozwiązania z zakresu automatyki, mechatroniki, systemów sterowania (mikrokontrolery, sterowniki PLC, realizacje CAD, CNC, druk 3D). Autor dokumentacji inżynieryjno-technicznych z zakresu automatyki i robotyki oraz systemów sterowania wykorzystywanych w przemyśle produkcyjnym. Wdrożeniowiec projektów unijnych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdalnej.

Marek Durmała

Dziekan Wydziału Turystyki – Filia w Krakowie: Marek Durmała

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Wykładowca, specjalista w zakresie obsługi ruchu turystycznego, pilotażu, historii turystyki i rekreacji oraz turystyki kwalifikowanej. Koordynator ds. ćwiczeń terenowych w WSTiE.

Germanista, doradca zawodowy, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. Członek zespołów eksperckich realizujących projekty: „Kompetencje zawodowe w branży MICE”, „Od edukacji do zatrudnienia poprzez przedsiębiorczość”, „Wirtualne szkolenia zawodowe w sektorze turystycznym”, „Sieciowy produkt turystyczny Podbabiogórza”. Autor i współautor publikacji: „Problem niskiej emisyjności i świadomości ekologicznej mieszkańców Małopolski”, „Budowa zielonych hosteli w oparciu o biologicznie odnawialne materiały budowlane i sieć naturalnych mediów gospodarczych”, „Badania jakościowe i ilościowe ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 2018-2020”, „Szlaki turystyki kulturowej w Małopolsce – wykorzystanie i promocja na wybranych przykładach. Monografia”. Wyróżniony Odznaką Honorową Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”.