Deklaracja Erasmus+

WSTiE > Nauka i badania > Projekty > Deklaracja Erasmus+

Deklaracja polityki Erasmus w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii na lata 2021-2027

I  Umiędzynarodowienie uczelni jest jednym z celów strategicznych WSTiE -mobilność studentów, kadry naukowo – dydaktycznej oraz współpraca międzynarodowa to kwestie priorytetowe, które budują konkurencyjność Uczelni w Europejskim Obszarze Edukacji.

Program Erasmus stanowi dla WSTiE wsparcie założeń strategicznych Uczelni.

WSTiE deklaruje i planuje kontynuować współpracę z uczelniami partnerskim i z krajów Unii Europejskiej, jak również spoza. Celem tej współpracy jest przede wszystkim międzynarodowy charakter kształcenia na wielu płaszczyznach: wymiana doświadczeń, transfer wiedzy, współpraca badawcza, edukacja studentów, organizacja międzynarodowych spotkań.

WSTiE stawia na wszechstronną współpracę z wiodącymi ośrodkami edukacyjnymi w Europie i na świecie. W gronie najbliższych partnerów Uczelni są wyższe szkoły z: Wielkiej Brytanii, Węgier, Słowacji, Włoch, Hiszpanii. Uczelnie interesują aktywne umowy o współpracy pozwalające realizować nowoczesny, profesjonalny proces dydaktyczny. Podstawą skutecznej współpracy będą projekty oparte na transferze wiedzy, wymianie know how i unifikacja programów kształcenia.

Uczelnia planuje dalszy rozwój współpracy zagranicznej poprzez:

 • poszerzanie oferty studiów w językach obcych
 • wysokiej jakości mobilności studentów i pracowników
 • poszerzenie współpracy zagranicznej o innych partnerów – m.in. przedsiębiorstwa, samorządy, instytucje otoczenia biznesowego
 • promowanie i wspieranie mobilności osób o mniejszych szansach, dalsze rozwijanie polityki niedyskryminacji
 • rozwijanie zintegrowanych ponadnarodowych działań dydaktycznych (wspólne kursy, programy nauczania, wspólne stopnie)
 • wzmocnienie znaczenia udziału w mobilnościach i projektach współpracy zagranicznej wśród
 • lessons learned z zrealizowanych projektów i wyników wewnętrznego monitorowania międzynarodowych działań w zakresie mobilności i współpracy zagranicznej i ich uwzględnienie w planowanych przyszłych działaniach.

WSTiE bierze udział w kreowaniu międzynarodowych programów nauczania w języku obcym. Już dzisiaj jest gotowa do kształcenia w języku angielskim, Uczelnia jest otwarta i gotowa edukować studentów zarówno z Unii , jak i spoza UE. Dedykowany zespół opiekunów wspiera obcokrajowców, realizując program adaptacyjny przy Uczelni. Studenci otrzymują wsparcie i pomoc w nauce języka polskiego, poznawania kultury polskiej i specyfiki życia w naszym kraju. Koordynator monitoruje ich oczekiwania i jest gotowy reagować w razie indywidualnych potrzeb studentów z zagranicy.

Kierunki strategiczne WSTiE doskonale wpisują się w zadania, jakie stawia się nowoczesnej placówce kształcenia wyższego. Można je opisać trzema fundamentalnymi hasłami wytyczającymi kierunek rozwoju Uczelni: BLIŻEJ STUDENTA, BLIŻEJ GOSPODARKI, BLIŻEJ ŚWIATA. Każde z nich zaznacza filozofię funkcjonowania WSTiE, jako nowoczesnej, przyjaznej, międzynarodowej szkoły wyższej.

Uczelni monitorującej zapotrzebowanie na rynku pracy, elastycznie dostosowującej programy kształcenia do oczekiwań realnej gospodarki. Uczelni, dla której priorytetem jest zapewnienie najwyższych standardów nauczania w formule zunifikowanych programów kształcenia przyjętych wraz z partnerami zagranicznymi i nadawaniu wspólnych międzynarodowych dyplomów ukończenia studiów.

Głównym celem uczelni jest umożliwienie studentom zdobycia zarówno konkretnej wiedzy ogólnej jak i specjalistycznej, przy równoczesnym kształtowaniu umiejętności niezbędnych do płynnego wejścia na rynek pracy i biznesu. Studenci WSTiE rozwijają zdolności swobodnego nawiązywania kontaktów z ludźmi przy wykorzystaniu nowoczesnych środków przekazu, inwencji, wyobraźni i kreatywności oraz biegłej znajomości języków obcych. Naszym priorytetem jest stworzenie absolwentom WSTiE możliwości podjęcia satysfakcjonującej pracy w wiodących przedsiębiorstwach i instytucjach oraz prowadzenia własnej firmy na rynku ogólnoeuropejskim.

WSTiE planuje również podjęcie działań, które w efekcie prowadzić będą do wykorzystania nowych, cyfrowych narzędzi do zarządzania mobilnościami, które wspomogą sam proces wymiany, jak i późniejsze przekazanie i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem. Jednocześnie Uczelnia w perspektywie wszystkich działań wdraża dbałość  o środowisko oraz przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju.

II  Uczelnia zabiega o intensywną dydaktyczną wymianę profesorską z uczelniami zagranicznych. WSTiE wspiera mobilność studentów, doktorantów oraz profesorów. Wprowadza unifikację programów kształcenia, umożliwiając studentom edukację na uczelniach partnerskich i uzyskanie podwójnego międzynarodowego dyplomu. WSTiE realizuje i rozwija możliwości studiowania dla studentów zagranicznych. Strategia „umiędzynarodowienia” obejmuje szerokie działania zorientowane na pozyskiwanie studentów z krajów poza unijnych, proponując europejskie standardy kształcenia i honorowany na całym świecie dyplom europejskiej uczelni.

