...

Współpraca

Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi zajmuje bardzo ważne miejsce w działalności WSTiE. Wpływa na podniesienie jakości procesu edukacyjnego, służy wymianie doświadczeń, pełni rolę promocji regionu i Polski na arenie międzynarodowej.
WSTiE od wielu lat aktywnie współpracuje z partnerami zagranicznymi na całym świecie;

 • organizacjami międzynarodowymi,
 • ośrodkami polonijnymi,
 • stowarzyszeniami,
 • uczelniami wyższymi,

W erze wspólnego rynku edukacyjnego jednym z priorytetów Uczelni jest zarówno rozwój wspólnych projektów z obecnymi partnerami, jak i inicjowanie współpracy z nowymi środowiskami akademickimi.
Współpraca WSTiE jest najbardziej intensywna z uczelniami z krajów członkowskich Unii Europejskiej ze względu na wspólne z dziedzictwo kulturowe, jak i najnowsze trendy w edukacji wyższej.

OBSZAR DZIAŁANIA

Współpraca studia II stopnia
 • Współpraca z uczelniami i innymi organizacjami zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń naukowo-dydaktycznych.
 • Negocjowanie, opracowywanie i nadzór nad realizacją umów lub porozumień o współpracy międzynarodowej.
 • Koordynacja programu Erasmus; wymiana studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej.
 • Organizacja wizyt gości i delegacji zagranicznych w Uczelni oraz delegacji przedstawicieli WSTiE za granicą.
 • Organizowanie i koordynacja programów wymiany dla studentów i pracowników Uczelni i innych partnerów krajowych z instytucjami zagranicznymi.
 • Wspieranie międzynarodowej mobilności studentów WSTiE w zakresie możliwości realizowania za granicą części studiów, praktyk studenckich oraz staży.
 • Doradztwo edukacyjne dla studentów z zagranicy w zakresie możliwości form i kierunków kształcenia w WSTiE, przygotowania aplikacji na studia oraz aktualnych wymogów rynku pracy.
Skip to content