Model działalności parków narodowych w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym

WSTiE > Nauka i badania > Projekty > Model działalności parków narodowych w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym

Model działalności parków narodowych w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym

„Budowanie nowej jakości w parkach narodowych z uwzględnieniem oczekiwań i potencjału otoczenia społeczno-gospodarczego” to projekt który Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii realizuje od grudnia 2019 do listopada 2020 r. w partnerstwie z Fundacją Edukacji, Rozwoju i Innowacji z Krakowa.

Realizacja projektu jest finansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pn. „DIALOG”.

Głównym celem realizowanego projektu jest wzmocnienie potencjału parków narodowych oraz kompetencji pracowników PN w odniesieniu do poprawy realizacji zadań we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Wśród celów szczegółowych należy wymienić:

  • wzmocnienie współpracy oraz podniesienie jakości komunikacji i wspólnego rozwiązywania problemów przez pracowników różnych parków narodowych,
  • rozwój umiejętności planowania strategicznego, tworzenia misji i wizji parków narodowych przez dyrektorów oraz pracowników,
  • stworzenie wspólnych rekomendacji środowiska parków narodowych odnośnie projektu nowej ustawy dot. parków narodowych,
  • poprawę współpracy parków narodowych w Polsce z interesariuszami zewnętrznymi, budowanie relacji z społecznością lokalną, turystami, biznesem, władzami lokalnymi,
  • dostosowanie oferty uczelni wyższej do potrzeb rynku pracy generowanego przez parki narodowe w Polsce,
  • wzmocnienie funkcjonowania parków narodowych w Polsce z otoczeniem, akademickim i naukowym, samorządowym oraz biznesowym,
  • uświadomienie wiedzy nt. wpływu otoczenia dalszego na stan zasobów dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego parków narodowych w Polsce.

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie badań w parkach narodowych dot. ustawy centralizacja/decentralizacja, przeprowadzenie badań dot. kompetencji kadr parków narodowych, opracowanie wzorów dokumentów wdrożeniowych oraz materiałów edukacyjnych, a na koniec realizacji projektu organizację Konferencji upowszechniającej rezultaty.

Model działalności parków narodowych w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym

„Model działalności parków narodowych w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym” to kolejny ekspercki projekt badawczy, realizowany przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii. Uczelnia od wielu lat prowadzi monitoring zjawisk turystycznych w różnych regionach Polski, na podstawie którego wykonuje fachowe ekspertyzy dla wielu podmiotów gospodarczych, samorządów oraz instytucji działających w sektorze turystyki i ekologii. Obecny projekt został zlecony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zostanie w pełni finansowany z jego środków w ramach programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego  Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, aż 97 % obywateli Polski i całej Unii Europejskiej uważa, że ochrona przyrody to moralny obowiązek każdego człowieka. Chociaż parki narodowe są niezaprzeczalnym skarbem, o który już teraz dba się ze szczególną troską, wcześniejsze badania prowadzone przez WSTiE wskazują, iż nadal istnieją niedociągnięcia w kluczowych obszarach. Niewłaściwe zarządzanie otoczeniem społecznym i interesariuszami dalszymi, nieprawidłowe budowanie relacji z społecznością lokalną, turystami, biznesem, władzami lokalnymi, brak uniwersalnych struktur organizacyjnych oraz upośledzenie umiejętności planowania strategicznego spowodowały, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zleciło WSTiE realizację badań we wszystkich 23 parkach narodowych. Wyniki prac mają przyczynić się do kompleksowej poprawy ich modelu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem 4 kluczowych obszarów:

  • optymalizacji współpracy parków narodowych z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym poprzez jakościową analizę stanu zastanego;– budowy kompleksowych narzędzi do badania parków narodowych od strony zarządzania organizacją, komunikacją etc.;
  • uelastycznienia funkcjonalności parków oraz określenie mierników ekonomicznego znaczenia parków dla gospodarki;
  • zwiększenia świadomości otoczenia parków narodowych w odniesieniu do podmiotów samorządowych, gospodarczych, społeczności lokalnej, – jak i naukowych, w zakresie ich oddziaływania pośredniego i bezpośredniego na ich funkcjonowanie zarówno w zakresie środowiskowym i organizacyjno-funkcjonalnym.

Realizacja wyżej wymienionych zadań zakłada szeroką współpracę ekspertów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, Instytutu Doradztwa z Krakowa będącego parterem projektu,  oraz Zarządów parków narodowych. Prace badawcze (w tym indywidualne wywiady pogłębione we wszystkich parkach oraz jakościowe badania fokusowe w wyselekcjonowanych parkach: tatrzańskim, drawieńskim, kampinoskim i słowińskim), analiza danych oraz przygotowanie szczegółowych wytycznych i raportów, potrwają do 05 marca 2019 r.

Model optymalizacji funkcjonowania parków narodowych w polsce w otoczeniu społeczno-gospodarczym

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 45 425
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: