Edukacja włączająca

Tryb studiów studia niestacjonarne, hybrydowo
Czas trwania 3 semestry – 380 godzin oraz 120 godzin praktyk zawodowych

Edukacja włączająca - studia podyplomowe dla nauczycieli

Adresatami są absolwenci studiów I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich, posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć

Studia podyplomowe Edukacja włączająca mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 890) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz.1309).

Absolwenci są przygotowani do diagnozowania sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ich rodzin oraz nauczycieli pracujących ze wskazaną grupą uczniów. Nabywają kompetencje do koordynowania działań zespołów nauczycielskich w obszarze projektowania indywidualnych programów edukacyjnych oraz właściwego doboru metod i form pracy w procesie indywidualizacji procesu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mogą pełnić funkcję nauczyciela edukacji włączające w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych oraz w innych instytucjach wspierających i nadzorujących edukację włączającą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program

Edukacja włączająca - program studiów

W zakres studiów podyplomowych na kierunku Edukacja włączająca wchodzą:

  • Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • Przygotowanie psychologiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • Dydaktyka specjalna,
  • Diagnostyka w pedagogice specjalnej,
  • Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizacja i monitoring działań wspierających,
  • Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych,
  • Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej.

Doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi uczelni pedagogicznych, specjaliści z zakresu edukacji włączającej.

Inne kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: