WSPÓŁPRACA MIĘDZYUCZELNIANA

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii od wielu lat współpracuje z partnerskimi uczelniami z różnych krajów m.in.: USA, Anglii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy, Kazachstanu, Gruzji, Białorusi. Efektem tej współpracy są wspólne projekty międzynarodowe, przedsięwzięcia badawcze, wymiana programów nauczania, konferencje, wykłady monograficzne, publikacje oraz wymiany kadry i studentów.

Najbardziej wymierny i aktywny charakter ma współpraca realizowana obecnie z  następującymi uczelniami:

University of Central Lancashire Preston (UCLan) – jeden z największych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii o społeczności studentów i kadry bliskiej 40000, na ponad 500 kierunkach studiów licencjackich i około 180 programach nauczania podyplomowego. Uczelnia położona jest w samym sercu Preston. Została założona w 1828 roku jako „Instytut na rzecz rozpowszechniania wiedzy”, w 1992 UCLan przyznano status uniwersytetu. W skład uczelni wchodzą także kampusy na Westlakes w West Cumbria (program badań jądrowych i związanych z energią); Llangollen w North Wales (edukacja na zewnątrz); Burnley, Lancashire  oraz najnowszym specjalnie zaprojektowanym Międzynarodowym Kampusie na Cyprze, który został otwarty w 2012 roku. University of Central Lancashire ulokowany jest pośród pięciu wiodących pod względem popularności w rankingach uniwersytetów w Anglii pod względem nauczania na kierunku Turystyki, Hotelarstwa i Events (THE).

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej wraz z University of Central Lancashire wspólnie realizuje projekty w ramach programu Erasmus+. Dzięki wspólnym działaniom prowadzone są wymiany dydaktyczno-naukowe oraz wymiany studenckie.

University of Bedfordsire w Luton, Anglia – umowa o współpracy, wymiana programów kształcenia, konspektów, prac studentów, koordynacja wspólnych badań naukowych, klasyfikacja punktowa programów nauczania, wizyty pracowników obu uczelni, wykłady w języku angielskim dla studentów WSTiE, wymiana doświadczeń zawodowych, wyznaczenie koordynatorów odpowiedzialnych za realizację programu, zapewnienie studentom wysokiej jakości nauczania; ocena ich postępów w nauce, opracowanie kryteriów rekrutacji i organizacja egzaminu kwalifikacyjnego, kontynuacja nauki przez studentów WSTiE na uniwersytecie w Bedfordsire w Luton uzyskanie przez nich brytyjskiego dyplomu Managera Turystyki (studia 3+1 oraz 2+2), otoczenie opieką młodzieży studiującej na uniwersytecie w Bedfordsire, zapewnienie miejsca w akademikach oraz udzielenie wsparcia.

Uniwersytet w Palermo, Włochy – umowa o współpracy kładzie główny nacisk na kwestie związane z turystyką oraz związane z tą tematyką wymiany kadry naukowej, dydaktycznej i wymiany studenckie. Uniwersytet wspólnie z WSTiE uczestniczył w dużym międzynarodowym projekcie finansowanym z funduszy UE – Ecocycles. Historia uniwersytetu sięga końca XIV wieku, kiedy to nauczano tu prawa i medycyny. W roku 1806 uformowany został oficjalnie uniwersytet w Palermo. Kształci on na 12 wydziałach około 50 000 studentów na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.

Uniwersytet Complutense, Hiszpania – umowa o współpracy, realizacja zadań w ramach Programu Erasmus, wspólne przygotowywanie i realizacja projektów edukacyjnych, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja konferencji naukowych i seminariów z dziedzin wspólnych zainteresowań. Escuela Universitaria de Estadistica z siedzibą w Madrycie jest jedną z największych na świecie publicznych szkół wyższych uczącą ponad 100 000 studentów.

Uniwersytet w Goeteborgu, Szwecja – zawarta umowa dotyczy wymian pracowników, studentów oraz kadry. Ze względu na profil uczelni współpraca pomiędzy nią a WSTiE skupia się głównie w obszarze dziedzin związanych z ekologią oraz turystyką kulturową. Czerpiąc ze swoich wieloletnich doświadczeń, uniwersytet w Goeteborgu przystąpił do tworzenia wraz z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii partnerstwa strategicznego mającego na celu budowanie wspólnych programów dydaktycznych. Uniwersytet kształci na 8. wydziałach około 37 tysięcy studentów i cieszy się ponad stuletnimi tradycjami akademickimi. Jako silna jednostka akademicka zatrudniająca 6 000 pracowników, prowadzi atrakcyjne programy studiów i przyciąga studentów oraz naukowców z całego świata. Jako uczelnia posiadająca certyfikat środowiskowy aktywnie działa na rzecz rozwoju zrównoważonego.

Uniwersytet w Mediolanie, Włochy – wspólnie z uniwersytetem została zorganizowana konferencja naukowa w WSTiE. Współpraca zaowocowała wymianą doświadczeń kadry dydaktycznej. Uniwersytet w Mediolanie jest publiczną uczelnią składającą się z 8 wydziałów, w których pracuje ponad 2000 wykładowców. Uczelnia kształci 64 000 studentów m.in. na wydziałach: Rolnictwa i Nauk o Żywieniu, Kultury Fizycznej i Sportu, Prawa oraz Nauki i Technologii. Uczelnia zlokalizowana jest w zabytkowej części Mediolanu i jest ona wpisana na stałe w krajobraz kulturalny i edukacyjny regionu.

INP – Instituto Superior de Novas Profissões, Portugalia – umowa o współpracy w zakresie wymiany studentów i kadry dydaktycznej w ramach programu Erasmus, wymiana doświadczeń dydaktyczno-naukowych, wspólne wykłady oraz realizacja części studiów w partnerskiej uczelni. Instituto Superior Novas Profissões w Lizbonie kształci w zakresie: turystyki, reklamy, komunikacji społecznej, administracji i zarządzania i dziennikarstwa.

Eszterházy Károly University of Applied Sciences, Węgry – współpraca naukowo- dydaktyczna na polu dziedzin informatyki oraz turystyki. Prowadzone są wspólne badania naukowe w szczególności z turystyki. Dzięki wieloletniemu partnerstwu pomiędzy uczelniami wspólnie z WSTiE Uniwersytet Eszterházy Károly buduje partnerstwo strategiczne. Uniwersytet Nauk Stosowanych jest dynamicznie rozwijającą się jednostką szkolnictwa wyższego zlokalizowaną na terenie barokowego miasta Eger, gdzie pełni funkcję centrum informatycznego, intelektualnego oraz kulturalnego. Misją uczelni jest zwiększanie jakości kształcenia na terenie Węgier. W tym celu uczelnia rozwija kolejne programy studiów, czerpiąc doświadczenia od swoich międzynarodowych partnerów m.in. Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

Karoly Robert College w Gyöngyös, Węgry – misją uczelni jest przyczynienie się do rozwoju społeczeństwa poprzez prowadzenie edukacji i badań naukowych na najwyższym międzynarodowym poziomie. Oferuje edukację zorientowaną na praktykę, szkolenia z wiedzy teoretycznej i praktycznej w różnych obszarach zainteresowań. Uczelnia intensywnie współpracuje na międzynarodową skalę, dając  możliwości wymiany dla uczniów, nauczycieli i pracowników. Interdyscyplinarne podejście pracowników do wysokiej jakości kształcenia i badań pozwala uczelni angażować się w wiele projektów edukacyjnych i badawczych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Wiedza, innowacje i doświadczenie to główne atuty Karoly Robert Foiskola. Kadrę stanowią naukowcy prowadzący badania związane z tematyką studiów, nauczyciele akademiccy z wieloletnim doświadczeniem oraz praktycy. Oprócz głębokiej wiedzy teoretycznej, dobrego przygotowania merytorycznego, posiadają duże doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzonych zajęć. Potwierdzeniem tych kwalifikacji są certyfikaty, ukończone szkolenia oraz wiele godzin przeprowadzonych kursów, szkoleń i zajęć dydaktycznych.

W ramach współpracy zrealizowano m.in. takie działania jak: projekty młodzieżowe w ramach programu Młodzież w Działaniu, 3 letni projekt Erasmus IP, krótkie i długoterminowe wizyty naukowców, nauczycieli akademickich i ekspertów, organizacja seminariów, wykładów, warsztatów i kursów specjalistycznych.

Wyższa Szkoła Ekonomii w Szolnok, Węgry – współpraca pomiędzy WSTiE a Szlonok Foiskola skupia się głownie wokół wymiany doświadczeń, kadry naukowej, wspólnych badań naukowych i przedsięwzięć. Jako jedna z najdynamiczniej rozwijających się uczelni na Węgrzech Solnok Foiskola oferuje studia na 8. kierunkach studiów licencjackich oraz 30. kierunkach na studiach podyplomowych. Uczelnia gości w swoich murach studentów z ponad 10. krajów z całego świata i daje możliwość podjęcia studiów prowadzonych w języku angielskim.

Kodolányi János University of Applied Sciences, Węgry – umowa o współpracy w zakresie wymiany studentów i kadry dydaktycznej w ramach programu Erasmus, wymiana doświadczeń dydaktyczno-naukowych, wspólne wykłady oraz realizacja części studiów w partnerskiej uczelni. Kodolányi János Főiskola kształci ponad 10 000 studentów w zakresie: administracji, komunikacji, turystyki, medycyny, nauk humanistycznych, nauk społecznych i stosunków międzynarodowych.

Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja – umowa o współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych badań, wymiany kadry dydaktycznej i studentów w ramach programu Erasmus, wymiana doświadczeń dydaktyczno-naukowych, wspólne wykłady oraz realizacja części studiów w partnerskiej uczelni.

– Realizacja wspólnego transgranicznego projektu ,,Razem dla zrównoważonej turystyki”; badano zjawiska turystyczne i ruch turystyczny zachodzące na obszarze pogranicza polsko-słowackiego oraz zarekomendowano do wdrożenia innowacje w zakresie turystyki zrównoważonej na terenie działań. Główne cele: upowszechnienie zasad zrównoważonego rozwoju w działalności turystycznej, promowanie  dobrych praktyk w zakresie turystyki zrównoważonej, budowanie potencjału sektora turystyki zrównoważonej regionu pogranicza polsko-słowackiego, rozwój turystyki prozdrowotnej i profilaktycznej, stworzenie produktów turystycznych  opartych  na walorach przyrodniczych i kulturowych.

– Realizacja wspólnego transgranicznego projektu ,,Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy”, który przyczynił się do zwiększenia atrakcyjności społeczno-gospodarczej i ekologicznej pogranicza polsko-słowackiego poprzez m.in. kontynuację badań związanych z rozwojem zrównoważonej turystyki. Główne cele: kontynuacja badań zjawisk turystycznych, wdrażanie innowacji w zakresie zrównoważonej turystyki na terenie działań, wzrost zatrudnienia w branży turystycznej i okołoturystycznej, wsparcie i umocnienie istniejących partnerstw działających na rzecz wzmocnienia potencjału turystycznego Podbeskidzia, rozwój turystyki prozdrowotnej i profilaktycznej, upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju w działalności turystycznej pogranicza polsko-słowackiego i promowanie dobrych praktyk oraz wzmacnianie potencjału sektora turystyki zrównoważonej regionu pogranicza. Beneficjentami obu projektów byli mieszkańcy pogranicza polsko-słowackiego, lokalny biznes turystyczny i okołoturystyczny, lokalna społeczność, studenci szkół wyższych zaangażowanych w realizację projektu, lokalne i regionalne władze.

Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja – pomiędzy uczelnimi zawarta została umowa współpracy na polu wymiany pracowników, studentów i kadry. Uniwersytet kształci na 6. kierunkach na poziomie studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich, prowadzi także rozliczne programy kształcenia ustawicznego. Od czasu założenia w 1952 r. jest jedną z wiodących uczelni na terenie Słowacji. Uczelnia, kształcąc na kierunkach związanych z rolnictwem oraz im pokrewnych, znajduje się w ścisłym gronie liderów słowackiego rynku edukacyjnego.

Uniwersytet Techniczny w Libercu, Czechy – umowa o współpracy w zakresie wymiany studentów i kadry dydaktycznej, wymiana doświadczeń dydaktyczno-naukowych, wspólne wykłady oraz realizacja części studiów w partnerskiej uczelni. Uniwersytet działa prężnie na Czeskim rynku edukacyjnym od 1953 r. i w chwili obecnej prowadzi ponad 100 projektów badawczych. Uczelnia kształci 8000 studentów na 6 wydziałach: Inżynierii Mechanicznej, Inżynierii Tekstyliów, Nauk Humanistycznych i Edukacji, Ekonomii, Sztuk Pięknych i Architektury oraz Mechatroniki, Informatyki i Studiów Interdyscyplinarnych.

Gruziński Uniwersytet Lotniczy w Tbilisi, Gruzja – współpraca w zakresie prowadzenia projektów badawczych, wymiany ekspertów i nauczycieli akademickich, wymiana studentów, wydawanie publikacji. Historia uniwersytetu sięga 1992 r. gdy w oparciu o silne tradycje lotnictwa w Gruzji postanowiono utworzyć instytut edukacyjno-naukowy, który początkowo rozwijany był w strukturze Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego. W 2005 roku podjęta została decyzja o odłączeniu instytutu z struktury Uniwersytetu Technicznego i utworzeniu na jego bazie nowej uczelni. W chwili obecnej Uniwersytet posiada wyposażenie najwyższej klasy i zapewnia swoim studentom komfortowe warunki podjęcia studiów.

Anadolu University, Eskişehir – umowa o współpracy w zakresie wymiany studentów i kadry dydaktycznej w ramach programu Erasmus, wymiana doświadczeń dydaktyczno-naukowych, wspólne wykłady oraz realizacja części studiów w partnerskiej uczelni. Uniwersytet został ufundowany w 1990 r. kształci w zakresie: nauk społecznych, ekonomicznych, humanistycznych, technicznych, biznesu, architektury, prawa i medycyny. Uczelnia oferuje swoim studentom zaawansowaną infrastrukturę w, której studenci zachęcani są nie tylko do pogłębiania wiedzy ale i aktywności społecznej i kulturowej na światową skalę.

Izobraževalni Center Piramida Maribor, Višja Strokovna Šola, Słowenia – umowa o współpracy w zakresie wymiany studentów i kadry dydaktycznej w ramach programu Erasmus. Uczelnia kształci na najwyższym poziomie w zakresie Technologii Gastronomicznej oraz Nauk o Żywności. Uczelnia skupiona jest na współpracy z biznesem i rozwijaniem kompetencji zawodowych swoich studentów. Uczelnia stale rozwija współpracę międzynarodową realizując program Erasmus+.

Rezeknes Augstskola, Łotwa – umowa o współpracy w ramach programu Erasmus  (wymiana studentów, praktyki studenckie). Łotewska uczelnia prowadzi kształcenie m.in. w zakresie informatyki, nauk społecznych i zarządzania. Powstała z połączenia oddziałów Uniwersytetu Łotwy i  Uniwersytetu Technicznego w Rydze.

WSTiE podpisała umowy i aktywnie współpracuje z 17. uniwersytetami z Ukrainy, wśród których znajdują się m.in.: Lwowski Państwowy Instytut Ekonomii i Turystyki, Narodowy Uniwersytet Lotniczy z Kijowa, Międzynarodowy Uniwersytet Ekonomiczno-Humanistyczny im. Stepana Demjanczuka w Równem, Narodowy Ekonomiczny Uniwersytet z Odessy.

WSTiE współpracuje z pięcioma uniwersytetami z Kazachstanu. Uczelnia została wybrana na miejsce prezentacji promującej światową wystawę dorobku kultury, nauki oraz techniki krajów i narodów świata EXPO 2017, której stolica kraju Astana będzie gospodarzem.