Partnerstwa strategiczne – kształcenie i szkolenie zawodowe

WSTiE > Nauka i badania > Projekty > Partnerstwa strategiczne – kształcenie i szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii rozpoczęła realizację kolejnego projektu w obszarze transformacji zielonej we współpracy z międzynarodowymi Partnerami! Poniżej kilka szczegółów dotyczących nowego przedsięwzięcia.

KA220-VET – Partnerstwa współpracy w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

Tytuł Projektu: Akademia zrównoważonego rozwoju – zarządzanie ESG

Czas trwania: 1.04.2022 – 1.04.2024

Lider Projektu: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Polska

Partnerzy:

 • EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED – Irlandia
 • European Ecocycles Society – Węgry
 • Fundacja „Green Industry Foundation”, Polska

Transformacja gospodarcza wymaga od przedsiębiorców fundamentalnych zmian w systemach zarządzania biznesem, rezygnacji z dotychczasowych modeli na rzecz nowych zrównoważonych i zielonych biznesów. Wyniki badania świadomości klimatycznej świadczą o tym, że nawet duże koncerny notowane na giełdzie, obecne w światowych ratingach, mają problem z dostosowaniem się do nowych oczekiwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i kwestiami klimatu, podczas gdy wymagania Taksonomii dotyczą właściwie wszystkich przedsiębiorców składających wniosek o kredyt lub negocjujących polisę ubezpieczeniową. Partnerzy realizując projekt chcą odpowiedzieć na potrzebę zmiany świadomości dotyczącej zrównoważonego zarządzania. W związku z powyższym istotne jest, aby przygotować kształcenie zawodowe oraz przedsiębiorstwa do wdrożenia nowego modelu zrównoważonego zarządzania, zdefiniować nowe, niezbędne kompetencje kadry menadżerskiej i zarządzającej i stworzyć możliwości do ich nabywania i podnoszenia.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju w grupie kadry zarządzającej przedsiębiorstw w ramach kształcenia zawodowego.

Poprzez realizację projektu osiągnie się również:
– wdrożenie innowacyjnego Programu Szkoleń – Zrównoważony Rozwój – Zarządzanie ESG w sektor kształcenia zawodowego,
– zwiększenie wiedzy i kompetencji dot. zrównoważonego rozwoju w MMŚP,
– rozwój kształcenia zawodowego związanej ze zrównoważonym rozwojem,
– zwiększenie kadry specjalistów w zakresie zrównoważonego rozwoju,
– wpływ na realizację Europejskiego Zielonego Ładu i Nowej Taksonomii.

Szanowni Państwo

W dniu 28 kwietnia 2022 odbyło się pierwsze spotkanie międzynarodowe projektu „Akademia zrównoważonego rozwoju – zarządzanie ESG”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich Partnerów:

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii  (WSTIE) – Polska
 • FUNDACJA „GREEN INDUSTRY FOUNDATION” (GIF) – Polska
 • Európai Ökociklus Társaság (European Ecocycles Society) (ECS) – Węgry
 • EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED (EDU) – Irlandia

W imieniu Lidera Konsorcjum spotkanie otworzyła oficjalnie Pani Kanclerz Maria Grzechynka. W trakcie spotkania zostały przedstawione działania projektowe, harmonogram, omówiono zasady komunikacji i zarządzania projektem. Partnerzy określili jasno działania oraz terminy dotyczące pierwszego zadania w projekcie. Powołano także skład Rady Partnerstwa oraz powołano Koordynatorów Partnerów. Dyskusje dotyczyły głównie obszaru merytorycznego tj. zrównoważonego rozwoju oraz zielonej transformacji w Europie. Sporo uwagi poświęcono także promocji projekty, w tym aktywności w social media oraz działaniom upowszechniającym projekt – tworzenie sieci kontaktów personalnych, eksperckich oraz instytucjonalnych.

Projekt „Akademia zrównoważonego rozwoju – zarządzanie ESG” wystartował!

Partnerzy projektu publikują „Raport z badań kompetencji kadry zarządzającej w zakresie: zarządzania zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwie na obszarze Polski, Irlandii i Węgier”

Współczesne organizacje muszą uwzględniać liczne rodzaje ryzyka (także klimatyczne), a także holistycznie dostosować się do wymogów polityki zrównoważonego rozwoju. Partnerzy projektu postanowili odpowiedzieć na tę potrzebę – rozpoczynając od postawienia kompleksowej diagnozy europejskiej rzeczywistości biznesowej. Opublikowany „Raport z badań kompetencji kadry zarządzającej w zakresie: zarządzania zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwie na obszarze Polski, Irlandii i Węgier” stanowi zwieńczenie tych wysiłków.   

Metody badawcze

Badania prowadzone były w oparciu o kwestionariusz ankiety internetowej na grupie 304 osób (w Polsce 100 osób, na Węgrzech 102 osoby i w Irlandii 102 osoby). Uzupełnieniem i uszczegółowieniem badań był także cykl indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI – individual in-depth interview) z przedstawicielami kadry zarządzającej MMŚP.

Wnioski z raportu

Po przeanalizowaniu uzyskanych danych, a także osadzeniu wyników w kontekście europejskich realiów rynkowych, dostrzeżono kilka kluczowych tendencji i zjawisk:

 • Dostrzeżono, iż współczesne organizacje muszą aktywnie odpowiadać na wyzwania, związane ze zmianami klimatycznymi.
 • Wymaga to od kadry menedżerskiej posiadania kompleksowych kompetencji, dotyczących zarządzania ryzykiem, wiedzy o technologii i ochronie środowiska, a niejednokrotnie także umiejętności z zakresu innych dyscyplin.
 • Zmiana w profilu kształcenia jest więc konieczna – i to w każdej branży. Przykładowo, z badań przeprowadzonych w obszarze produkcji rolniczej wynika, że od kadry zarządzającej wymaga się wiedzy dotyczącej łańcuchów jakości, inżynierii procesowej i nowych technologii upraw.
 • Kształcenie menedżerów powinno być zatem ukierunkowane na interdyscyplinarność w taki sposób, aby umożliwić im zdobycie wiedzy z zakresu socjologii, psychologii, ekonomii i technologii.
 • Kształcenie kadry menedżerskiej musi mieć wymiar praktyczny, a programy szkoleniowe muszą zostać indywidualnie dostosowane do potrzeb każdej branży. Niemożliwe jest zatem stosowanie uniwersalnych szablonów. Kształcenie należy rozpocząć od zbadania potrzeb danej grupy, a następnie dostosowania treści edukacyjnych w taki sposób, aby adresowały kluczowe wyzwania, uwzględniając jednocześnie najnowsze trendy z zakresu ESG.

Praktyczne wykorzystanie wniosków z raportu

Raport, choć stanowi jedynie element prac projektowych, już sam w sobie posiada wielkie znaczenie praktyczne. Zawiera ważne informacje, dotyczące zrównoważonego zarządzania i jego wpływu na rozwój przedsiębiorstw.

 • Raport może okazać się pomocny dla wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem zrównoważonego biznesu i zdobywaniem nowych kompetencji, związanych z ESG management.
 • Może być również wykorzystany przez przedsiębiorców, którzy chcą dostosować swoje firmy do wymagań, związanych ze zrównoważonym rozwojem i kwestiami klimatu.

Partnerzy mają nadzieję, że raport będzie stanowić ważne źródło informacji i inspiracji dla wszystkich podmiotów, które chcą przyczynić się do rozwoju gospodarczego w sposób zrównoważony i zielony. Im samym posłuży z kolei do precyzyjnego kierowania dalszymi pracami projektowymi, prowadzącymi finalnie do wdrożenia innowacyjnego programu szkoleń oraz rozwoju kształcenia zawodowego, związanego ze zrównoważonym rozwojem.

Drugie spotkanie międzynarodowe –  formuła on-line

Szanowni Państwo,

Drugie spotkanie międzynarodowe odbyło się na platformie WEBEX w dniu 26.09.2022. Spotkanie przebiegało według następującego programu:
1.Podsumowanie zadania O1
2. Zadanie O2 – start (zakres, czas, budżet)
3. Dwa zespoły operacyjne i ich zadania w ramach O2
4. Dyskusja i pytania
Celem spotkania było podsumowanie prac nad rezultatem O1 (badanie kompetencji kadry zarządzającej w zakresie zarzadzania zrównoważonym rozwojem) oraz weryfikacja i monitoring prac nad rezultatem O2 (Opracowanie opisu kompetencji zarządzania zrównoważonym rozwojem). Spotkanie umożliwiło zaplanowanie szczegółowo dalszych prac nad Programem każdego partnera. Podczas spotkania partnerzy również wymieniali się doświadczeniem, dokonali analizy edukacyjnej związanej ze równoważonym rozwojem pod kątem zmian związanych z wejściem w życie Europejskiego Zielonego Ładu. Spotkanie miało również charakter zarządzania projektem – omówione zostały dotychczasowe prace, ich zgodności z harmonogramem i budżetem, współpracę partnerską oraz ewaluację działań.

Akademia ESG
Spotkanie międzynarodowe 2

Partnerzy projektu opracowali opis kompetencji zarządzania zrównoważonym rozwojem

„Akademia zrównoważonego rozwoju – zarządzanie ESG” to międzynarodowy projekt, realizowany przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii we współpracy z partnerami z Polski, Węgier i Irlandii. Celem inicjatywy jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju wśród kadry menadżerskiej przedsiębiorstw, co stanie się możliwe dzięki specjalistycznym szkoleniom, budującym umiejętności z zakresu ESG. Ich fundament stanowi dogłębna analiza realiów rynkowych, a także zidentyfikowanie szeregu kompetencji, wymagających pilnego rozwoju.

Partnerzy – WSTiE, EDU Smart Traning Centre Limited, European Ecocycles Society oraz Green Industry Foundation – połączyli doświadczenia i wiedzę, by stworzyć w pełni praktyczny opis kompetencji zarządzania zrównoważonym rozwojem na dwóch poziomach zaawansowania. Obejmuje on szczegółową deskrypcję standardów, wyzwań oraz szans, które stały się punktem wyjścia do opracowania innowacyjnego programu szkoleń oraz materiałów rozwojowych. Na podstawie badań, przeprowadzonych w ramach projektu, określone zostały pożądane umiejętności kadry menadżerskiej, a także metody ich pozyskania, opracowane w formie profesjonalnej mapy kompetencji.

