WSTiE publikuje międzynarodowy raport na temat kompetencji kadry zarządzającej w zakresie ESG

WSTiE > Aktualności > WSTiE publikuje międzynarodowy raport na temat kompetencji kadry zarządzającej w zakresie ESG

We współczesnych realiach rynkowych transformacja gospodarcza wymaga od przedsiębiorców fundamentalnych zmian w systemach zarządzania biznesem. Współczesne organizacje muszą uwzględniać liczne rodzaje ryzyka (także klimatyczne), a dodatkowo dostosowywać różnorodne procesy i obszary zarządzania do wymogów polityki sustainable development. Partnerzy projektu „Akademia zrównoważonego rozwoju – zarządzanie ESG”, realizowanego w ramach Programu Erasmus+, postanowili odpowiedzieć na tę potrzebę i praktycznie przyczynić się do zmiany świadomości w zakresie nowoczesnego, zielonego zarządzania.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy w zakresie ekorozwoju w grupie kadry zarządzającej przedsiębiorstw, co zostanie osiągnięte poprzez wdrożenie innowacyjnego programu szkoleń. Oprócz tego, projekt ma na celu rozwój kształcenia zawodowego, związanego ze zrównoważonym rozwojem oraz podniesienie kompetencji kadry specjalistów w omawianym zakresie. Aby podjęcie tych działań było możliwe, WSTiE zaprosiła do współpracy eksperckie instytucje międzynarodowe: EDU Smart Traning Centre Limited (Irlandia), European Ecocycles Society (Węgry) oraz Fundację „Green Industry Foundation” (Polska).

Czy Europa jest gotowa na zielone zarządzanie?

Swoje działania projektowe partnerzy rozpoczęli od przeprowadzenia analiz i postawienia diagnozy europejskiej rzeczywistości biznesowej. Badania prowadzone były w oparciu o kwestionariusz ankiety internetowej na grupie 304 osób (w Polsce 100 osób, na Węgrzech 102 osoby i w Irlandii 102 osoby). Uzupełnieniem i uszczegółowieniem badań był także cykl indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI – individual in-depth interview) z przedstawicielami kadry zarządzającej MMŚP. Przygotowany na tej podstawie „Raport z badań kompetencji kadry zarządzającej w zakresie: zarządzania zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwie na obszarze Polski, Irlandii i Węgier” okazał się cennym źródłem wiedzy i punktem wyjścia do dalszych prac projektowych.

Firmy gotowe na ESG – ale menedżerowie jeszcze nie

Z raportu wynika, iż współczesne organizacje muszą aktywnie odpowiadać na wyzwania, związane ze zmianami klimatycznymi. Wymaga to od kadry menedżerskiej posiadania kompetencji, dotyczących zarządzania ryzykiem, wiedzy o technologii i ochronie środowiska, a niejednokrotnie także umiejętności z zakresu innych dyscyplin. Zmiana w profilu kształcenia jest więc konieczna – i to w każdej branży. Przykładowo, z badań przeprowadzonych w obszarze produkcji rolniczej wynika, że od kadry zarządzającej wymaga się tu wiedzy dotyczącej łańcuchów jakości, inżynierii procesowej i nowych technologii upraw. Kształcenie menedżerów powinno być zatem ukierunkowane na interdyscyplinarność, aby umożliwić im zdobycie wiedzy z zakresu socjologii, psychologii, ekonomii i technologii.

Cel: przygotowanie nowych modeli szkoleniowych

Publikacja raportu, choć stanowi jedynie element prac projektowych, już sam w sobie posiada wielkie znaczenie praktyczne. Zawiera ważne informacje, dotyczące zrównoważonego zarządzania i jego wpływu na rozwój przedsiębiorstw. Raport może okazać się pomocny dla wszystkich, którzy są zainteresowani prowadzeniem zrównoważonego biznesu i zdobywaniem nowych kompetencji, związanych z ESG management. Może być również wykorzystany przez przedsiębiorców, którzy chcą dostosować swoje firmy do wymogów polityki sustainable development. Partnerzy mają nadzieję, że raport będzie stanowić ważne źródło informacji i inspiracji dla wszystkich podmiotów, które chcą przyczynić się do rozwoju gospodarczego w sposób zrównoważony i zielony.

Dodatkowe informacje na temat projektuhttps://wste.edu.pl/ka220-vet-partnerstwa-w-sektorze-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego/