Współpraca międzyuczelniana

WSTiE > Współpraca > Współpraca międzyuczelniana

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii od wielu lat współpracuje z partnerskimi uczelniami z różnych krajów m.in.: USA, Anglii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy, Kazachstanu, Gruzji, Białorusi. Efektem tej współpracy są wspólne projekty międzynarodowe, przedsięwzięcia badawcze, wymiana programów studiów, konferencje, wykłady monograficzne, publikacje oraz wymiany kadry i studentów.

Najbardziej wymierny i aktywny charakter ma współpraca realizowana obecnie z  następującymi uczelniami:

University of Central Lancashire Preston (UCLan)

University of Central Lancashire Preston (UCLan), Wielka Brytania

Jeden z największych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, o społeczności studentów i kadry bliskiej 40000, na ponad 500 kierunkach studiów licencjackich i około 180 programach nauczania podyplomowego.

Uczelnia położona jest w samym sercu Preston. Została założona w 1828 roku jako „Instytut na rzecz rozpowszechniania wiedzy”, w 1992 roku UCLan przyznano status uniwersytetu. W skład uczelni wchodzą także kampusy na Westlakes w West Cumbria (program badań jądrowych i związanych z energią), Llangollen w North Wales (edukacja na zewnątrz), Burnley, Lancashire  oraz w najnowszym specjalnie zaprojektowanym Międzynarodowym Kampusie na Cyprze, który został otwarty w 2012 roku. University of Central Lancashire ulokowany jest pośród pięciu wiodących pod względem popularności w rankingach uniwersytetów w Anglii pod względem kształcenia na kierunku Turystyka, Hotelarstwo i Eventy (THE). Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej wraz z University of Central Lancashire wspólnie realizują projekty w ramach programu Erasmus+. Dzięki wspólnym działaniom prowadzone są wymiany dydaktyczno-naukowe oraz wymiany studenckie.

University of Bedfordshire w Luton

University of Bedfordshire w Luton, Wielka Brytania

Umowa o współpracy, wymiana programów kształcenia, konspektów, prac studentów, koordynacja wspólnych badań naukowych, klasyfikacja punktowa programów studiów, wizyty pracowników obu uczelni, wykłady w języku angielskim dla studentów WSTiE, wymiana doświadczeń zawodowych.

Wyznaczenie koordynatorów odpowiedzialnych za realizację programu, zapewnienie studentom wysokiej jakości nauczania, ocena ich postępów w nauce, opracowanie kryteriów rekrutacji i organizacja egzaminu kwalifikacyjnego, kontynuacja nauki przez studentów WSTiE na uniwersytecie w Bedfordshire w Luton – uzyskanie przez nich brytyjskiego dyplomu Managera Turystyki (studia 3+1 oraz 2+2), otoczenie opieką młodzieży studiującej na uniwersytecie w Bedfordshire, zapewnienie miejsca w akademikach oraz udzielanie wsparcia.

Uniwersytet w Palermo

Uniwersytet w Palermo, Włochy

Powstała w 2002 roku firma Independent Digital jest największym w Polsce niezależnym agregatorem treści cyfrowych. Spółka działa w branży muzycznej i telekomunikacyjnej.

Uniwersytet wspólnie z WSTiE uczestniczył w dużym międzynarodowym projekcie Ecocycles finansowanym z funduszy UE. Historia uniwersytetu sięga końca XIV wieku, kiedy to nauczano tu prawa i medycyny. W 1806 roku uformowany został oficjalnie uniwersytet w Palermo. Kształci on na 12 wydziałach około 50 000 studentów na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.

Uniwersytet Complutense w Madrycie

Uniwersytet Complutense w Madrycie, Hiszpania

Umowa o współpracy dotyczy realizacji zadań w ramach Programu Erasmus +, wspólnego przygotowywania i realizacji projektów edukacyjnych, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, organizacji konferencji naukowych i seminariów z obszarów wspólnych zainteresowań.

Uniwersytet Complutense to jedna z najstarszych na świecie i druga co do wielkości uczelnia w Europie. Jest jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w świecie hiszpańskojęzycznym. Spośród ośmiu hiszpańskich laureatów Nagrody Nobla siedmiu było studentami lub profesorami  Uniwersytetu Complutense. Na poziomie międzynarodowym uczelnia współpracuje z najbardziej prestiżowymi uniwersytetami na świecie, takimi jak: University of Oxford, Paris 1 Pantheon-Sorbonne University, University of Rome „La Sapienza”, University of Harvard, University of Chicago i University of California w Berkeley. 

Uniwersytet w Goeteborgu

Uniwersytet w Goeteborgu, Szwecja

Zawarta umowa dotyczy wymian pracowników, studentów oraz kadry. Ze względu na profil uczelni współpraca skupia się głównie w obszarze związanym z ekologią i turystyką kulturową.

Czerpiąc ze swoich wieloletnich doświadczeń, Uniwersytet w Goeteborgu przystąpił do tworzenia wraz z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii partnerstwa strategicznego mającego na celu budowanie wspólnych programów dydaktycznych. Uniwersytet kształci na 8. wydziałach około 37 tysięcy studentów i cieszy się ponad stuletnimi tradycjami akademickimi. Jako silna jednostka akademicka zatrudniająca 6 000 pracowników prowadzi atrakcyjne programy studiów i przyciąga studentów oraz naukowców z całego świata. Posiadając certyfikat środowiskowy, aktywnie działa na rzecz rozwoju zrównoważonego.

Uniwersytet w Mediolanie

Uniwersytet w Mediolanie, Włochy

Wpólnie z Università degli Studi di Milano została zorganizowana konferencja naukowa w WSTiE. Współpraca zaowocowała wymianą doświadczeń kadry dydaktycznej. 

Uniwersytet w Mediolanie jest publiczną uczelnią składającą się z 8 wydziałów, w których pracuje ponad 2000 wykładowców. Uczelnia kształci 64 000 studentów m.in. na wydziałach: Rolnictwa i Nauk o Żywieniu, Kultury Fizycznej i Sportu, Prawa oraz Nauki i Technologii. Uczelnia zlokalizowana jest w zabytkowej części Mediolanu i jest wpisana na stałe w krajobraz kulturalny i edukacyjny regionu.

INP – Instituto Superior de Novas Profissões

INP – Instituto Superior de Novas Profissões, Portugalia

Umowa o współpracy w zakresie wymiany studentów i kadry dydaktycznej w ramach programu Erasmus.

Wymiana doświadczeń dydaktyczno-naukowych, wspólne wykłady oraz realizacja części studiów w partnerskiej uczelni. Instituto Superior Novas Profissões w Lizbonie kształci w zakresie: turystyki, reklamy, komunikacji społecznej, administracji i zarządzania i dziennikarstwa.

Eszterházy Károly University of Applied Sciences

Eszterházy Károly University of Applied Sciences, Węgry

Współpraca naukowo-dydaktyczna w obszarze informatyki oraz turystyki. Prowadzone są wspólne badania naukowe, w szczególności z turystyki.

Dzięki wieloletniemu partnerstwu pomiędzy uczelniami wspólnie z WSTiE Uniwersytet Eszterházy Károly buduje partnerstwo strategiczne. Węgierski uniwersytet jest dynamicznie rozwijającą się jednostką szkolnictwa wyższego zlokalizowaną na terenie barokowego miasta Eger, gdzie pełni funkcję centrum informatycznego, intelektualnego oraz kulturalnego. Misją uczelni jest zwiększanie jakości kształcenia na terenie Węgier. W tym celu uczelnia rozwija kolejne programy studiów, czerpiąc doświadczenia od swoich międzynarodowych partnerów m.in. Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), Węgry

W ramach współpracy zrealizowano m.in. takie działania jak: projekty w ramach programu Młodzież w Działaniu, 3-letni projekt Erasmus IP, krótkie i długoterminowe wizyty naukowców, nauczycieli akademickich i ekspertów, organizacja seminariów, wykładów, warsztatów i kursów specjalistycznych.

Misją węgierskiej uczelni jest przyczynienie się do rozwoju społeczeństwa poprzez prowadzenie edukacji i badań naukowych na najwyższym międzynarodowym poziomie. Oferuje edukację zorientowaną na praktykę, szkolenia z wiedzy teoretycznej i praktycznej w różnych obszarach. Uczelnia intensywnie współpracuje na międzynarodową skalę poprzez wymiany studentów, wykładowców i pracowników. Interdyscyplinarne podejście do wysokiej jakości kształcenia i badań pozwala uczelni angażować się w wiele projektów edukacyjnych i badawczych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. 

College of Szolnok

College of Szolnok, Węgry

Współpraca pomiędzy WSTiE a Szlonok Foiskola skupia się głownie wokół wymiany doświadczeń, kadry naukowej, wspólnych badań naukowych i przedsięwzięć edukacyjnych.

Jako jedna z najdynamiczniej rozwijających się uczelni na Węgrzech Solnok Foiskola oferuje studia na 8. kierunkach studiów licencjackich oraz 30. kierunkach na studiach podyplomowych. Uczelnia gości w swoich murach studentów z kilkunastu krajów z całego świata i daje możliwość podjęcia studiów prowadzonych w języku angielskim.

Uniwersytet Panoński

Uniwersytet Panoński, Węgry

W ramach współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy WSTiE a węgierską uczelnią zrealizowano m.in. projekt „Design Thinking jako narzędzie praktycznego wparcia rozwoju biznesu i nauki w oparciu o międzynarodowe partnerstwo akademickie: polsko-włosko-angielsko-węgierskie”.

Uniwersytet Panoński oferuje  edukację na pięciu wydziałach w Veszprém, gdzie znajduje się główny kampus, oraz w trzech kampusach zamiejscowych: w Kőszeg, Nagykanizsa i Zalaegerszeg. Prowadzi także swoje szkoły doktorskie. Ten multidyscyplinarny uniwersytet gwarantuje możliwości pozyskiwania  wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, ekonomicznych, inżynierskich, pedagogicznych, społecznych i przyrodniczych oraz dodatkowych zajęć zawodowych i naukowych. W skali kraju uczelnia zajmuje 7 miejsce na Węgrzech  na liście międzynarodowego rankingu doskonałości badań instytucjonalnych „Ranking Web of Universities”. Veszprém, gdzie znajduje się główna siedziba uczelni,  zdobyło tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2023.

Kodolányi János University of Applied Sciences

Kodolányi János University of Applied Sciences, Węgry

Współpraca z WSTiE dotyczy wymiany studentów i kadry dydaktycznej w ramach programu Erasmus, wymiany doświadczeń dydaktyczno-naukowych, wspólnych wykładów oraz realizacji części studiów w partnerskiej uczelni.

Kodolányi János University of Applied Sciences z siedzibą w Budapeszcie posiada także kampusy regionalne na terenie Węgier. Kształci ponad 10 000 studentów w zakresie: administracji, komunikacji, turystyki, medycyny, nauk humanistycznych, nauk społecznych i stosunków międzynarodowych.

Uniwersytet Katolicki w Rużomberku

Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja

Umowa o współpracy dotyczy prowadzenia wspólnych badań, wymiany kadry dydaktycznej i studentów w ramach programu Erasmus, wymiany doświadczeń dydaktyczno-naukowych, wspólnych wykładów oraz realizacji części studiów w partnerskiej uczelni.

W ramach współpracy zrealizowane wspólne projekty transgraniczne: 

  • ,,Razem dla zrównoważonej turystyki” – badano ruch turystyczny i zjawiska turystyczne zachodzące na obszarze pogranicza polsko-słowackiego oraz zarekomendowano do wdrożenia innowacje w zakresie turystyki zrównoważonej na terenie działań;
  • ,,Zrównoważona turystyka Euroregionu Beskidy” – projekt przyczynił się do zwiększenia atrakcyjności społeczno-gospodarczej i ekologicznej pogranicza polsko-słowackiego poprzez m.in. kontynuację badań związanych z rozwojem zrównoważonej turystyki.

Beneficjentami obu projektów byli mieszkańcy pogranicza polsko-słowackiego, lokalny biznes turystyczny i okołoturystyczny, lokalna społeczność, studenci szkół wyższych zaangażowanych w realizację projektu, lokalne i regionalne władze.

Slovak University of Agriculture in Nitra

Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja

Pomiędzy uczelnimi zawarta została umowa współpracy na polu wymiany pracowników, studentów i kadry.

Uniwersytet kształci na 6. kierunkach na poziomie studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich, prowadzi także rozliczne programy kształcenia ustawicznego. Od czasu założenia w 1952 roku jest jedną z wiodących uczelni na terenie Słowacji. Uczelnia, kształcąc na kierunkach związanych z rolnictwem oraz im pokrewnych, znajduje się w ścisłym gronie liderów słowackiego rynku edukacyjnego.

Uniwersytet Techniczny w Libercu

Uniwersytet Techniczny w Libercu, Czechy

Umowa o współpracy w zakresie wymiany studentów i kadry dydaktycznej, wymiana doświadczeń dydaktyczno-naukowych, wspólne wykłady oraz realizacja części studiów w partnerskiej uczelni.

Uniwersytet działa prężnie na czeskim rynku edukacyjnym od 1953 r. i w chwili obecnej prowadzi ponad 100 projektów badawczych. Uczelnia kształci 8000 studentów na 6 wydziałach: Inżynierii Mechanicznej, Inżynierii Tekstyliów, Nauk Humanistycznych i Edukacji, Ekonomii, Sztuk Pięknych i Architektury oraz Mechatroniki, Informatyki i Studiów Interdyscyplinarnych.

Gruziński Uniwersytet Lotniczy w Tbilisi

Gruziński Uniwersytet Lotniczy w Tbilisi, Gruzja

Współpraca w zakresie prowadzenia projektów badawczych, wymiany ekspertów i nauczycieli akademickich, wymiana studentów, wydawanie publikacji.

Historia uniwersytetu sięga 1992 roku, gdy w oparciu o silne tradycje lotnictwa w Gruzji postanowiono utworzyć instytut edukacyjno-naukowy, który początkowo rozwijany był w strukturze Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego. W 2005 roku podjęta została decyzja o odłączeniu instytutu z struktury Uniwersytetu Technicznego i utworzeniu na jego bazie nowej uczelni. W chwili obecnej Uniwersytet posiada wyposażenie najwyższej klasy i zapewnia swoim studentom komfortowe warunki studiowania.

Anadolu University

Anadolu University, Turcja

Umowa o współpracy w zakresie wymiany studentów i kadry dydaktycznej w ramach programu Erasmus+, wymiana doświadczeń dydaktyczno-naukowych, wspólne wykłady oraz realizacja części studiów w partnerskiej uczelni.

Uniwersytet z siedzibą w Eskişehir został ufundowany w 1990 r. Kształci w zakresie: nauk społecznych, ekonomicznych, humanistycznych, technicznych, biznesu, architektury, prawa i medycyny. Uczelnia oferuje swoim studentom zaawansowaną infrastrukturę, w której studenci zachęcani są nie tylko do pogłębiania wiedzy, ale i aktywności społecznej i kulturalnej na światową skalę.

Izobraževalni Center Piramida Maribor

Izobraževalni Center Piramida Maribor, Višja Strokovna Šola, Słowenia

Umowa o współpracy w zakresie wymiany studentów i kadry dydaktycznej w ramach programu Erasmus+.

Uczelnia kształci na najwyższym poziomie w zakresie technologii gastronomicznej oraz nauk o żywności. Uczelnia skupiona jest na współpracy z biznesem i rozwijaniem kompetencji zawodowych swoich studentów. Uczelnia stale rozwija współpracę międzynarodową, realizując program Erasmus+.

Rezeknes Augstskola

Rezeknes Augstskola, Łotwa

Umowa o współpracy w ramach programu Erasmus+  (wymiana studentów, praktyki studenckie).

Łotewska uczelnia prowadzi kształcenie m.in. w zakresie informatyki, nauk społecznych i zarządzania. Powstała z połączenia oddziałów Uniwersytetu Łotwy i  Uniwersytetu Technicznego w Rydze.

WSTiE aktywnie współpracuje z kilkunastoma uniwersytetami z Ukrainy, wśród których są m.in.: Lwowski Państwowy Instytut Ekonomii i Turystyki, Narodowy Uniwersytet Lotniczy z Kijowa, Międzynarodowy Uniwersytet Ekonomiczno-Humanistyczny im. Stepana Demjanczuka w Równem, Narodowy Ekonomiczny Uniwersytet z Odessy. WSTiE współpracuje także z  uniwersytetami z Kazachstanu.