Matryca została przygotowana z uwzględnieniem dwóch poziomów zaawansowania kadry, dzięki czemu możliwe stało się trafniejsze odpowiedzenie na realne potrzeby przedsiębiorców.  Zawiera ona wykaz umiejętności, dotyczących zarządzania zrównoważonym rozwojem, które powinna posiadać zarówno wyższa kadra menadżerska (poziom zaawansowany), jak i przedstawiciele średniego szczebla (poziom podstawowy). Program szkoleń, stworzony na bazie tych ustaleń, stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, a także wpisuje się w niezbędne wymogi, którym musi sprostać biznes społecznie odpowiedzialny.

Opracowanie opisu kompetencji zarządzania zrównoważonym rozwojem na dwóch poziomach zaawansowania jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia świadomości i wiedzy na temat ESG wśród kadry menadżerskiej przedsiębiorstw. W finalnym efekcie projekt przyczyni się do przygotowania menedżerów do efektywnego wdrażania zasad nowoczesnego podejścia do zrównoważonego rozwoju oraz dalszego rozwijania kluczowych umiejętności.

zrównoważone zarządzanie, wstie
sustainability management
kompetenciak

Szkolenia z cyklu „Zrównoważony Rozwój – Zarządzanie ESG” są już dostępne!

W ramach projektu „Akademia zrównoważonego rozwoju – zarządzanie ESG”, realizowanego przez WSTiE wraz z parterami (EDU Smart Traning Centre Limited, European Ecocycles Society oraz Green Industry Foundation) powstał nie tylko specjalistyczny raport oraz szczegółowa matryca kompetencji menedżerskich, ale także seria profesjonalnych szkoleń, pozwalających pozyskać – i zweryfikować – kluczowe umiejętności zarządcze w obszarze ESG.

Wdrożenie transformacji gospodarczej wymaga, aby przedsiębiorcy dokonali gruntownych zmian w swoich strategiach biznesowych, opuszczając stare, niesprawdzone modele i przechodząc na nowe, zrównoważone i ekologiczne podejście do prowadzenia biznesu. Jak wynika z badań, dotyczących świadomości klimatycznej, nawet duże korporacje mają problemy z dostosowaniem się do nowych wymagań. Odpowiedzią na te wyzwania mogą okazać się specjalistyczne szkolenia, bazujące na precyzyjnie zidentyfikowanych lukach kompetencyjnych, a także dostosowane do poziomu kadry menedżerskiej.

W ramach projektu, realizowanego przez WSTiE wraz z partnerami, powstał cykl szkoleń w zakresie zrównoważonego rozwoju, które od teraz dostępne są w każdym z krajów partnerskich. W ramach programu kursów uczestnicy nabędą umiejętności przywódcze w zakresie ESG, zarządzania ryzykiem klimatycznym oraz integracji wymogów zielonej transformacji w organizacji. Dodatkowo zdobędą wiedzę na temat formułowania skutecznych wskaźników KPI, dzięki czemu możliwy stanie się pomiar wpływu i zależności organizacji od środowiska, a także przygotowywanie raportów, zintegrowanych z międzynarodowymi standardami i praktykami.

Program szkoleń i kursów jest walidowany, co pozwala na realne zweryfikowanie poziomu wypracowanych kompetencji, a także wskazanie potencjalnych obszarów, wymagających dalszego doskonalenia. Szkolenia skierowane są nie tylko do przedstawicieli świata biznesu, ale także do wszystkich podmiotów, działających w zakresie kształcenia zawodowego oraz podnoszenia kompetencji kadry menedżerskiej i zarządzającej. Dla wygody użytkowników szkolenia prowadzone są w formie online, a także dostępne w kilku wersjach językowych: polskiej, angielskiej oraz węgierskiej.

zrównoważony rozwój, wstie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 45 425
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na:

#PROJEKTY | Za nami kolejne spotkanie, podczas którego pracowaliśmy z partnerami nad narzędziami, wspierającymi ideę #ESG❗️
„Akademia zrównoważonego rozwoju – zarządzanie ESG” to międzynarodowy projekt, mający na celu zwiększenie wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw.
➡️ Spotkanie partnerów inicjatywy, które odbyło się 16 maja 2023 roku na Węgrzech, okazało się ważnym etapem na drodze do realizacji tego zadania. Dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy, zespół projektowy mógł nie tylko podsumować dotychczasowe, imponujące działania i ocenić postęp prac, ale także zaplanować dalsze etapy procesu realizacyjnego – w tym konferencję międzynarodową, o której więcej opowiemy już niebawem.
Ogromne podziękowania dla wszystkich partnerów za zaangażowanie i nieoceniony wkład merytoryczny w prace: European Ecocycles Society, E D U S M A R T Training Centre Limited, Green Industry Foundation.
Akademia ESG, zrównoważone zarządzanie