Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu

WSTiE > Oferta studiów > Studia podyplomowe > Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli > Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu

Tryb studiów studia niestacjonarne, hybrydowo
Czas trwania 3 semestry 

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu - studia podyplomowe

Adresaci studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:

  • Osoby, które ukończyły studia I stopnia, II stopnia lub jednolite magisterskie i posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
  • Osoby, które ukończyły studia I stopnia, II stopnia lub jednolite magisterskie i posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają charakter kwalifikacyjny, tj. nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, przygotowując do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 890) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz.1289). Założenia studiów są również zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz.1309).

Absolwenci zyskują kompetencje do pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tj. do podejmowania kompleksowych działań  diagnostycznych,  edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Program

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu - program studiów

  • Wczesny autyzm dziecięcy – diagnoza i terapia
  • Wspomaganie rozwoju osób z zaburzeniami z autyzmem i zespołem Aspergera
  • Metody pracy opiekuńczej, wychowawczej i profilaktycznej z uczniem ze spectrum autyzmu
  • Projektowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z ASD
  • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem i zespołem Aspergera z elementami andragogiki specjalnej
  • Diagnoza rodziny osób z niepełnosprawnością
  • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Kadra: doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi uczelni pedagogicznych, specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej.

Inne kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: