...

Krajowe Centrum Innowacji w Turystyce

KRAJOWE CENTRUM INNOWACJI W TURYSTYCE

Krajowe Centrum Innowacji w Turystyce (KCIT) zostało powołane przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej – lidera w kształceniu kadr turystycznych i jest prowadzone w ścisłej współpracy z gospodarką.

Wobec ogromnego rozwoju technologii informacyjno-telekomunikacyjnych i mediów społecznościowych oraz kultury innowacyjności i kreatywności twórcze uczestnictwo w zmianach cywilizacyjnych staje się najpilniejszym wyzwaniem. Innowacyjność i kreatywność to zarówno badania naukowe i nowoczesne technologie, jak i przyjęcie otwartej i dynamicznej postawy oraz odkrywanie i zastosowanie nowych rozwiązań w wielu sferach życia. Krajowe Centrum Innowacji w Turystyce potrafi takie rozwiązania znaleźć i wdrożyć w oparciu o wieloletnie doświadczenie uczelni turystycznej, która w 2013 r. oraz w 2014r. znalazła się na pierwszym miejscu wśród niepublicznych uczelni turystycznych w Polsce wg najważniejszego branżowego rankingu.

Centrum, kierowane przez osoby o znaczącym dorobku zawodowym i wysokich kompetencjach w dziedzinie zarządzania, turystyki, ekologii i kultury, pragnie tworzyć platformę współpracy dla podmiotów związanych z gospodarką turystyczną oraz wspomagać proces kształcenia w tej dziedzinie.

KCIT, jako inspirator i koordynator innowacyjnych przedsięwzięć, zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki w regionie i poza jego granicami, w szczególności przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje turystyczne oraz specjalistów związanych z turystyką, ekologią i innowacjami w tej dziedzinie i dziedzinach pokrewnych. 

Krajowe Centrum Innowacji w Turystyce:

– uczestniczy w przedsięwzięciach regionalnych, branżowych i sektorowych,  w klastrze turystyki oraz izbach, stowarzyszeniach i organizacjach  turystycznych;
– bierze udział w partnerstwie publiczno-prawnym;

– jest wiarygodnym partnerem biznesowym w przedsięwzięciach turystycznych, przemysłu czasu wolnego oraz sektorów pokrewnych;
– inicjuje i opracowuje innowacyjne koncepcje dla turystyki, propozycje produktów turystycznych, standardy, know-how, najlepsze praktyki itp.;
– oferuje rozwiązania informatyczne dla turystyki;
– prowadzi szkolenia, kursy, konferencje, sympozja i inne przedsięwzięcia dla turystyki i sektorów pokrewnych;
– wykonuje opracowania biznesowo-turystyczne, takie jak: programy i strategie rozwoju turystyki, wdrażanie i ewaluacja strategii rozwoju (programy operacyjne), aktualizacja dokumentów strategicznych, analizy i badania rynku turystycznego, audyty turystyczne, koncepcje produktów (projektów), – biznesplany i studia wykonalności;
– monitoruje i pozyskuje środki finansowe (granty, dotacje, fundraising) z rozmaitych źródeł krajowych i zagranicznych;
– podejmuje inne inicjatywy w sferze gospodarczej.

Jeśli:
– mają Państwo ciekawy pomysł, innowację produktową, organizacyjna, procesową;

– poszukują Państwo wiarygodnego partnera biznesowego do realizacji projektu turystycznego lub branży pokrewnej;
– planują Państwo wykonanie analizy, badania, nowej strategii

Zapraszamy do współpracy!

Krajowe Centrum Innowacji w Turystyce przy Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii
30-015 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1
tel.: 338745425, e-mail:  szkola@wste.edu.pl