PRZEDSIĘWZIĘCIA WSTiE

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii na bieżąco odczytuje potrzeby rynku i wpisuje się w znacznie przyspieszony obecnie rytm życia społecznego i gospodarczego miasta, regionu i kraju. Prowadzi szereg inicjatyw mających na celu zaistnienie uczelni jako liczącego się partnera w branży informatycznej, turystycznej oraz administracyjnej, a są to:

Nawiązywanie kontaktów i wprowadzanie szeregu cennych inicjatyw na rzecz szkoły i regionu  na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Promocja miasta, regionu i Polski poza granicami.

Współpraca na mocy zawartej umowy z Uniwersytetem Jagiellońskim w zakresie koordynacji planów i programów nauczania studiów licencjackich na kierunku politologia prowadzonych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz kontynuacji studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku studiów na UJ.

Umowa o współpracy z Fundacją na rzecz rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Renowacja zamku suskiego zwanego „Małym Wawelem” na potrzeby WSTiE; ochrona polskiego dziedzictwa narodowego i praktyczne wykorzystanie zabytkowych pomieszczeń.

Udział w projekcie LEADER+ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ŁĄCZY NAS BABIA GÓRA” NA RZECZ ROZWOJU PODBABIOGÓRZA realizowanym na obszarze 6 gmin wiejskich i 1 gminy miejsko-wiejskiej Podbabiogórza; jednym ze strategicznych celów projektu jest współpraca różnych sektorów Podbabiogórza zdolnych do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju subregionu.

Współpraca z Kuratorium Oświaty w Krakowie – zorganizowanie pod patronatem KO konkursu o indeks WSTiE dla szkół ponadgimnazjalnych i bezpłatny rok studiów: Idea społeczeństwa informacyjnego w ramach projektu „Informatyka otwiera drzwi jutra” oraz Znaczenie turystyki w rozwoju regionalnym w ramach projektu „Uwolnij wyobraźnię”.

Współorganizacja wraz z Europejskim Centrum Informacji w Krakowie obchodów 50-lecia podpisania Traktatów Rzymskich ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom).

Promocja kultury, nauki polskiej; pomoc w nawiązaniu  kontaktów i zawieraniu umów przez polskich przedsiębiorców.

Współpraca z miejscowym Zespołem Szkół Ogólnokształcących: wymiana doświadczeń, uczestnictwo licealistów w wybranych zajęciach, wspólne przedsięwzięcia w ramach kół naukowych.

Cykliczna organizacja przez Akademickie Biuro Karier WSTiE jesiennych targów pracy.

Aktywna działalność sekcji studenckich, kół naukowych i klubów.

Prowadzenie cyklicznej akcji honorowego krwiodawstwa „Wampiriada” organizowanej przez studentów WSTiE.

Pomoc charytatywna wychowankom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Katowicach, Domu Dziecka w Radoczy oraz Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych z Wadowic przy współpracy z hotelem Monttis poprzez zbiórki darów dla podopiecznych i organizowanie „mikołajek”.

Organizowanie z Urzędem Miasta Suchej Beskidzkiej przy udziale środowisk lokalnych wykładów otwartych i paneli dyskusyjnych dla mieszkańców powiatu suskiego z przedstawicielami świata nauki, gospodarki i instytucji życia społecznego.

Współpraca z Muzeum Miejskim w Suchej Beskidzkiej w zakresie organizowania wystaw tematycznych.

Włączanie się w prace Miejskiego Ośrodka Kultury poprzez organizowanie konkursów naukowych, paneli dyskusyjnych i szkoleń.

Współpraca z Ogólnopolskim Forum Rozwoju Kolejowych Szlaków Turystycznych na rzecz przywrócenia systematycznego funkcjonowania linii Chabówka – Nowy Sącz.

Działania na obszarze Unii Europejskiej

Współpraca z Uniwersytetem Rozwoju Obszarów Wiejskich Europy APURE,  zrzeszającym 15 krajów Wspólnoty oraz Kanadę, który od dwudziestu lat szerzy zasady zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Europy. Organizacja w czerwcu 2008 r. prestiżowego przedsięwzięcia o międzynarodowej skali – jubileuszowej sesji APURE na temat „Rozwój obszarów wiejskich w Europie. Edukacja, kultura i tradycja jako źródło innowacji i nowoczesności” przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii – wyłącznego przedstawiciela APURE w Polsce.

Udział we francuskim partnerstwie Programu Leader – umowa o współpracy z Francuskim Narodowym Parkiem Krajobrazowym Lotaryngii. 

Współpraca z miastem Saint Joseph na Wyspie Reunion na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz wzajemna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie kultury i edukacji.

Współpraca ze Stowarzyszeniem AGRYA z Szolnoku na Węgrzech na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz wzajemna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie kultury i edukacji.

Współpraca z Domem Polonii we Francji.

Współpraca przy organizowaniu Światowego Dnia Polonii.

Organizowanie warsztatów regionalnych w szkołach podstawowych i średnich we Francji. Nauka rzemiosła lokalnego prowadzona przez studentów WSTiE i emisariuszy.

Podpisanie umowy o współpracy między czterema gminami wiejskimi i jedną gminą miejską z Węgier i Polski.

Zainicjowanie kontaktu i aktywny udział w realizacji umowy o współpracy pomiędzy Powiatem Suskim a francuskim regionem Pais de Calais.

Krajowy zarząd Zawodowej Formacji na rzecz Turystyki „Formatur” – Ministerstwo Turystyki Republiki Kuby.