 Wszyscy studenci wyjeżdżający na studia i praktyki zagraniczne mogą liczyć na wsparcie ze strony Uczelnianego koordynatora Erasmus+, Pełnomocnika Rektora ds. praktyk oraz w przypadku sytuacji nadzwyczajnych również oddelegowanej przez uczelnię kadrze dydaktycznej. Każdy student traktowany jest indywidualnie, zgodnie z jego oczekiwaniami i predyspozycjami. Otrzymuje wsparcie podczas przygotowywania całej dokumentacji, oraz organizacji całego wyjazdu – zakwaterowania, przejazdu. Także podczas pobytu na mobilności student jest pod stałą opieką Koordynatora/Pełnomocnika ds. praktyk – zawsze wie że może się skontaktować i otrzymać wsparcie. Także przebieg studiów/praktyki jest monitorowany za pomocą cyklicznych raportów od studentów, którzy przebywają na mobilności oraz kontaktów z opiekunami ze strony instytucji przyjmujących. Dla uczestników programu z zagranicy odwiedzających naszą uczelnię także oferujemy indywidualne podejście, pomoc w załatwianiu formalności zaraz po przyjeździe i w trakcie pobytu. Osoby odwiedzające mogą liczyć na wsparcie organizacyjne jak również merytoryczne.

III WSTiE w ramach Programu Erasmus deklaruje i zobowiązuje się do:

 • Przestrzegania zasad niedyskryminacji, przejrzystości i włączenia określonych w programie

Wybór studentów w oraz pracowników do udziału w międzynarodowych projektach odbywa się w sposób uczciwy, przejrzysty, spójny i udokumentowany, zgodnie z umową NA. Uczelnie zapewni równe traktowanie każdej osoby bez względu ”ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, poglądy polityczne lub inne, przynależność do mniejszości narodowej, własność, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

 • Zapewnienia równego dostępu i  szans potencjalnym uczestnikom ze wszystkich środowisk, zwracając szczególną uwagę na włączenie osób o mniejszych szansach

WSTiE kontynuuje politykę wyrównywania szans edukacyjnych dla studentów pochodzących z różnych środowisk, promuje politykę równych szans dla studentów niepełnosprawnych oraz, doceniając kulturowe walory wyjazdów w ramach programu Erasmus, przyczynia się do promowania różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego. Uczelnia wdraża również obecnie szereg udogodnień (proceduralnych, technologicznych) dla osób z niepełnosprawnościami, co również znajdzie odzwierciedlenie w realizacji międzynarodowych mobilności. Na uczelni został powołany pełnomocnik ds. dostępności, który skupia się na strategii dostępności uczelni w odniesieniu do os. z niepełnosprawnościami.

 • Zapewnienia pełnego automatycznego uznawania wszystkich punktów (w oparciu o europejski system transferu i akumulacji punktów – ECTS) uzyskanych za efekty uczenia się osiągnięte w zadowalający sposób podczas okresu studiów / szkolenia za granicą, w tym podczas mieszanej mobilności

Uczelnia zapewnia pełne wdrożenie ECTS jako wspólnego narzędzia gwarantującego jakość działań związanych z mobilnością i przejrzystość procedur uznawania.

Wszystkie osiągnięcia studentów podczas mobilności są dokładnie analizowane i weryfikowane przed wyznaczone do tego osoby. Na podstawie ustaleń z przed wyjazdu student jeśli zrealizował zakładane efekty ma zaliczane swoje osiągnięcia w postaci punktów ECTS, wpisu do indeksu oraz umieszczenia informacji w suplemencie do dyplomu.

 • Zapewnienia nie pobierania żadnych opłat od przyjeżdżających mobilnych studentów za naukę, rejestrację, egzaminy lub dostęp do laboratoriów i bibliotek

Mobilni uczestnicy (studenci i pracownicy) mają możliwość zatrzymania wszelkich dotacji, pożyczek, krajowych zasiłków inwalidzkich, krajowego wsparcia poszerzającego dostęp do edukacji i / lub innego podobnego wsparcia, które obecnie otrzymują z kraju ojczystego na czas trwania mobilności.

 • Zapewnienia jakości działań w zakresie mobilności i projektów współpracy na wszystkich etapach składania wniosku i wdrażania

Akademickie Biuro Karier zapewnia wysoką jakość mobilności WSTiE, a wszyscy przybywający i wyjeżdżający studenci oraz wykładowcy zainteresowani Programem Erasmus + otrzymają niezbędne informacje na temat: możliwości studiowania za granicą, uniwersyteckich partnerów, okresów rekrutacji, aspektów finansowych, kursów oraz kwater. Poprzez Biuro Karier studenci mogą wybierać w szerokiej ofercie praktyk zawodowych organizowanych we współpracy z pracodawcami. Będą mogli uczestniczyć w międzynarodowych przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektu Erasmus + oraz innych projektach stanowiących elementy współpracy z uczelniami partnerskimi.

Dodatkowo Uczelnia zobowiązuję do:

 • wdrażania zapisów Europejskiej Karty Studenta (EuropeanStudent Card Initiative)
 • promowania mobilnej aplikacji Erasmus+ wśród studentów
 • wdrażania i promowania praktyk przyjaznych środowisku w ramach programu Erasmus+
 • promowania postaw obywatelskich wśród uczestników programu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 45 425
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: