WSTiE zmieniła się w think-tank debatujący nad przyszłością lokalnej gospodarki turystycznej

WSTiE > Aktualności > WSTiE zmieniła się w think-tank debatujący nad przyszłością lokalnej gospodarki turystycznej

W dniu 16 kwietnia 2024 roku, w ramach organizowanej konferencji naukowej „Procesy i model integracji interesariuszy lokalnej gospodarki turystycznej po pandemii COVID-19. Zarządzanie turystyką na szczeblu lokalnym w ocenie interesariuszy”, WSTiE stworzyła przestrzeń do dialogu, wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk dla środowiska akademickiego, liderów biznesu, przedstawicieli organizacji branżowych oraz samorządowców. Podczas konferencji eksperci z różnych dziedzin dzielili się swoimi spostrzeżeniami i rekomendacjami mogącymi realnie wesprzeć zrównoważony rozwój turystyki po światowym kryzysie pandemicznym. Patronat nad wydarzeniem objęli Minister Nauki, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska Organizacja Turystyczna.

Celem konferencji było podsumowanie projektu oraz prezentacja wyników badań dotyczących stanu relacji i wzajemnych oczekiwań między samorządem terytorialnym, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz przedsiębiorcami. W ramach wydarzenia omówione zostały także rekomendacje niezbędne dla integracji interesariuszy w duchu partnerstwa publiczno-prywatnego, a także narzędzia nowoczesnego zarządzania gospodarką turystyczną na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Zgromadzonych powitali dr Marek Łabaj, prof. WSTIERektor Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii oraz Maria Grzechynka – Kanclerz uczelni. Dr Marek Nocoń, prof. WSTIE przedstawił omówienie i wnioski płynące z projektu, a następnie oddał głos gościom i prelegentom. Znaleźli się wśród nich:

  • Jacek  Janowski, wicedyrektor Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna,
  • dr Bartłomiej Walas, prof. WSTIE, który omówił współczesne aspekty zarządzania gospodarką turystyczną,
  • dr hab. Jacek Borzyszkowski, prof. WSB, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, który poruszył temat opłaty turystycznej jako narzędzia poprawy zarządzania,
  • dr Wojciech Fedyk, AWF Wrocław, który wygłosił wykład „Turystyka w 2030 roku –scenariusze obszarów interwencji”,
  • Agnieszka Sikorska, prezeska Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, która omówiła wizję zarządzania gospodarką turystyczną z punktu widzenia FROT,
  • Grzegorz Soszyński, prezes Organizacji Turystycznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, który poruszył temat partnerstwa lokalnego.

Na uczestników konferencji czekały także dwa panele dyskusyjne dotyczące między innymi współczesnych modeli zarządzania gospodarką turystyczną, roli partnerstwa publiczno-prywatnego oraz integracji lokalnych interesariuszy. W debacie „Razem czy osobno? Kompetencje DMO i JST” udział wzięli eksperci: Agnieszka Sikorska – prezeska Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, Marta Chełkowska – dyrektor Departamentu Turystyki i Promocji Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Prezeska Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Piotr Mielec – dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Katarzyna Gądek – zastępca dyrektora Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa.Z kolei w panelu dyskusyjnym „Jak rozumieć integrację lokalnych interesariuszy gospodarki turystycznej?” wiedzą dzielili się: Dorota Lachowska – dyrektor Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Grzegorz Biedroń – prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Jacek Janowski – wicedyrektor Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, Krzysztof Jędrocha – wiceprezes JAN-POL S.A. i Symposium Cracoviense oraz Piotr Laskowski – prezes Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki. Obie debaty moderował Grzegorz Soszyński – prezes Organizacji Turystycznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Konferencja stanowiła istotne forum dla szerokiej dyskusji nad kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed sektorem turystycznym. Prezentowane wyniki badań oraz omawiane rekomendacje są nie tylko wartościowym wkładem w rozwój tej dziedziny, ale także stanowią fundament dla dalszych działań na rzecz integracji interesariuszy oraz efektywnego zarządzania gospodarką turystyczną na szczeblu regionalnym i lokalnym. Dyskusje podczas konferencji pozwoliły na identyfikację obszarów, które wymagają dalszej uwagi oraz podjęcia konkretnych działań. W rezultacie wydarzenie nie tylko dostarczyło uczestnikom cennej wiedzy, ale również zaowocuje inicjatywami, które przyczynią się do dalszego rozwoju i doskonalenia sektora turystycznego w Polsce.

Wszystkie materiały z wystąpień konferencyjnych można znaleźć na stronie: http://wste.edu.pl/konferencja-dmo/